Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Assistant Professor

Language Centre, Riga Stradins University

2013 - Present

Assistant Professor

Faculty of Humanities, University of Latvia

1999 - 2014

Lecturer

Language Centre, Riga Stradins University

2002 - 2013

Lecturer

Faculty of Humanities, University of Latvia

Present

Acting Assistant Professor

Language Centre

Education and training

2002 - 2012

Dr. philol.

University of Latvia

doctoral thesis "Paronymy in Latvian System of Parallelisms:
Suffixal paronymy", Scientific supervisors: Dr. habil. philol. Inta Freimane, Dr. philol. Andra Kalnača)

1998 - 2000

Master’s degree of Humanities in Baltic philology

University of Latvia

1994 - 1998

Bachelor's Degree in Baltic Philology

The University of Latvia

Achievements

Supervised study course

Culture of Language

Culture of Language for Managers

Culture of Latvian Language

Latvian Language Culture

Linguistics

Culture of the Latvian Language

Publications

Research articles​​

Kalnača, Andra. Inta Freimane (1933-2017) : [valodnieces akadēmiķes, emeritētās prof., Dr.habil.philol., latviešu valodniecības skolas izveidotājas semantikā, sintaksē un valodas kultūrā piemiņai] / A.Kalnača, I.Lokmane, I.Urbanoviča // Baltu Filoloģija. - 26.[sēj.], Nr.2 (2017), 176.-177.lpp.

Urbanoviča, Inta. Funkcionālā strukturālisma idejas [valodnieces] Intas Freimanes [1933-2107] pētījumos / I.Urbanoviča // Baltu Filoloģija. - 26.[sēj.], Nr.2 (2017), 178.-183.lpp.

Urbanoviča, Inta. Intas Freimanes devums latviešu valodas kultūras kā zinātnes nozares attīstībā = Inta Freimanes's contribution to the development of Latvian culture of language as a branch of science / I.Urbanoviča // Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. Inta Freimane. Scriptum Festivum = Semantics. Syntax. Language Standardization. Inta Freimane. Scriptum Festivum / sastādītājas un redaktores: A.Kalnača, I.Lokmane. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 179.-192.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Urbanoviča, Inta. Adjektīvu sufiksu semantiskais raksturojums [valodnieces] Emīlijas Soidas [1924-1989] pētījumos = Semantic description of the objective sufixes in Emīlija Soida's researches / I.Urbanoviča // Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. - 6.[sēj.]: Valodas sistēma un lietojums (2015), 42.-52.lpp. - Kopsav. angļu val.

Urbanoviča, Inta. Alīses Lauas devums latviešu frazeoloģijas attīstībā / I.Urbanoviča // Alīse Laua (1914-1994) in honorem / sast. un red.: A.Kalnača, I.Lokmane, I.Urbanoviča. - Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Res latvienses ; Vol.3. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 145.-156.lpp.

Urbanoviča, Inta. Deminutīvu darināšana un lietvārdu deklinācijas = Derivation of diminutives and nouns declensions / I.Urbanoviča // Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of categories in grammar, 146.-159.lpp. - Kopsav. angļu val.

Abstracts​​

Urbanoviča, Inta. Functional role of paronyms in the standardized language specialization / I.Urbanoviča // 25th International Scientifc Conference of Jonas Jablonskis "Variation across languages and their varieties" (Vilnius, Lithuania, Sept.27-28, 2018) : Book of Abstracts. - Vilnius, 2018. - P.41. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/upl…

Urbanoviča, Inta. Valodas līdzekļu pārdaudzums tekstveidē / I.Urbanoviča // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 329.lpp.

Urbanoviča, Inta. Ciešamās kārtas konstrukcijas tekstveidē : normas un valodas prakse / I.Urbanoviča // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 429.lpp.

Urbanoviča, Inta. Adjektīvu sufiksu semantiskais raksturojums Emīlijas Soidas pētījumos / I.Urbanoviča // Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums : 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes = Prof. Arturo Uozuolo 50-osios tarptautinės konferencijos "Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas" pranešimų tezės = Abstracts of the 50th Arturs Ozols international conference "General linguistics: language system and language use" (Rīga, 2014.g. 20.-21.martā) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2014. - 57.-58.lpp.

Lectured study course

Culture of Language for Managers

Culture of the Latvian Language

Linguistics

Contacts

Related news