Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centrs

2013 - pašlaik

Docente

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

1999 - 2014

Lektore

Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centrs

2002 - 2013

Lektore

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte

pašlaik

Docenta p.i.

Valodu centrs

Izglītība

2002 - 2012

Dr. philol. - filoloģijas doktora zinātniskais grāds latviešu sinhroniskajā valodniecībā

Latvijas Universitāte

"Paronīmija latviešu valodas paralēlismu sistēmā", zinātniskās vadītājas: Dr. habil. philol. Inta Freimane, Dr. philol. Andra Kalnača

1998 - 2000

Humanitāro zinātņu maģistrs baltu filoloģijā

Latvijas Universitāte

1994 - 1998

Bakalaura grāds baltu filoloģijā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2019.-2020. Kurss „Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas prasmju pilnveide darbam studiju vidē” (216 h, Latvijas Universitāte)

2019. Apmācības „Train the Trainer” (6 h, semināru centrs „Triviums”)

2019. Kurss „Akadēmiskā personāla digitālo prasmju attīstība” (36 h, Master Training)

2019. Kurss „Zinātniskās darbības un publicēšanas prasmes” (36 h, Master Training)

2012. Datortehnoloģiju kursi „Topošais sintaktiski anotētais latviešu valodas korpuss" (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija).

2010. Datortehnoloģiju kursi „Darbs ar tekstu korpusu" (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija).

2009. Metodiskie kursi „Kritiskā domāšana" (izdevniecība „Zvaigzne ABC").

Pētniecības darbības virzieni

- Mūsdienu latviešu valodas sistēma,

- valodas kultūras jautājumi,

- latviešu literārās valodas interpunkcija,

- vispārīgās valodniecības jautājumi.

Izstrādātie studiju kursi

Rīgas Stradiņa universitātē:

Latviešu valodas kultūra

Valodas kultūra vadītājam

Lingvistika

Latvijas Universitātē:

Latviešu valodas kultūra

Valodas kultūras teorija

Mūsdienu latviešu literārā valoda: ortogrāfija, interpunkcija, valodas kultūra

Ievads valodniecībā

Latviešu interpunkcija

Praktiskā rediģēšana

Vadītie studiju kursi

Rīgas Stradiņa universitātē:

Latviešu valodas kultūra

Valodas kultūra vadītājam

Lingvistika

Latvijas Universitātē:

Ievads valodniecībā

Latviešu valodas kultūra

Mūsdienu latviešu literārā valoda: ortogrāfija, interpunkcija, valodas kultūra

Docētie studiju kursi

Docētie studiju kursi Rīgas Stradiņa universitātē

Latviešu valodas kultūra

Valodas kultūra vadītājam

Lingvistika

Docētie studiju kursi Latvijas Universitātē:

Ievads valodniecībā

Latviešu valodas kultūra

Latviešu interpunkcija

Mūsdienu latviešu literārā valoda: leksikoloģija

Literārā rediģēšana un valodas prakse

Dokumentu rakstīšana

Lekcijas ārzemju augstskolās

2014 Lekciju kurss „Latviešu valodas leksika un frazeoloģija", Somija, Helsinku universitāte

2012 Lekciju kurss „Ģermānismi latviešu valodā", Vācija, Vestfāles Vilhelma universitāte

2010 Nodarbības praktiskajā latviešu valodā, Čehija, Prāgas Kārļa universitāte

2004 Lekciju kurss „Latviešu valodas verbu sistēma", Lietuva, Vītauta Dižā universitāte

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie:

​maģistra darbi: 10

​kvalifikācijas darbi: 25

Recenzētie:

​​maģistra darbi: 28

​​kvalifikācijas darbi: 40

Projekti

Kopš 01.2019. Eksperte, valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” apakšprojekts „Gramatikas enciklopēdiskā vārdnīca”

Kopš 09.2017. Eksperte, ESF projekts „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu organizēšana izglītojamo talantu attīstībai”

Nr. 8.3.2.1./16/I/002

02.2018. – 06.2020. Vecākā eksperte, ESF projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā” Nr. 8.3.1.1./16/I/002

05.2019. – 12.2019. Vecākā eksperte un eksperte latviešu valodā, (LAT2) ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” Nr. 8.3.1.1/16/I/002

​.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2017 - pašlaik. Valodniecības zinātnes nozares promocijas padomes sekretāre, Latvijas Universitāte

Publikācijas

Raksti​​

Kalnača A., Lokmane I., Urbanoviča I. Inta Freimane (1933–2017). Baltu filoloģija XXVI (2). 2017. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 176.–177. lpp.

Urbanoviča I. Funkcionālā strukturālisma idejas Intas Freimanes pētījumos. Baltu filoloģija XXVI (2). 2017. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 178.–185. lpp.

Urbanoviča I. Intas Freimanes devums latviešu valodas kultūras kā zinātnes nozares attīstībā. Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. Inta Freimane. Scriptum Festivum. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 179. – 192.lpp.

Urbanoviča I. Adjektīvu sufiksu semantiskais raksturojums E. Soidas pētījumos. Valoda: nozīme un forma. 6. Valodas sistēma un lietojums. Rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 42. – 52. lpp.

Kalnača, A., Lokmane, I., Urbanoviča I. Par Alīsei Lauai veltīto rakstu krājumu. Alīse Laua. In honorem. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 9. – 10.lpp.

Urbanoviča I. Alīses Lauas devums latviešu frazeoloģijas attīstībā. Alīse Laua. In honorem. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 145. – 156.lpp.

Urbanoviča I. Deminutīvu darināšana un lietvārdu deklinācijas. Valoda: nozīme un forma. 4. Kategoriju robežas gramatikā. Rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 146. – 159. lpp.

Tēzes​​

Urbanoviča I. Paronīmu funkcionālā nozīme normētās valodas specializācijā.//Functional role of paronyms in the standardized language specialization. – „Variation across languages and their varieties”. 25th International Scientific Conference of Jonas Jablonskis. Book of abstracts. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2018, 41. lpp.

Urbanoviča I. Valodas līdzekļu pārdaudzums tekstveidē.Rīgas Stradiņa universitātes 2018. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: RSU, 2018, 329.lpp.

Urbanoviča I. Sakārtojuma saikļu gramatiskā un pragmatiskā funkcija – retrospektīvs skatījums. – 54. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Latvijai 100. Gramatika: no Kārļa Mīlenbaha „Teikuma” (1898) līdz mūsdienām”. Referātu tēzes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 49.–50. lpp.

Urbanoviča I. Ciešamās kārtas konstrukcijas tekstveidē – normas un valodas prakse. - Rīgas Stradiņa universitātes 2015. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: RSU, 2015, 429.lpp.

Urbanoviča I. Adjektīvu sufiksu semantiskais raksturojums Emīlijas Soidas darbos. // 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskās konferences „Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums” referātu tēzes. Rīga : LU, 2014, 57. – 58. lpp.

Grāmatas un brošūras

Urbanoviča I., Šūpola R., Vanaga A. Latviešu valoda 12.klasei. Mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 141 lpp.

Urbanoviča I., Šūpola R., Vanaga A. Latviešu valoda 12.klasei. Skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 144 lpp.

Urbanoviča I., Šūpola R., Vanaga A. Latviešu valoda 11.klasei. Mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 166 lpp.

Urbanoviča I., Šūpola R., Vanaga A. Latviešu valoda 11.klasei. Skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 85 lpp.

Urbanoviča I., Šūpola R., Vanaga A. Latviešu valoda 10.klasei. Mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010, 127 lpp.

Urbanoviča I., Šūpola R., Vanaga A. Latviešu valoda 10.klasei. Skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010, 79 lpp.

Urbanoviča I. Ietekmīga valoda. Mācību līdzeklis studentiem. Rīga: AML/RSU, 2001, 112 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas