Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Lektore

Rīgas Stradiņa Universitāte

- studiju kursu programmu izstrāde

- lekciju, semināru vadīšana

- studentu pētniecisko darbu vadīšana - promocijas darbu vadīšana

- Kursu specializācija: Ievads tiesību zinātnē, Darba tiesības (Dienesta gaitas tiesības), Pašvaldību tiesības, Eiropas Savienības darba tiesības

2012 - pašlaik

Docente (vēlēts amats)

Baltijas Starptautiskā akadēmija

- studiju kursu programmu izstrāde

- lekciju, semināru vadīšana

- studentu pētniecisko darbu vadīšana

- Kursu specializācija: Darba tiesības, Eiropas Savienības darba tiesības, Pašvaldību tiesības, Legal bases and Labour Law (ERASMUS studentiem)

2014 - 2014

Pētniece

Biedrība "Dzīvības koks", Rīga

- pētniece juridiskajos jautājumos projektā "Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā" līgums 2012.EEZ/PP/1/MAC/013/015 - psihosociālās rehabilitācijas institūta nostiprināšana normatīvajos aktos un Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde

2013 - 2013

Pētniece

Biedrība "Latvijas pilsoniskā alianse", Rīga

- pētniece projektā "Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā" līgums 2012.EEZ/INP/01

- nevalstisko organizāciju finansēšanas tiesiskā regulējuma izpēte un alternatīva finansēšanas modeļa izstrāde

2009 - 2011

Pārvaldes priekšnieka palīdze

Valsts robežsardzes Rīgas pārvalde, Rīga

- ārzemju vizīšu organizēšana

- dokumentu virzības kontrole

- sadarbība ar presi organizēšana

- pasākumu organizēšana un vadīšana

2007 - 2009

Zinātniskā sekretāre un lektore

Latvijas Policijas akadēmija, Rīga

- doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu darba organizēšana - sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju

- akadēmiskā personāla zinātniskā darba organizēšana

- Promocijas un Profesoru padomes sēžu organizēšana

- zinātnisko darbu konkursa organizēšana

- lekciju lasīšana studiju kursos: Ārvalstu robežsardze, Robežkontroles punktu režīms, Lietvedība policijas iestādē

2009 - 2009

CEPOL nacionālā kontaktpunkta mācību vīzīšu koordinatore

Latvijas Policijas akadēmija, Rīga

2003 - 2007

Mācību koordinatore

Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde, Rīga

- personāla apmācību koordinēšana un organizēšana

- personāla atlase kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem

- studiju programmu izvērtēšana

- Valsts robežsardzes virsnieka profesijas standarta izstrāde

- dalība Eiropas Savienības Robežaģentūras FRONTEX Apmācību nodaļā

2003 - 2007

Nacionālais mācību koordinators

FRONTEX Aģentūra ES robežu pārvaldei, Varšava (Polija)

- sauszemes robežapsardzības moduļa apmācības programmas izstrādes darba grupas vadītāja

- viltotu dokumentu apmācības kursa programmas izstrādes darba grupas dalībniece

- Eiropas Savienības Apmācību dienas organizatore Latvijā

- starptautisko un nacionālo robežsargu profesionālo apmācības procesu koordinēšana

- dalība stratēģiskās sanāksmēs/darba grupās par pieaugušo profesionālo izglītību

- pedagogu apmācība pēc Eiropas standartiem programmas izstrāde Gruzijas misijai

Izglītība

2013 - pašlaik

Diploms par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu tiesību zinātn

Latvijas Universitāte

Promocijas darbs "Dienesta gaitas Latvijas policijā tiesiskais regulējums"

2007 - 2009

Teorētiskās studijas Policijas tiesību programmā Latvijas Policijas akadēmijā

Latvijas Policijas akadēmija, Rīga (Latvija)

1995 - 1997

Bakalaura grāds pedagoģijā ar kvalifikāciju sākumskolas un pamatskolas skolotājs

Rīgas Izglītības un vadības augstskola, Rīga (Latvija)

Sasniegumi

Vadītie studiju kursi

Darba tiesības

Ievads studijās

Ievads tiesību zinātnē

Ievads tiesību zinātnē

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

Docētie studiju kursi

Darba tiesības

Eiropas Savienības darba tiesības

Ievads tiesību zinātnē

Pašvaldību tiesības

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

Projekti

- dalība Pasaules latviešu zinātnieku 4. kongresa Rīcības komitejā un jurista izglītības un juridiskās zinātnes sekcijas vadītāja Pasaules latviešu juristu III kongresa Rīcības komitejā – no 2017. gada aprīļa;

- akreditācijas komisijas sekretāre studiju virziena un studiju programmas izvērtēšanai Tiesību zinātnē – 2016. gada oktobris - akreditācijas komisijas vadītāja studiju virziena un studiju programmas izvērtēšanai Tiesību zinātnē 2015.gada marts

- lektore Latvijas Jauno zinātnieku un Borisa un Ināras Teterevu fonda projektā "Zinātnes popularizēšana Latvijas reģionos" - 2014.gads

- projekta pieteikuma sagatavošana NordPlus projektam par sadarbības tīklu un mobilitātes veidošanu - 2013

- eksperte ESF projektā "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana"

- studiju virziena Tiesību zinātne izvērtēšana - 2012

- projekta izstrāde "Atbalsts doktora studijām Latvijas Policijas akadēmijā"- 2009.

Publikācijas

Raksti​​

Bite, Kitija. Pašvaldības rīcības brīvība azartspēļu organizēšanas atļaujas izsniegšanā : iedzīvotāju un komersanta interešu balanss [Elektroniskais resurss] / K.Bite // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(7) (2017), 78.-95.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 14.sept. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Bite, Kitija. Vecuma diskriminācijas nošķiršana darba un dienesta tiesiskajās attiecībās / K.Bite // Jurista Vārds. - Nr.10 (2017, 7.marts), 24.-28.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Bite, Kitija. Alkohola reibums kā uzteikuma iemesls darba un dienesta tiesiskajās attiecībās / K.Bite // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.1/2 (2016), 64.-75.lpp.

Bite, Kitija. Atsevišķi darba uzskaites un samaksas jautājumi summētajā darba laikā / K.Bite // Jurista Vārds. - Nr.40 (2016, 4.okt.), 18.-23.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Bite, Kitija. Darba likuma 96. panta “Profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana” ģenēze / K.Bite // Zinātniskie raksti : 2015.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 38.-46.lpp.

Bite, Kitija. Šaujamieroču pielietošanas tiesības un amatpersonu profesionālā izglītība [Elektroniskais resurss] / K.Bite // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.3(3) (2015), 27.-44.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/soc…

Bite, Kitija. Pašvaldības īstenojamo funkciju transformācija 20.gs. / K.Bite // II Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" = II Международная научно-практическая конференция "Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике: актуальные проблемы экономико-политических и правовых отношений" = 3rd International Scientific and Practical Conference "The transformation process of law, the regional economy and economic policy: the relevant economic and political and legal issues" (Rīga, 2014.g. 12.dec.) : rakstu krājums/ Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga, 2014. - 26.-35.lpp.

Bite, Kitija. Subsidiaritātes princips darba strīdu risināšanā / K.Bite // The Baltic Journal of Law = Baltijas Juridiskais Žurnals = Балтийский юридический журнал. - Nr.1 (2014), 47.-55.lpp.

Bite, Kitija. Dienesta tiesisko attiecību izbeigšanās problemātika / K.Bite // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2013. - 307.-315.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Bite, Kitija. Policijas tiesību transformācijas problēmas dienesta gaitas aspektā / K.Bite // Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā : starptautiskās zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums = Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике : сборник статей международной научно-практической конференции = The transformation process of law, the regional economy and economic policy : international scientific and practical conference proceedings (Rīga, 2012.g. 7.dec.) / Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga, 2013. - 125.-134.lpp. - Kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Bite, Kitija. Dienesta gaitas tiesiskā regulējuma problemātika / K.Bite // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.4 (2012), 28.-36.lpp.

Bite, Kitija. Mācību atvaļinājuma tiesiskā daba / K.Bite // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.2 (2015), 58.-66.lpp.

Bite, Kitija. Profesionālā izglītība policijā - tiesiskais regulējums un praktiskā īstenošana / K.Bite // Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas : rakstu krājums. - Rīga, 2012. - 103.-117.lpp.

Bite, Kitija. Sociālo garantiju tiesiskais regulējums policijas darbinieku labklājībai / K.Bite // Starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija : problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli = Proceedings of the International Scientific Conference "Social and economic dimension of Europen integration : problems, solutions, perspectives" (Daugavpils, Latvija, 2011.g. 3.-5.nov.) / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2012. - 2.daļa: Valsts un tiesību aktuālās problēmas, 414.-423.lpp.

Bite, Kitija. Amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtēšanas psiholoģiskie, personāla vadības un tiesiskie aspekti / K.Bite // Starptautiskā zinātniskā konference "Valsts un tiesību aktuālās problēmas": rakstu krājums = International Scientific Conference "Current problems of state and law": list of scientific articles / Daugavpils Universitāte. - Rīga, 2011. - 81.-85.lpp.

Bite, Kitija. Darba laika organizācijas tiesiskais regulējums / K.Bite // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.2/3 (2011), 86.-95.lpp.

Bite, Kitija. Darba stimulēšanas iespējas policijas iestādē / K.Bite // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli: ziņojumi par pētījumiem = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University: reports on research / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2011. - 239.-247.lpp. - Kopsav. angļu val.

Bite, Kitija. Dienesta pakāpju rašanās un tiesiskā reglamentācija / K.Bite // Latvijas Universitāte 69. konference "Aktuālas tiesību realizācijas problēmas" : rakstu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2011. - 306.-317.lpp.

Bite, Kitija. Sociālo garantiju tiesiskais regulējums policijā pēc 1990. gada / K.Bite // Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIV "Vēsture: avoti un cilvēki" = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XIV / Daugavpils Universitāte. - Rīga, 2011. - 57.-64.lpp.

Bite, Kitija. Analysis of police career course abroad = Анализ служебной карьеры в полиции зарубежных стран / K.Bite // Starptautiskā zinātniskā konference "Valsts un tiesību aktuālās problēmas": rakstu krājums = International Scientific Conference "Current problems of state and law": list of scientific articles / Daugavpils Universitāte. - Rīga, 2010. - 49.-60.lpp.

Bite, Kitija. Pašvaldības policijas darbības tiesiskais regulējums / K.Bite // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.3 (2010, jūl./aug./sept.), 44.-52.lpp.

Bite, Kitija. Policijas iestādes attīstības vēsture Latvijā (1918-1940) / K.Bite // Humanitārās fakultātes XIX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIII "Vēsture: avoti un cilvēki" = Proceedings of the 19th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XIII / Daugavpils Universitāte. - Rīga, 2010. - 28.-35.lpp.

Tēzes​​

Bite, Kitija. Nepilngadīgie bēgļi un profesionālā izglītība Latvijā / K.Bite, L.Galle // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 321.lpp.

Bite, Kitija. Darba likuma 96. panta ģenēze / K.Bite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 418.lpp.

Bite, Kitija. Bērna tiesības uz darbu un īpašu aizsardzību tiesiskais regulējums / K.Bite // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 439.lpp.

Bite, Kitija. Darba devēja tiesību problemātika darba tiesiskajās attiecībās / K.Bite // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 25.-26.lpp.

Bite, Kitija. The problems of expiration of service relationship in Latvia / K.Bite // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2012.g. 18.-20.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2012. - 115.lpp.

Bite, Kitija. Dienesta gaitas tiesiskā regulējuma pilnveide / K.Bite // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 62.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Andrejs Vilks
Dekāns, Docētājs
Sandra Kaija
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inga Kudeikina
Studiju programmas vadītāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Karina Palkova
Pasniedzēja
Jānis Grasis
Prodekāns, Vadošais pētnieks
Juris Zīvarts
Lektora p.i., Studiju programmas vadītājs
Jānis Baumanis
Vadošais pētnieks
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja