Pārlekt uz galveno saturu

Darba drošības un vides veselības institūta darbības virzieni saistīti ar darba vides apstākļu, arodslimību agrīnās diagnostikas izpēti un strādājošo veselības stāvokļa, darbaspēju un dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

Darba drošības un vides veselības institūts (DDVVI) ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pārraudzībā esoša zinātniska iestāde, kura izveidota ar RSU Senāta 2007. gada 17. aprīļa lēmumu nr. 1-2/17.04.07.

Funkcijas

 • Publisku pakalpojumu sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm, RSU un tās struktūrvienībām, kā arī privātpersonām darba drošības un veselības jomā;
 • Zinātniskā darbība, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un paaugstināšanu saistīta darbība darba drošības un veselības jomā;
 • RSU, valsts un starptautisku, teorētisku un praktisku pētījumu projektu un programmu sagatavošana, pieteikšana un dalība to īstenošana.

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, DDVVI

 • nodrošina studentu kvalitatīvu apmācību darba drošības un veselības jomā;
 • veic ārstu pēcdiploma apmācību, doktorantu apmācību, ārstu un aroda medicīnas māsu kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • veic pētījumus darbinieku darba drošības un veselības profilakses jomā;
 • veido un uzturēt datu bāzi par arodslimnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļauto personu veselības stāvokli;
 • veic regulāru darba vides stāvokļa uzraudzību RSU darba telpās, informēt darbiniekus par darba drošības un veselības jautājumiem un kaitīgo faktoru ietekmi uz veselību un arodslimību profilaksi;
 • sniedz informāciju valsts un pašvaldības institūcijām, darbiniekiem un citām personām par ar darba drošību un veselību saistītiem jautājumiem.

Projekti

Latvijas SPECIMEn (PEstiCIde Mixtures) pētījums

Eiropas kopīgās programmas projekta „Eiropas cilvēku biomonitoringa iniciatīva (HBM4EU)” ietvaros no 2019. gada līdz 2021. gadam tiks realizēts pētījums par pesticīdu maisījumu (pesticides mixtures) klātbūtni cilvēka organismā (t.i., metabolīti urīnā) un to potenciālo iedarbību uz dažādu Eiropas valstu iedzīvotāju veselību (Survey on PEstiCIde Mixtures in Latvia (SPECIMEn study)).

Pētījumu Latvijā īsteno Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts (DDVVI) un RSU Higiēnas un arodslimību laboratorija (HASL).

Pētījumam tiks atlasīti dalībnieki, kas dzīvo mājsaimniecībās/dzīvokļos, kas neatrodas tiešā lauksaimnības lauku tuvumā -  (vismaz 500 metru attālumā no lauksaimniecībā izmantojamās platības (lauka)), kurā notiek pesticīdu izmantošana.

Kā pētījuma dalībnieki tiks izvēlēti 100 bērna – vecāka pāri, t.i. 100 bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem un kāds no viņu vecākiem. 

Pētījums ietver paraugu (urīna) vākšanu un aptaujas veikšanu 2 etapos. 1. etaps – pesticīdu nelietošanas (nesmidzināšanas) periodā (tiek plānota 2020. gada februārī/martā) un 2. etaps – pesticīdu lietošanas (smidzināšanas) periodā (tiek plānota 2020. gada aprīlī/maijā).

Projekta ietvaros plānotā paraugu paņemšana netika traucēta COVID-19 pandēmijas ietekmē. Gan pirmā, gan otrā etapa urīna paraugi tika nosūtīti uz starptautisko laboratoriju Francijā , kur tie tiek testēti un tālāk tiks nodoti datu apstrādei.

LZP granti
 • LZP grants "Metālu un noturīgo organisko piesārņotāju ietekme uz antioksidantu aktivitāti nodarbinātajiem atsevišķos Latvijas rūpniecības uzņēmumos”. Tika noteikts metinātāju darba vides gaisa piesārņojums ar metāliem un noskaidrota tā ietekme uz nodarbināto veselību Latvijā. Darbības laiks: 2002.–2009.
 • LZP proj. 05.1835 "Darba vides psihosociālo riska faktoru novērtēšanas kritēriju izstrāde". Stresa marķieru izstrāde – zinātniski pamatotu kritēriju izstrāde objektīvam darba vides riska faktoru novērtējumam. Darbības laiks: 2004.–2007.
 • LZP Zinātniskais projekts Nr. 04.1203 "Mangāna pārmēra uzkrāšanās organismā izraisītie centrālās nervu sistēmas bojājumi, to izpausmes un antidotu (helatonu) ārstnieciskās efektivitātes vērtējums". Darbības laiks: 2004.–2006. 
 • LZP Zinātniskais projekts Nr. 06.1994. "Galvas smadzeņu funkcionālā stāvokļa izvērtējums saistībā ar asins mononukleāro šūnu strukturālām novirzēm Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem". Darbības laiks: 2006.–2009.
VPP projekti
ES struktūrfondu un INTERREG projekti
 • Projekts Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana Nr. 7.3.1.0/16/I/001.
  Darbības laiks: 04.09.2017. - 31.12.2023.
  Projekta mērķis: Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos.
  Projekta partneri: Valsts darba inspekcija, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.
  Projekta/līguma Nr: 2017-01.3-07/1
  Projekta finansējums: Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 889 454 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 856 035 euro un valsts budžeta finansējums - 1 033 419 euro.
  Projekta vadītājs: asoc. prof. Ivars Vanadziņš (RSU), Veronika Godļevska (VDI).
 • Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās. Nr. 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025.
  Darbības laiks: 01.12.2013.–31.08.2015.
  Mērķis: Izveidot jaunu cilvēkresursu grupu, piesaistot zinātnei doktorantus un jaunos zinātniekus. Izstrādāt modernas diagnostikas metodes nanodaļiņu un ergonomisko riska faktoru radītajiem riskiem darba vietās. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.
 • ESF Projekts Darba apstākļi un riski Latvijā (ID Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002)
  Darbības laiks: 2012.–2013.
  Rezultāts: darba aizsardzības sistēmas attīstības analīze dinamikā. Pētījums sniedza papildu analītiskos datus arodveselības, darba drošības un darba tiesisko attiecību jomā.
 • INTERREG IV A Programmas projekts Darba spējas un sociālā iekļaušanās (Work Ability and Social Inclusion), CB-52.
  Darbības laiks: 01.05.2011.–31.12.2013.
  Projekta mērķis ir apzināt dažādos darba vides stresa cēloņus darba vietā un uzlabot stresa pārvaldību un labas vadības praksi uzņēmumos, tādējādi veicinot strādājošo darba spēju pieaugumu un sociālo integrāciju. Projektā izmantota Somijā izstrādātā Metal Age metodika, kas palīdz rast iespējas uzlabot darbinieku veselību. Projektā iesaistītajos uzņēmumos pētnieku grupa veica nodarbināto aptaujas, stresa hormona kortizola mērījumus siekalās, kā arī apmācīja atsevišķu uzņēmumu pārstāvjus, kā, lietojot Metal Age metodiku, efektīvāk atrast potenciālo uzlabojumu vietas.
  Rezultāts: Darba vides stresoru apzināšana dažādās darba vietās Latvijā un labās prakses, stresa pārvaldības apmācības uzņēmumos. Kortizola līmeņa un aptaujas anketu analīze.
  Programmas projekta gala ziņojums
 • Sadarbībā ar Latvijas Toksikologu biedrību LATTOX līdzdalība ES 6-FP projektā IMPART (NMP4-CT-2005-013968) Improving the understanding of the impact of nanoparticles on human health and environment
  Darbības laiks: 28.08.2008.–2011.
  Rezultāts: apkopota un izplatīta informācija par nanodaļiņu toksicitāti un potenciālo risku videi un veselībai.
 • GRUNDTVIG Nodarbināto ar zemu izglītības līmeni integrēto prasmju stiprināšana attiecībā uz izvēli veselības jomā mainīgā darba tirgus kontekstā (2008-3466/001-001).
  Darbības laiks: 01.12.2008.–2011.
  Rezultāts: analīze par strādājošo ar zemu izglītības līmeni situāciju projekta valstīs, mācību programmu un materiālu izstrāde, pasniedzēju apmācība.
 • ESF pētījums Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009.–2010. (1DP/1.3.1.3.2/08/IPIA/NVA/002).
  Darbības laiks: 2009.–2011.
  Rezultāts: darba aizsardzības sistēmas attīstības analīze dinamikā. Pētījums sniedza papildu analītiskos datus arodveselības, darba drošības un darba tiesisko attiecību jomā.
 • Projekts Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības veicināšana arodveselībā un darba drošībā, koordinators: 3F (Dānijas arodbiedrību apvienība), koordinators Latvijā – Latvijas Celtnieku arodbiedrība.
  Darbības laiks: 2005.–2006.
 • Leonardo da Vinči projekts Nr. LV/04/B/F/PP-172.012 Arodveselības un darba drošības apmācības programmu attīstība Latvijā
  Darbības laiks: 2005.–2006.
  Rezultāts: izstrādātas apmācību programmas speciālistiem DA.
 • Leonardo da Vinči projekts Nr. LV/05/B/F/PP-172.015 Profesionālās izglītības standarta, apmācību kvalitātes kritēriju un apmācības programmas paketes izveide drošam darbam ar azbestu, līdzizpildītāji – Igaunijas un Lietuvas arodveselības institūti.
  Projekta vadītājs I. Vanadziņš.
  Darbības laiks: 2005.–2006.
  Rezultāts: izpētīta darba aizsardzības speciālistu apmācības sistēma Eiropā un izveidotas apmācību programmas Latvijai.
 • Projekts Eiropas veselības veicināšanas stāvokļa ziņojuma sagatavošana un sadarbības un izplatīšanas modeļu attīstīšana jaunajās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs
  Koordinators BKK (Vācija) sadarbībā ar Eiropas veselības vecināšanas darbavietās sadarbības tīklu.
  Darbības laiks: 2005.–2006.
 • Projekts Darbavietu veselības veicināšanas labās prakses piemēru izplatības veicināšana jaunās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs Koordinators – Nofera Darba medicīnas institūts (Polija) sadarbībā ar Eiropas veselības vecināšanas darbavietās sadarbības tīklu.
  Koordinators Latvijā – I. Vanadziņš.
  Darbības laiks: 2007.
  Rezultāts: apzinātas veselības veicināšanas pašreizējās iespējas Latvijā. Izveidotas programmas darba devējiem.
 • Eiropas Darba drošības un aroda veselības aģentūras projekts Eiropas darba vides risku novērtējums
  Projekta vadītāja Latvijā – M. Eglīte.
  Darbības laiks: 01.06.2006.–01.12.2007.
  Rezultāts: izvērtēti galvenie nelabvēlīgie darba vides riska faktori Latvijā salīdzinājumā ar Eiropas valstīm.
 • Eiropas Komisijas iniciatīvas EQUAL projektā Invalīdu nodarbinātības veicināšana
  Projekta līdzvadītāja M. Eglīte.
  Darbības laiks: 01.07.2005.– 01.07.2007.
  Rezultāts: novērtētas Latvijā esošās profesijas un to piemērotība invalīdu darbam.
 • Eiropas struktūrfonda projekts Profesionālās augstākās studiju programmas "Sabiedrības veselība" studentu prakse uzņēmumos darba aizsardzības speciālista profesijā VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0070/0066. Projekta vadītāja – M. Eglīte.
  Darbības laiks: 2006.–2008.
  Rezultāts: izveidota programma sabiedrības veselības speciālistu apmācībai uzņēmumos darba aizsardzības nozarē.
EEZ / Norvēģijas valdības finansētie projekti
 • EEZ Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums (EEZ09AP-22).
  Darbības laiks: 01.10.2009.–31.10.2010.
  Projekta mērķis: izpētīt riska faktorus ne-industriālā darba vidē un izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus un preventīvos pasākumus drošam un veselīgam darbam tajā.
 • EEZ Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē (LV0042)
  Darbības laiks: 28.08.2008.–2011.
  Projekta mērķis: vides modelēšanas centra iekārtošana RSU, programmu izveide, personāla apmācība.
Citi projekti
 • Rīgas Stradiņa universitātes grants valsts pētījumu programmas turpinājumam. Projekts Vides ķīmiskā piesārņojuma cēloņu, iedarbības un novēršanas iespēju izzināšana: iedzīvotāju un ekspertu viedoklis
  Darbības laiks: 2019. gada maijs – 2020. gada aprīlis.
  Projekta mērķis: noskaidrot iedzīvotāju un vides ekspertu viedokli par vides ķīmiskā piesārņojuma cēloņiem, iedarbības līmeni un novēršanas iespējām Latvijā.
 • SEED MONEY FACILITY projekts Reliable Occupational Accident Registration – Indicator for Prevention Nr. S27
  Darbības laiks: 15.09.2014.–15.03.2015.
  Projekta mērķis: Apkopot informāciju par esošo situāciju attiecībā uz nelaimes gadījumu darbā reģistrāciju, kā arī veidot projektu, kas aptvertu arī citas Baltijas jūras reģiona un Eiropas valstis.
  Preses relīze par SEED MONEY FACILITY projektu
 • RSU Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts vides dienesta radiācijas drošības centru organizē bezmaksas radona monitoringa veikšanu skolās, bērnudārzos, uzņēmumu darba vidē. Radona monitoringa dati būs konfidenciāli un tiks izmantoti tikai radona rīcības plāna izstrādei.
 • Nordplus Adult 2013 projekts Nr. NPAD-2013/10083 Veselības veicināšana darba vietā: realitāte un vajadzības.
  Darbības laiks: 01.08.2013.–01.08.2014.
  Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Lietuvas Higiēnas institūtu (Hygiene Institute) un Somijas Arodveselības institūtu (Finnish Institute of Occupational Health).
  Projekta mērķis: Pētīt veselības izglītību darba vietās Latvijā, Lietuvā un Somijā, veicot nodarbināto un atbildīgo par veselības veicināšanu anketēšanu par veselības izglītības un veicināšanas jautājumiem uzņēmumos.

  Raksti

  2019
  • Åström D. O., Veber T., Martinsone Ž., Kaļužnaja D., Indermitte E., Oudin A. and Orru H. Mortality Related to Cpld Temperatures in Two Capitals of the Baltics: Tallinn and Riga / Journal Medicina 2019, 55(8), 429; https://doi:org/10.3390/medicina 55080429.- pp.1-11.
  • Eglite M. E., Cirule J. G., Burcena M. S., Cernova J. O., Kalve I. J., Vanadzins I. A., Zvagule T. J.,  Main Occupational Medicine problems in Latvia // Health and Safety at the workplace Proceedings of the third International Scientific forum / Novopolotsk-Polotsk, Republic of Belarus; 15-17.05.2019.- pp. 92-95. www.elibrary.ru
  • Pavlovska I., Martinsone Ž., Ramata-Stunda A., Vanadziņš I., Mārtiņsone I., Seile A. Comparison of biological markers in aerosol-weighed workplaces. Journal of Nanoparticle Research 21(7), Article No. 138, pp.1-10, 2019. DOI: 10.1007/s11051-019-4578-2, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11051-019-…
  • Narica P., Martinsone I. Reducing Risk Factors in the Workplace of the Laser System Operator/ Environmental Technology. Resources. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference.- Volume III.- Rezekne, Latvia.- pp.184-188 http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/4153/4172
  • Klavina A., Auce A., Vanadzins I., Silova A., Dobkevica L. Extraction of Biologically Active Components from Freshwater Sapropel / EnvironmentalTechnology. Resources. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference.- Volume III.- Rezekne, Latvia.- pp.114-118. http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/4135/4159

  Populārzinātniskie raksti par zinātniskās darbības rezultātiem

  • Eglīte M. Vibrācijas iedarbība uz cilvēka organismu. // Veselības žurnāls ārsts.lv; 2019.- aprīlis.- lpp.55-56.

  Tēzes

  • Kļaviņa A., Vanadziņš I., Dobkevica L., Auce A. Komarovska L. Extraction of Active Ingredients for Pharmaceutical Use from Freshwater Sapropel in Latvia // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.401.
  • Eglīte M., Kalve I., Vanadziņš I., Zvagule T. Occupational Morbidity as Significant Occupational Health Problem in Latvia // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.663.
  • Reste J., Zingis G., Vanadziņš I. Newly Designed Furniture Prototype Testing and Ergonomic Evaluation by Digital Infrared Thermography // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.669.
  • Vanadziņš I., Silova A., Kļaviņa A., Dobkevica L., Mārtiņsone I., Komarovska L., Ribkinska L. Level of Pesticide Residues in Lakes of Sapropel Deposit in Eastern Regions of Latvia // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.677.
  • Kaļužnaja D., Martinsone Ž. Musculoskeletal Pain and Associated Ergonomic Factors among Latvian Workers // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.687.
  • Circenis K., Lakiša S., Paparde A., Bite K. Relation between Sense of Coherence and Work Quality Competence among Hospital Nurses // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.693.
  • Lakiša S., Gobina I., Vanadziņš I. Sickness Absence Demographic Structure in Latvian Working Population // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.697.
  • Sudmalis P. Volatyle Organic Compounds Analysis Results Evaluation for Five Consequitive Years // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.716.
  • Komarovska L., Ribkinska L. , Kļaviņa A., Silova A., Vanadziņš I., Mārtiņsone I. Trace Element Determination in Sapropel // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.717.
  • Martinsone Ž., Pavlovska I., Vanadziņš I. Occupational Health Risks Caused during 3D Printing Process // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.718.
  2018
  • Berzina A., Martinsone I., Svirskis S., Murovska M., Kalis M. Curcumin Effect on Copper Transporti n HepG2 Cells / Journal Medicina 2018, 7, 14; doi:10.3390/medicina 54020014.- pp.1-10.
  • Pavlovska, I., Mežinskis, G., Bīdermanis, L. Solar Energy Absorbing Materials that are Capable of Withstanding Long-Term Exposure at 600 °C: Research Strategy. Key Engineering Materials, 2018, Vol.788, e-ISSN 1662-9809. Available from: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.788.126, pp.126-134.
  • Pavlovska, I., Mežinskis, G., Bīdermanis, L. Sola-gēla pārklājums uz emaljēta leģētā tērauda. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija, 2018, 35, e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.7250/msac-2018-0010, lpp.202-215.
  • Eglite M.E., Reste J.D., Cirule J.G., Berts I.J., Kalve I.J., Keire S.S. Laganovska I.G., Rubine A.F., Vanadzins I.A., Zvagule T.J.,  Zubkova G.M. Analysis of Occupational Morbidity as a Significant Occupational Health problem in Latvia // Материалы II международного научного форума / Минск 6-8.06.2018.- стр. 68-72. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35286845)
  • D. Kaluznaja, S. Lakisa. “Психосоциальные факторы риска работников дошкольных образовательных учреждений в городе Рига” (Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba vides psihosociālie riska faktori). Proceedings of the second international scientific forum “Health and safety at the workplace” (Belarus, Minsk 6th – 8th June), 2018; ISBN 978-985-7153-46-6: 118. – 127. lpp. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35348301)
  • Ресте Е.Д., Романс А., Звиргздиньш Я., Мартинсоне Ж., Кокинс А., Звагуле Т.Я., Ванадиньш И.А., Эглите М.Э. Уровень радона в воздухе рабочих мест и общественных помещений в Латвии // Материалы II международного научного форума / Минск 6-8.06.2018.- стр. 186-190. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35683544)
  • Klavina A., Berzina A., Martinsone I. Air pollution level in study areas as an indicator of frequency of subjective complaints among students // The 15th International Conference of indoor air Quality and cilmate – Indoor Air 2018 / (Philadelphia, 2018.g. 22 - 27 july) / Drexel university - Philadelphia, 2018/ Conference proceeding.
  • Bula S., Deklava L. Reste J., Lusena-Ezera I. The presence of violence at work of health care personnel and their work ability // SHS Web of Conferences 51, 01013 (2018) Int. Conf. SOCIETY. HEALTH. WELFARE. 2016 https://doi.org/10.1051/shsconf/20185101013 | https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/1… .-pp.1-10.

  Tēzes

  • Eglite M., Reste J., Kalve I., Vanadziņš I. Occupational morbidity in Latvia // Thesis of  1st International Conference Ergonomics 20 Estonia 100, Tartu, Estonian University of Life Sciences Institute of  Technology, 2018., p. 8.
  • Muiznieks A., Vetra A., Libkovska U. Natural Healing Resources of Ventspils City and Opportunities for Use in Medical Institutions//RSU 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society, Health, Welfare" Abstracts.- Riga October 10-12, 2018, p.96
  • A.Klavina, B.Maurina, I.Martinsone. Carboxymethyl cellulose gel systems with sapropel extract. Polymer networks and gels 2018, Book of abstracts, Prague. ISBN 978-80-85009-91-0. pp 186.
  • Kalniņa I., Pjanova D., Zvagule T., Kirilova E. Albumīna modifikācijas melanomas slimnieku plazmā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.100.
  • Kaļužnaja D., Martinsone Ž., Reste J.,  Vanadziņš I. Vibrācija kā muskuloskeletālo sāpju asociētais faktors nodarbinātajiem Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.182.
  • Lakiša S., Gobiņa I., Vanadziņš I. Pašziņotas darba nespējas struktūras izmaiņas no 2006. līdz 2013.gadam // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.186.
  • Reste J., Romans A., Martinsone Ž., Kokins A., Zvagule T.,  Vanadziņš I. Radona gāzes līmeņa novērtēšana Latvijas uzņēmumu un publisko ēku gaisā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.187.
  • Martinsone Ž. Nanodaļiņu izpēte dažādos slīpēšanas procesos Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.190.
  • Lakiša S., Vanadziņš I., Circenis K., Paparde A. Medicīnas māsu darba vides kvalitātes faktori // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.192.
  • Kustovs D., Bandere D., Purviņa S., Sudmalis P. Development of HPLC Method for Determination of Colistimethate Sodium // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.198.
  • Bērziņa A., Hippe L., Mārtiņsone I., Svirskis Š., Murovska M., Kālis Mārtiņš Kurkumīna ietekme uz vara izdalīšanu no aknu šūnām // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.232.
  2017
  • Vanadzins I., Reste J., Kalkis H., Smagris E. Application of modern methods for ergonomic assesment of worklaces in Latvia // Proceedings of the first International Scientific Forum ISBN 978-985-7097-65-4 / Minsk.- 2017.- p.10-14.
  • Лакиша С. И., Ванадзиньш И. А., Гобиня И. Р. Влияние психосоцияльных факторов рабочей среды на трудоспособность работников в Латвии // Proceedings of the first International Scientific Forum ISBN 978-985-7097-65-4 / Minsk.- 2017.- p.184-193.
  • Мартинсоне Ж. С., Калюжная Д. В., Мартиньсоне И. Ю., Ванадзиньш И. А. Предварительное исследование наночастиц в различных процессах шлифования в Латвии // Proceedings of the first International Scientific Forum ISBN 978-985-7097-65-4 / Minsk.- 2017.- p.203-208.
  • Kurjane N., Zvagule T., Reste J., Martinsone Z., Pavlovska I., Martinsone I., Vanadzins I. The effect of different workplace nanoparticles on the immune systems of employees // Journal of Nanoparticle Research / Springer Netherlands - Print ISSN1388-0764 - Online ISSN1572-896X / https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11051-017-4004-6.pdf  / (2017) 19: 320. Iekļauts SCOPUS, EBSCO datubāzēs, IF 2.02.
  • Bulotaite L., Šoryte D., Vičaite S., Šidagyte R., Lakiša A., Vanadziņš S., Kozlova L., Eglīte M., Hopsu L., Salmi A., Lerssi-Uskelin J. Workplace health promotion in health care settings in Finland, Latvia, and Lithuania // Lithuanian university of health sciences / Journal Medicine.- ISSN 1010-660X.- vol.53.- n.5.- 2017.- pp.349-356. Iekļauts Scopus, MEDLINE/PubMed datubāzēs.
  • Roja Z., Kalkis H., I. Roja, Zalkalns J., Sloka B. Work strain predictors in construction work. Agronomy research, Volume 15 (X), 2017, p. 2090-2099 (ISSN: 1406-894X, SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database). http://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2017/05/BSE2017_309_Roja_V_doi.pdf) Iekļauts SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database.
  • Roja Z., Kalkis H., Roja I., Zalkalns J., Sloka B. Work Related Musculoskeletal Disorders (WRMSD) in Construction Workers and Main Causes. In the book “Advances in Physical Ergonomics and Human Factors”, ed. R. Goonetilleke, W. Karwowski. Volume 602 2017, pp 279-286, (ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-319-60824-2 (Print), 978-3-319-60825-9 (Online), ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink)(https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-60825-9_31). Iekļauts  ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink.
  •  Sander T., Sloka B., H. Kalkis. The Trust of the Information from Employer Rating Platforms. In the book “Advances in Human Factors, Business Management and Leadership”, ed. Kantola J.I., Barath T., Nazir S. Volume 594, 2017, pp 216-228, (ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-319-60371-1 (Print), 978-3-319-60372-8 (Online), ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink) (https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-60825-9_31). Iekļauts ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink.
  • Sander T., Sloka B., H. Kalkis. The trust of the information from employer rating platforms. International Journal of Web Portals: Volume 9, Issue 1, 2017, pp. 13-28. DOI: 10.4018/IJWP.2017010102, SCOPUS (SNIP 0,251) (https://www.igi-global.com/article/the-trust-of-the-information-from-employer-rating-platforms/183649). Iekļauts Scopus datubāzē.
  • Voicehovska J., Janovska J., Babikovs S., Sprūdža D., Šķesters A., Daberte I., Silova A., Zubova A., Voicehovskis V., Kleina R., Ķisis J. Oxidative stress markers diagnostic value in metabolic syndrome dermal manifestations: a prospective clinical trial /  Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 1310–1331 (Print),  ISSN 2367-5535(Online), 2017; http://www.proceedings.bas.bg Iekļauts Scopus, SNIP datubāzēs
  • Pavlovska I., Martinsone Z., Vanadzins I., Martinsone I., Seile A., Sudmalis P.,Occupational exposure parameters for characterization of nanoparticulate matter toxicity: metal versus wood processing//Process Safety and Environment Protection http://www.psep.ichemejournals.com/article/S0957-5820(16)30009-X/pdf. Iekļauts Scopus datubāzē.
  • Zieda A., Ravina K., Glazere I., Pelcere L., Naudina M., Liepina L., Kamsa I., Kurjane N., Woodhall M., Jacobson L., Leite M.I., Tandon K., Kenina V. A nationwide epidemiological study of myastenia gravis in Latvia. ID: European Journal of Neurology-17-0638.R1. Manuscript is in press, 2017.
  2016
  • Reste J., Zvagule T., Kurjāne N., Šķesters A., Silova A., Eglīte M., Cīrule J., Gabruševa N., Zīverts A., and Čurbakova E. Latvian Research on Health Condicions of Chernobyl Accident Recovery Workers in the Late Period after Disaster // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.257-265. Iekļauts Scopus, EBSCO datubāzēs.
  • Kozlova L., Lakiša S. Prevalence of Psychosocial Risk Factors in Selected Industries in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.278-285. Iekļauts Scopus, EBSCO datubāzēs.
  • Kaļužnaja D., Lakiša S. Preschool Personnel Exposure to Occupational noise // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.300-307. Iekļauts Scopus, EBSCO datubāzēs.
  • Sprūdža D., Kozlova L., Lakiša S., Mārtiņsone I., Vanadziņš I., Baķe M.Ā., and Erts R. The impact of metal age training programme on the well-being of Latvian Office workers// Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.315-324. Iekļauts Scopus, EBSCO datubāzēs.
  • Sudmalis P., Baķe M.Ā., and Rotbergs J. Detection of Persistent Organic Pollutants in Blood serum of Electricians and Welders in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.330-335. Iekļauts Scopus, EBSCO datubāzēs.
  • Martinsone Ž., Pilmane M., Moisejevs G., Sprūdža D., and Baķe M.Ā. Evalution of Histological Findings of Airways of Rats Exposed to Highly Polluted Indoor Airi n Offices // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.341-344. Iekļauts Scopus, EBSCO datubāzēs.
  • Klepers A., Druva-Druvaskalne I., Ābele L., Jūrmalietis R., Kokina I., Bāra J., Martinsone Ž. Viedās specializācijas stratēģiju īstenošanas iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: sociālās vides potenciāls //Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis ISSN 1407-0081 / Rīga.- 70.sējums.- 2016.- lpp.102-111.
  • Vilcane I., Koppel T., Bartusauskis J., Urbane V., Ievins J., Kalkis H., Roja Z. Electromagnetic fields’ exposure to head, torso and limbs in office workplaces. Agronomy Research, ISSN 1406-894X.- 14(5), 2016, p. 1737–1744. Iekļauts Scopus datubāzē.
  • Kalkis H., Roja Z. Strategic Model for Ergonomics Implementation in Operations Management. Journal of Ergonomics, Volume 6, Issue 4, 6:173. doi: 10.4172/2165-7556.1000173, ISSN:2165-7556.
  • Roja Z., Kalkis H., Reinholds I., Roja I. Physical Load Among Construction Workers and its Analysis with Objective Ergonomics Research Method. In the book “Advances in Physical Ergonomics and Human Factors”, ed. R. Goonetilleke, W. Karwowski. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 489 2016, pp 3-10, Florida, USA. ISBN: 978-3-319-41693-9 (Print) 978-3-319-41694-6 (Online). Iekļauts Scopus datubāzē.
  • Maksimov D., Kalkis H. Software development for Qualimetrical ergonomics of a workplace. Agronomy research, ISSN1406-894X. Vol. 14 (4), 2016, p. 1406 – 1416. Iekļauts Scopus datubāzē.
  • Kalkis H., Roja Z., Reinholds I., Cekuls A. Ergonomics risk analysis in construction operations. Agronomy research, ISSN 1406-894X. Volume 14 (2), 2016, p. 347 – 358. Iekļauts Scopus datubāzē.
  • Cekuls A., Kalkis H., Roja Z., The impact of information technologies upon the social interaction culture among employees in Latvian enterprises. Agronomy research, ISSN 1406-894X. Volume 14 (1), 2016, p. 211 – 219. Iekļauts Scopus datubāzē.
  • Kantane I., Kalkis H. Ergonomic working environment risks and improvement of employee well-being in bookselling organization. EESTI MAAÜLIKOOL. Publikatsioonide Kogumik. 2016, p. 106–110.
  • Karganova K., Reste J. Morbidity with allergic rhinitis and bronchial asthma as occupational diseases in Latvia // East European Scientific Journal, Warsaw, Poland.- vol.9.- 2016.- pp.19-29.
  • Karganova K., Reste J. Noice Induced Hearing Loss in Relation With Vibration Disease and Exposure to Vibration Among Employees in Latvia // Mechanics, Materials Science &Engineering, ISSN 2412-5954, 2016.- pp.1-12.
  • Kalnina I., Zvagule T., Kirilov Diabetes and Obesity a E. Plasma albumiņ alterations in gastrointestinal cancer Clinics in Oncology Publ.18 Oct., vol.1.- 1113, 2016.
  • Kalnina I., Kirilova E., Zvagule T. Fluorescent study of albumin alterations in pacients with type 2 diabetes mellitus // Diabetes and Obesity International Journal - Publ. 18 August, vol.1.- Issue 3.- 2016.
  • Kalnina I., Kirilova E., Zvagule T. Albumin characteristics in patients with type 2 diabetes mellitus // Diabetes and Obesity International Journal. Publ. 14 September . Vol. 1, Issue 5, 000125.
  • Pavlovska I., Martinsone Z., Vanadzins I., Martinsone I., Seile A., Sudmalis P., Occupational exposure parameters for characterization of nanoparticulate matter toxicity: metal versus wood processing//Process Safety and Environment Protection (2016). Iekļauts Scopus datu bāzē.
  2015
  • Šidagytė R., Eglīte M., Salmi A., Šorytė D., Vanadziņš I., Hopsu L., Lerssi-Uskelin J., BulotaitėL., Kozlova L., Lakiša S. and Vičaitė S. The legislative backgrounds of workplace health promotion in three European countries: a comparative analysis // Journal of Occupational medicine and Toxicology, 2015. Iekļauts EBSCO, PubMed un Scopus datubāzēs.
  • Sprūdza D., Lakisa S., Erts R., Bake M.A., Vanadzins I., Kozlova L, Martinsone I. Work Ability and Stress Factors of Latvian Office Workers. // RSU Collection of Scientific Papers 2014.- ISSN 1691-497X.- Riga; RSU, 2015.- lpp. 80-91.
  • Reste J., Zvagule T., Kurjane N., Martinsone Z., Martinsone I., Seile A., Vanadzins I. Wrist Hypothermia Related to Continuous Work with a Computer Mouse: A Digital Infrared Imaging Pilot Study // International Journal of Environmental Research and Public Health.- ISSN 1660-4601, 2015.- 12, pp.9265-9281. Iekļauts EBSCO, PubMed un Scopus datubāzēs.
  • Kalkis H. Economic Analytical Methods for Work-related MSD Cost Prediction. Elsevier, Procedia Manufacturing. Volume 3, 2015, p. 4181–4188.
  • Roja Z., Kalkis H., Roja I. Measuring Muscle Fatigue in Relation to the Workload of Health Care Workers. Elsevier, Procedia Manufacturing. Volume 3, 2015, Pages 4189–4196.
  • Roja I., Roja Z., Kalkis H. Team learning and self-management for video display terminal employees with chronic neck-shoulders pain. Agronomy research, Volume 13 (3), 2015, p. 829 – 835. Iekļauts Scopus datubāzē.
  • Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā // Medicīnas apgāds.- ISBN 978-9984-813-81-3.- Rīga.- 2015.- lpp.1-544. Monogrāfija
  2014
  • Reste J., Zvigule G., Zvagule T., Kurjane N., Eglite M., Gabruseva N., Berzina D., Plonis J., Miklasevics E. Telomere length in Chernobyl accident recovery workers in the late period after the disaster // The Japan Radiation research society and Japanese society for radiation oncology / Journal of Radiation Research, ISSN 0449-3060, Vol.55 No.4, 2014.- pp 1–12. Iekļauts PubMed – NCBI datubāzē
  • Surakka J., Grotell. S., Piippo J., Gustafsson E., Tuulik V., Meigas K., Vanadzins I., Martinsone I., Lenne R. WASI –Well-Being at Work, Social Inclusion and Participatory Methods: Background, Importance and Theoretical Framework // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.13-28.
  • Surakka J., Vanadzins I., Meigas K., Piippo J., Tuominen R., Pille V., Tuulik V., Kozlova L., Mārtiņsone I., Kettunen J., Lakiša S., Sprūdža D., Baķe M.Ā. WASI: The Metal Age Method // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.29-49.
  • Martinsone I., Vizbule L., Cercina A., Pille V., Tuulik V., Surakka J., Piippo J., Baķe M.Ā. WASI – Stress // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.50-54.
  • Lakiša S., Martinsone I., Baķe M.Ā., Grāvele M., Meigas K., Tint P., Cercina A., Vanadzins I. WASI – Indoor Air Quality // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.71-86.
  • Woolfson Ch., Vanadzins I. Historical and contemporary challenges to occupational safety and health in Latvia // Policy and practice in health and safety.- IOSH, vol.12., issue 2, ISSN (print): 1477 3996, ISSN (online): 1477 4003. – 2014. Pp.47-65. Iekļauts Scopus datubāzē.
  • Salmi A., Lerssi-Uskelin J., Hopsu L., Kozlova L., Lakiša S. Workplace health promotion should be based on the needs of the workplace // Barents Newsletter on Occupational Health and Safety / Finnish Institute of Occupational Health. – 2014.- vol.17, No.3.- pp.81-84.
  • Sprudza D., Lakisa S., Erts R., Bake M.A., Vanadzins I., Kozlova L., Martinsone I. Work Ability and Stress Factors of Latvian Office Workers // RSU Collection Scientific Papers 2014.- ISSN 1691-497X.- Rīga; RSU, 2014. pp. 80-91.
  • Vanadzins I. Sickness absenteeism in Latvia // Finnish Institute of Occupational Health, ISBN 978-952-261-503-9, Helsinki.- 2014.- pp.24-29.
  • Kalnina I., Kirilova E., Gorbenko G., Kirilov G., Zvagule T., Linde R., Reste J.. Long-term alterations of blood plasma albumin in Chernobyl clean-up workers. J.Experimental and Integrative Medicine, 2014, 4(3), 165-170.
  • Kalnina I., Kirilova E., Gorbenko G., Zvagule T., Kirilov G. Immune state of patients: detection using fluorescent response. J. of Autoimmunity and Cell Responses, 2014.

  Vēsture

  Darba drošības un vides veselības institūta izveidošanās ir vairāku aroda veselības un drošības jomā strādājošu institūciju ilgstošas sadarbības rezultāts. Šīs institūcijas ir Higiēnas un arodslimību laboratorija, Aroda un vides medicīnas katedra Latvijas Medicīnas akadēmijā un Valsts aroda un radiācijas medicīnas centrs Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.

  Lasīt vairāk

  1949. gadā toreizējā Rīgas Medicīnas institūtā (vēlāk pārdēvēts par Latvijas Medicīnas akadēmiju) tika izveidota Higiēnas katedra (vēlāk tā tika pārdēvēta par Aroda un vides medicīnas katedru). 1966. gadā Rīgas Medicīnas institūtā tiek dibināta Higiēnas un arodslimību laboratorija. Laika gaitā šīs abas struktūrvienības ir piedzīvojušas lielas izmaiņas, bet nav zaudējušas savus sākotnējos mērķus un uzdevumus: nodrošināt studentu apmācību un veikt zinātniskos pētījumus. Abas struktūrvienības 1992. gadā tiek apvienotas Darba medicīnas institūtā.

  1964. gadā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā tiek izveidota Arodslimību nodaļa. Tai seko Valsts arodslimību reģistra izveidošana 1974. gadā. 1975. gadā tiek izveidota poliklīnikas Arodslimību nodaļa un Laboratorija smago metālu noteikšanai biovidēs. Šīs struktūrvienības kopīgiem spēkiem nodrošināja Latvijas arodslimnieku diagnostiku un ārstēšanu. 1976. gadā visas šīs struktūras tiek apvienotas Valsts arodslimību un radiācijas medicīnas centrā.

  Mainoties laikmeta prasībām pret arodslimību diagnostikas un ārstēšanas metodēm, zinātnisko pētījumu un apmācības nodrošināšanu, rodas doma par moderna, visus minētos aspektus apvienojoša institūta dibināšanu. Tiek nolemts apvienot visas iesaistītās struktūras ar mērķi veidot spēcīgu un modernu institūciju, kura spētu nodrošināt jauno prasību īstenošanu dzīvē. Reorganizācija notiek no 1995. līdz 1997. gadam, kad tiek dibināts Darba un vides veselības institūts.

  2007. gadā (19.06.2007.), realizējot ES pārejas projekta Nr. 2004/006-245-03-01 Darba drošības un veselības aizsardzības sistēmas turpmāka attīstība (Occupational Health and Safety System (further development)) ekspertu sagatavotos ieteikumus par Latvijas darba aizsardzības institucionālās sistēmas pilnveidošanu, Darba un vides veselības institūts tiek pārveidots par RSU aģentūru Darba drošības un vides veselības institūts (skatīt institūta nolikumu).

  Sīkāk par Darba drošības un vides veselības institūta vēsturi varat uzzināt profesores M. Eglītes grāmatā Darba medicīna, kas izdota Rīgā 2000. gadā (9.–13. lpp.).