Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Assistant Professor

Language Centre, Riga Stradins University

2013 - Present

Assistant Professor

Faculty of Humanities, University of Latvia

1999 - 2014

Lecturer

Language Centre, Riga Stradins University

2002 - 2013

Lecturer

Faculty of Humanities, University of Latvia

Education and training

2002 - 2012

Dr. philol.

University of Latvia

doctoral thesis "Paronymy in Latvian System of Parallelisms:
Suffixal paronymy", Scientific supervisors: Dr. habil. philol. Inta Freimane, Dr. philol. Andra Kalnača)

1998 - 2000

Master’s degree of Humanities in Baltic philology

University of Latvia

1994 - 1998

Bachelor's Degree in Baltic Philology

The University of Latvia

Achievements

Supervised study course

Culture of Language

Culture of Language for Managers

Culture of the Latvian Language

Latvian Language Culture

Linguistics

Lectured study course

Culture of Language for Managers

Publications

Research articles​​

Urbanoviča, Inta. Adjektīvu sufiksu semantiskais raksturojums [valodnieces] Emīlijas Soidas [1924-1989] pētījumos = Semantic description of the objective sufixes in Emīlija Soida's researches / I.Urbanoviča // Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. - 6.[sēj.]: Valodas sistēma un lietojums (2015), 42.-52.lpp. - Kopsav. angļu val.

Urbanoviča, Inta. Alīses Lauas devums latviešu frazeoloģijas attīstībā / I.Urbanoviča // Alīse Laua (1914-1994) in honorem / sast. un red.: A.Kalnača, I.Lokmane, I.Urbanoviča. - Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Res latvienses ; Vol.3. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 145.-156.lpp.

Urbanoviča, Inta. Deminutīvu darināšana un lietvārdu deklinācijas = Derivation of diminutives and nouns declensions / I.Urbanoviča // Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of categories in grammar, 146.-159.lpp. - Kopsav. angļu val.

Urbanoviča, Inta. Lietvārdu lokatīva formu desemantizēšanās lietišķajos rakstos = Desemantization of locative case forms in business writing / I.Urbanoviča // Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 3.[sēj.]: Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā = Theory and methodology in Latvian linguistics, 107.-117.lpp. - Kopsav. angļu val.

Urbanoviča, Inta. Literārās valodas un literārās normas izpratne Artura Ozola pētījumos = Conceptions of standard language and standard norm in Arturs Ozols's publications / I.Urbanoviča // Arturs Ozols (1912-1964) in honorem / sast. un red. A.Kalnača, O.Lāms. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 141.-151.lpp. - Kopsav. angļu val.

Urbanoviča, Inta. Paronīmija un citas paralēlismu apakšsistēmas / I.Urbanoviča // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2010. - 14.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts, 328.-335.lpp. - Kopsav. angļu val.

Abstracts​​

Urbanoviča, Inta. Ciešamās kārtas konstrukcijas tekstveidē : normas un valodas prakse / I.Urbanoviča // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 429.lpp.

Urbanoviča, Inta. Adjektīvu sufiksu semantiskais raksturojums Emīlijas Soidas pētījumos / I.Urbanoviča // Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums : 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes = Prof. Arturo Uozuolo 50-osios tarptautinės konferencijos "Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas" pranešimų tezės = Abstracts of the 50th Arturs Ozols international conference "General linguistics: language system and language use" (Rīga, 2014.g. 20.-21.martā) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2014. - 57.-58.lpp.

Urbanoviča, Inta. Kalki zinātniskajā valodā - valodas kultūras aspekts / I.Urbanoviča // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 446.lpp.

Urbanoviča, Inta. Literārās valodas jēdziens Artura Ozola pētījumos / I.Urbanoviča // Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums : 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes = Prof. Arturo Uozuolo 48-osios tarptautinės konferencijos "Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas" pranešimų tezės = Abstracts of the 48th international conference "Grammatical and lexical system of language, aspects of its functionality and standardization" (Rīga, 2012.g. 15.-16.martā) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2012. - 60.-61.lpp.

Books and brochures​​

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 12. klasei : mācību grāmata / I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 141 lpp. - Piel.: CD-Mācību grāmata : vingrinājumi.

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 12. klasei : skolotāja grāmata / I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 144 lpp. - Piel.: CD - Skolotāja grāmata : pārbaudes darbi.

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 11. klasei : mācību grāmata / I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 166 lpp. - Piel.: CD: Latviešu valoda 11. klasei : mācību grāmata : vingrinājumi.

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 11. klasei : skolotāja grāmata / I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 85 lpp. - Metodiskais līdzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda 11. klasei" / I. Urbanoviča, R. Šūpola, A. Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011.

Contacts

Colleagues

Sarma Cire
Academic Staff
Māra Dirba
Academic Staff
Ieva Fībiga
Academic Staff
Inga Laizāne
Academic Staff
Inga Reinvalde
Academic Staff
Aija Rubene
Academic Staff
Daiga Tetere
Academic Staff
Vita Vīksne
Academic Staff
Olga Voika
Academic Staff
Ņina Zazerska
Academic Staff
Dace Žibala
Manager, Academic Staff
Aija Zilvestre
Academic Staff
Inga Znotiņa
Academic Staff