Skip to main content

Work experience

2011 - Present

Lecturer

Rīga Stradiņš University, Rīga

- development of study courses` programmes

- leading of lectures and seminars

- leading of students` scientific papers

- supervision of PhD theses

- specialization of study courses: Introduction in Law Science, Labour Law (Service Course Law), Local municipality Law; Labour Law of EU

2012 - Present

Professor's assistant (elected post)

Baltic International Academy, Rīga

- development of study courses` programmes

- leading of lectures and seminars

- leading of students` scientific papers

- supervision of PhD theses

- specialization of study courses: Introduction in Law Science, Labour Law , Local municipality Law; Labour Law of EU, Legal bases and Labour Law (for ERASMUS students)

2014 - 2014

Researcher

Union "Dzīvības koks", Rīga

- researcher of legal matters in the project "Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā" līgums 2012.EEZ/PP/1/MAC/013/015 - psychosocial rehabilitation as legal institute reinforcement in Latvia`s legal acts

2013 - 2013

Researcher

Union “Alliance of Civil society of Latvia ", Rīga

- researcher in a project "Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā" līgums 2012.EEZ/INP/01

- research of the legal regulation of NGO financial support and development of the alternative financing model

2009 - 2011

Board's chief assistant

Riga board of the State Border guard, Rīga

- coordination of abroad visits

- controlling of documentation circulation

- cooperation with national media;

- organization and leading of different events

2007 - 2009

Scientific secretary and lecturer

The Academy of Police of Latvia, Rīga

- organization of study and research work for PhD students and applicants of PhD

- cooperation with the Academy of Science of Latvia

- organization of scientific work for academic staff

- organization of Professors council and Promotion council sessions

- organization of staff and students scientific works` competitions - leading of study subjects: Abroad states border guard institutions; Border crossing points legal regime, Documents circulation in the police institution

2009 - 2009

National coordinator of study exchange visits of CEPOL

Police academu of Latvia, Rīga

- organization of CEPOL exchange visits

2003 - 2007

Training coordinator

Headquarter of the State Borderguard, Rīga

- cooardination of staff professional trainings

- selection of personnel for qualification courses

- evaluation of border guards` study programms

- participation in FRONTEX Agency of EU Training section`s activities

2003 - 2007

National training coordinator

FRONTEXAgency of EU, Warsaw(Poland) and Vienna (Austria)

- leading of working group for land borderguarding module creation

- team member of working group for training programme of falsified documents

- national coordinator of EU Training Day for border guards

- coordination of national and international process for border guards training

- participation in meetings and working groups for adults` professional training

Present

Acting Assistant Professor

Faculty of Law, Department of Legal Sciences

Present

Docenta p.i.

Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

Education and training

2013 - Present

PhD in Law Science

The University of Latvia

Doctoral thesis “The legal regulation on the career courses in Latvian police "

2007 - 2009

Theoretical studies of PhD in the Academy of Police of Latvia

The Academy of Police of Latvia, Rīga (Latvia)

1995 - 1997

Bachelor degree in pedagogic; qualification – teacher of primary school and elementary school

Pedagogy and Education Management Academy of Riga, Rīga (Latvia)

Achievements

Supervised study course

Introduction into Law

Introduction to Legal Science

Introduction to Studies

Labour Law

Scientific Research Methodology

Occupational Safety

Lectured study course

Introduction to Legal Science

Labour Law

Labour Law in EU

Municipal Law

Scientific Research Methodology

European Law

Introduction into Law

Introduction to the Theory of Law

Theoretical Courses of Law

Introduction to Law and Civil Law

Placement IV

Projects

- participation of Steering committee of 4th congress of World Latvian scientists – since April 2017

- leading section of Lawyers` training and Law Science of 3rd congress of World Latvian Lawyers – since April 2017;

- secretary of accreditation committee for study direction and study programme evaluation in Law Science October 2016;

- leader of accreditation committee for study direction and study programme in Law Science – March 2015

- lecturer in co-project of Association of Latvian Young Scientists and Foundation of Boriss and Ināra Teterevi “Popularization of science in regions of Latvia - 2014;

- expert of European Social Foundation project "Study programmes` content and implementation improvement and upgradation of academic staff competences" – evaluation of study direction “Law Science” – 2012.

Publications

Raksti​​

Bite, Kitija. Regulatory framework of strike and its problem in Latvia / K.Bite // SHS Web of Conferences : Proceedings. - EDP Sciences, 2019. - Vol.68 (2019), article. No.01020, [9 p.]. - 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2018). - DOI: 10.1051/shsconf/20196801020

Dinsberga, Jolanta. Legal consequences and problems of the servitudes of right of way established by administrative acts in Latvia [Elektroniskais resurss] / J.Dinsberga, K.Bite // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.01011, [14 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Bite, Kitija. Pašvaldības rīcības brīvība azartspēļu organizēšanas atļaujas izsniegšanā : iedzīvotāju un komersanta interešu balanss [Elektroniskais resurss] / K.Bite // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(7) (2017), 78.-95.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 14.sept. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Bite, Kitija. Vecuma diskriminācijas nošķiršana darba un dienesta tiesiskajās attiecībās / K.Bite // Jurista Vārds. - Nr.10 (2017, 7.marts), 24.-28.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Bite, Kitija. Alkohola reibums kā uzteikuma iemesls darba un dienesta tiesiskajās attiecībās / K.Bite // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.1/2 (2016), 64.-75.lpp.

Bite, Kitija. Atsevišķi darba uzskaites un samaksas jautājumi summētajā darba laikā / K.Bite // Jurista Vārds. - Nr.40 (2016, 4.okt.), 18.-23.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Bite, Kitija. Darba likuma 96. panta “Profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana” ģenēze / K.Bite // Zinātniskie raksti : 2015.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 38.-46.lpp.

Bite, Kitija. Drona kā bezpilota gaisa kuģa lidojumu tiesiskā regulējuma attīstība Latvijā / K.Bite // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.4 (2016, okt./nov./dec.), 32.-39.lpp.

Bite, Kitija. Šaujamieroču pielietošanas tiesības un amatpersonu profesionālā izglītība [Elektroniskais resurss] / K.Bite // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.3(3) (2015), 27.-44.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Bite, Kitija. Pašvaldības īstenojamo funkciju transformācija 20.gs. / K.Bite // II Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" = II Международная научно-практическая конференция "Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике: актуальные проблемы экономико-политических и правовых отношений" = 3rd International Scientific and Practical Conference "The transformation process of law, the regional economy and economic policy: the relevant economic and political and legal issues" (Rīga, 2014.g. 12.dec.) : rakstu krājums/ Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga, 2014. - 26.-35.lpp.

Bite, Kitija. Subsidiaritātes princips darba strīdu risināšanā / K.Bite // The Baltic Journal of Law = Baltijas Juridiskais Žurnals = Балтийский юридический журнал. - Nr.1 (2014), 47.-55.lpp.

Tēzes​​

Bite, Kitija. Atlīdzība par neveiktu darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktā darba dienā / K.Bite // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 305.lpp.

Bite, Kitija. Jurista kvalifikācijas iegūšanas tiesiskā regulējuma problemātika Latvijā = The problems of legal regulation for obtaining of lawyer’s qualification in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Bite // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : III Pasaules latviešu juristu kongress (Rīga, 2018.g. 19.-20.jūn.) [Elektroniskais resurss] : tēzes / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - [25.-26.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 11.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Bite, Kitija. Legal regulation of the strike and its problem in Latvia / K.Bite // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.31.

Bite, Kitija. Nepilngadīgie bēgļi un profesionālā izglītība Latvijā / K.Bite, L.Galle // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 321.lpp.

Bite, Kitija. Darba likuma 96. panta ģenēze / K.Bite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 418.lpp.

Bite, Kitija. Bērna tiesības uz darbu un īpašu aizsardzību tiesiskais regulējums / K.Bite // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 439.lpp.

Docētie studiju kursi

Darba tiesības

Eiropas tiesības

Ievads tiesību zinātnē

Ievads tiesību zinātnē

Ievads tiesību zinātnē un civiltiesībās

Prakse IV

Vispārīgā tiesību teorija

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

Vadītie studiju kursi

Darba aizsardzība

Darba tiesības

Ievads studijās

Ievads tiesību zinātnē

Ievads tiesību zinātnē

Pētnieciskā darba izstrādes pamati

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Grasis
Dean, Lead Researcher, Director of study programme (acting)
Sandra Kaija
Academic Staff, Director of Study Programme
Inga Kudeikina
Director of Study Programme
Aldis Lieljuksis
Director of Study Programme, Academic Staff
Karina Palkova
Academic Staff, Vice-Dean, Director of Study Programme, Lead Researcher
Lidija Rozentāle
Academic Staff, Director of Study Programme
Ilze Bērziņa
Academic Staff
Dita Plepa
Academic Staff
Aelita Zīle
Academic Staff
Juris Zīvarts
Academic Staff, Director of Study Programme