Pārlekt uz galveno saturu

Kursi

  • Valodas kultūra
  • Lingvistika
  • Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centrs

2013 - pašlaik

Docente

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

1999 - 2014

Lektore

Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centrs

2002 - 2013

Lektore

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte

Izglītība

2002 - 2012

Dr. philol. - filoloģijas doktora zinātniskais grāds latviešu sinhroniskajā valodniecībā

Latvijas Universitāte

"Paronīmija latviešu valodas paralēlismu sistēmā", zinātniskās vadītājas: Dr. habil. philol. Inta Freimane, Dr. philol. Andra Kalnača

1998 - 2000

Humanitāro zinātņu maģistrs baltu filoloģijā

Latvijas Universitāte

1994 - 1998

Bakalaura grāds baltu filoloģijā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2012. Datortehnoloģiju kursi „Topošais sintaktiski anotētais latviešu valodas korpuss" (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija).

2010. Datortehnoloģiju kursi „Darbs ar tekstu korpusu" (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija).

2009. Metodiskie kursi „Kritiskā domāšana" (izdevniecība „Zvaigzne ABC").

Pētniecības darbības virzieni

- Mūsdienu latviešu valodas sistēma,

- valodas kultūras jautājumi,

- latviešu literārās valodas interpunkcija,

- vispārīgās valodniecības jautājumi.

Izstrādātie studiju kursi

Rīgas Stradiņa universitātē:

Latviešu valodas kultūra

Valodas kultūra vadītājam

Lingvistika

Latvijas Universitātē:

Latviešu valodas kultūra

Latviešu interpunkcija

Dokumentu rakstīšana

Vadītie studiju kursi

Rīgas Stradiņa universitātē:

Latviešu valodas kultūra

Valodas kultūra vadītājam

Lingvistika

Docētie studiju kursi

Docētie studiju kursi Rīgas Stradiņa universitātē

Latviešu valodas kultūra

Valodas kultūra vadītājam

Lingvistika

Docētie studiju kursi Latvijas Universitātē:

Ievads valodniecībā

Latviešu valodas kultūra

Latviešu interpunkcija

Mūsdienu latviešu literārā valoda: leksikoloģija

Literārā rediģēšana un valodas prakse

Dokumentu rakstīšana

Lekcijas ārzemju augstskolās

2014 Lekciju kurss „Latviešu valodas leksika un frazeoloģija", Somija, Helsinku universitāte

2012 Lekciju kurss „Ģermānismi latviešu valodā", Vācija, Vestfāles Vilhelma universitāte

2010 Nodarbības praktiskajā latviešu valodā, Čehija, Prāgas Kārļa universitāte

2004 Lekciju kurss „Latviešu valodas verbu sistēma", Lietuva, Vītauta Dižā universitāte

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


Vadītie:

​maģistra darbi: 6

​kvalifikācijas darbi: 25

Recenzētie:

​​maģistra darbi: 17

​​kvalifikācijas darbi: 40

Projekti

pētnieks, Latvijas Universitātes ​pētniecības projekts "Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā" Nr. 2006/2 – 229725

​.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.


2017 - pašlaik

Valodniecības zinātnes nozares promocijas padomes sekretāre, Latvijas Universitāte


Publikācijas

Raksti​​

Urbanoviča, Inta. Adjektīvu sufiksu semantiskais raksturojums [valodnieces] Emīlijas Soidas [1924-1989] pētījumos = Semantic description of the objective sufixes in Emīlija Soida's researches / I.Urbanoviča // Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. - 6.[sēj.]: Valodas sistēma un lietojums (2015), 42.-52.lpp. - Kopsav. angļu val.

Urbanoviča, Inta. Alīses Lauas devums latviešu frazeoloģijas attīstībā / I.Urbanoviča // Alīse Laua (1914-1994) in honorem / sast. un red.: A.Kalnača, I.Lokmane, I.Urbanoviča. - Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Res latvienses ; Vol.3. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 145.-156.lpp.

Urbanoviča, Inta. Deminutīvu darināšana un lietvārdu deklinācijas = Derivation of diminutives and nouns declensions / I.Urbanoviča // Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 4.[sēj.]: Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of categories in grammar, 146.-159.lpp. - Kopsav. angļu val.

Urbanoviča, Inta. Lietvārdu lokatīva formu desemantizēšanās lietišķajos rakstos = Desemantization of locative case forms in business writing / I.Urbanoviča // Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 3.[sēj.]: Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā = Theory and methodology in Latvian linguistics, 107.-117.lpp. - Kopsav. angļu val.

Urbanoviča, Inta. Literārās valodas un literārās normas izpratne Artura Ozola pētījumos = Conceptions of standard language and standard norm in Arturs Ozols's publications / I.Urbanoviča // Arturs Ozols (1912-1964) in honorem / sast. un red. A.Kalnača, O.Lāms. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 141.-151.lpp. - Kopsav. angļu val.

Urbanoviča, Inta. Paronīmija un citas paralēlismu apakšsistēmas / I.Urbanoviča // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2010. - 14.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts, 328.-335.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tēzes​​

Urbanoviča, Inta. Ciešamās kārtas konstrukcijas tekstveidē : normas un valodas prakse / I.Urbanoviča // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 429.lpp.

Urbanoviča, Inta. Adjektīvu sufiksu semantiskais raksturojums Emīlijas Soidas pētījumos / I.Urbanoviča // Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums : 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes = Prof. Arturo Uozuolo 50-osios tarptautinės konferencijos "Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas" pranešimų tezės = Abstracts of the 50th Arturs Ozols international conference "General linguistics: language system and language use" (Rīga, 2014.g. 20.-21.martā) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2014. - 57.-58.lpp.

Urbanoviča, Inta. Kalki zinātniskajā valodā - valodas kultūras aspekts / I.Urbanoviča // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 446.lpp.

Urbanoviča, Inta. Literārās valodas jēdziens Artura Ozola pētījumos / I.Urbanoviča // Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums : 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes = Prof. Arturo Uozuolo 48-osios tarptautinės konferencijos "Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas" pranešimų tezės = Abstracts of the 48th international conference "Grammatical and lexical system of language, aspects of its functionality and standardization" (Rīga, 2012.g. 15.-16.martā) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2012. - 60.-61.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 12. klasei : mācību grāmata / I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 141 lpp. - Piel.: CD-Mācību grāmata : vingrinājumi.

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 12. klasei : skolotāja grāmata / I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 144 lpp. - Piel.: CD - Skolotāja grāmata : pārbaudes darbi.

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 11. klasei : mācību grāmata / I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 166 lpp. - Piel.: CD: Latviešu valoda 11. klasei : mācību grāmata : vingrinājumi.

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 11. klasei : skolotāja grāmata / I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 85 lpp. - Metodiskais līdzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda 11. klasei" / I. Urbanoviča, R. Šūpola, A. Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011.

Kontakti