Pārlekt uz galveno saturu
Darbs
Doktorantiem
Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) izsludina pieteikšanos pētnieka amata vietai.

Nosacījumi

 • Pozīcijai var pieteikties potenciālais pētnieks / pētniece, kuram / kurai ir maģistra grāds vai tam pielīdzināts grāds medicīnā, bioloģijā, biomedicīnā vai veselības aprūpē, kurš vēlas turpināt studijas RSU doktorantūras studiju programmas Veselības aprūpe apakšprogrammā Medicīna, veicot pētījumu Dažādu sensoru tehnoloģiju izpēte un adaptācija veselības un medicīnisko parametru analīzei, agrīnu brīdinājuma un / vai monitoringa sistēmu izstrādei (pētījuma tēma var tikt precizēta).
 • Potenciālajam pētniekam / pētniecei līdz 2022. gada 11. augustam būs jāiesniedz pieteikums uzņemšanai RSU doktora studiju programmas Veselības aprūpe apakšprogrammā Medicīna, sagatavojot nepieciešamos dokumentus.
 • Projekta īstenošanas laiks nevar pārsniegt četrus gadus no aktivitātes sākšanas brīža (līdz doktora grāda iegūšanai).
 • Gadījumā, ja potenciālais pētnieks / pētniece netiek uzņemts RSU doktora studiju programmas Veselības aprūpe apakšprogrammā Medicīna ar noteikto tēmu, projekta finansējums netiek piešķirts un darba līgums netiek slēgts.
 • Darba alga par pilnu slodzi bruto no 900 euro
 • Amata vietai var būt nepilna slodze

Darba uzdevums

 • Potenciālo sensoru tehnoloģiju izmantojumu apzināšana un esošā industrijas attīstības līmeņa izpēte veselības un medicīnisko parametru analīzei, agrīnu brīdinājuma un/vai monitoringa sistēmu darbībai (literatūras apskats, esošo pielietojumu pārskats, potenciāli interesantāko virzienu izpēte u. tml.).
 • Potenciāli noderīgāko sensoru tehnoloģiju virzienu atlase (vismaz trīs) un detalizēta izpēte pielietojuma noteikšanai un potenciālā izmantojuma izvērtēšanai (saskaņojama ar LMT).
 • Perspektīvāko sensoru / tehnoloģiju atlase un iegāde (tehnisko specifikāciju sagatavošana, izpēte par nepieciešamo programmu nodrošinājumu, integrācijas un ražošanas iespējām u. tml.).
 • Izvēlēto sensoru un / vai tehnoloģiju adaptācija un testa / pilotversiju izstrāde veselības un medicīnisko parametru analīzei, agrīnu brīdinājuma un / vai monitoringa sistēmu  darbībai (sadarbībā ar LMT).
 • Izvēlēto sensoru un / vai tehnoloģiju pielietojuma dokumentācijas un lietotāju informācijas sākotnēja sagatavošana.
 • Līdzdalība testa / pilotversijas komerciāli pielietojama prototipa izstrādē un testēšanā.
 • Doktora darba un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošana, vismaz trīs zinātniskie raksti zinātniskos žurnālos, kas iekļauti datubāzēs Web of Science vai Scopus.

Lai pieteiktos, līdz 2022. gada 25. jūlija plkst. 18.00 uz e-pasta adresi justine[pnkts]vikeatrsu[pnkts]lvrel=" noopener" target="_blank" nepieciešams nosūtīt:

 1. CV ar pielikumiem, kurā norādīta:
  • maģistra diploma pielikuma vidējā svērtā atzīme,
  • publikācijas un to zinātniskā kvalitāte (iekļautas Web of Science, Scopus) (pētnieka / pētnieces amata vietai obligāta prasība),
  • piedalīšanās zinātniskās pētniecības projektos,
  • piedalīšanās zinātniskajās konferencēs,
  • zinātniskais un pedagoģiskais darbs.
 2. Pretendenta motivācijas vēstule, kurā pamatota interese un pieredze minētās pētījuma tēmas vai saistītu pētījumu veikšanā (līdz 2000 zīmēm).

Priekšroka tiks dota, ja

 • pretendentam ir zinātniskās publikācijas un / vai dalība zinātniskajā konferencē, kas saistītas ar izvirzīto pētniecības tēmu,
 • pretendentam ir praktiska pieredze, kas saistīta ar izvirzīto pētniecības tēmu,
 • pretendentam ir akadēmiskā pieredze, kas saistīta ar izvirzīto pētniecības tēmu.

Uz pētnieka / pētnieces amatu RSU var pretendēt persona, kura spēj veikt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī izpilda šādus kritērijus: doktora vai maģistra grāds; autors zinātnes nozarei atbilstošām zinātniskām publikācijām.

Izvērtējot pretendentu atbilstību amatam, tiek ņemti vērā pēdējo sešu  gadu, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas, pedagoģiskā, zinātniskā un organizatoriskā darba rezultatīvie rādītāji, izņemot Hirša indeksa vērtējumā. Atbilstību Hirša indeksam var novērtēt neierobežotā laikposmā (bez pašcitēšanas) ar nosacījumu, ka vismaz viena no publikācijām, kas publicēta izdevumos, kuri indeksēti datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection vai iekļauti datubāzē ERIH+, ir publicēta pēdējo sešu gadu laikā.

Kontaktpersona

 

Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem. Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šā amata konkursa pretendentu atlasi veiks personas datu pārzinis – Rīgas Stradiņa universitāte, reģ. nr. 90000013771, Rīgā, Dzirciema ielā 16, LV-1007. Pretendenta dati tiks uzglabāti četrus mēnešus pēc to iesniegšanas.
Papildu informācija par datu apstrādi