Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Lektore

Rīgas Stradiņa Universitāte

- studiju kursu programmu izstrāde

- lekciju, semināru vadīšana

- studentu pētniecisko darbu vadīšana - promocijas darbu vadīšana

- Kursu specializācija: Ievads tiesību zinātnē, Darba tiesības (Dienesta gaitas tiesības), Pašvaldību tiesības, Eiropas Savienības darba tiesības

2012 - pašlaik

Docente p.i.

Baltijas Starptautiskā akadēmija

- studiju kursu programmu izstrāde

- lekciju, semināru vadīšana

- studentu pētniecisko darbu vadīšana

- Kursu specializācija: Darba tiesības, Eiropas Savienības darba tiesības, Pašvaldību tiesības, Legal bases and Labour Law (ERASMUS studentiem)

2014 - 2014

Pētniece

Biedrība "Dzīvības koks", Rīga

- pētniece juridiskajos jautājumos projektā "Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā" līgums 2012.EEZ/PP/1/MAC/013/015 - psihosociālās rehabilitācijas institūta nostiprināšana normatīvajos aktos un Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde

2013 - 2013

Pētniece

Biedrība "Latvijas pilsoniskā alianse", Rīga

- pētniece projektā "Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā" līgums 2012.EEZ/INP/01

- nevalstisko organizāciju finansēšanas tiesiskā regulējuma izpēte un alternatīva finansēšanas modeļa izstrāde

2009 - 2011

Pārvaldes priekšnieka palīdze

Valsts robežsardzes Rīgas pārvalde, Rīga

- ārzemju vizīšu organizēšana

- dokumentu virzības kontrole

- sadarbība ar presi organizēšana

- pasākumu organizēšana un vadīšana

2007 - 2009

Zinātniskā sekretāre un lektore

Latvijas Policijas akadēmija, Rīga

- doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu darba organizēšana - sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju

- akadēmiskā personāla zinātniskā darba organizēšana

- Promocijas un Profesoru padomes sēžu organizēšana

- zinātnisko darbu konkursa organizēšana

- lekciju lasīšana studiju kursos: Ārvalstu robežsardze, Robežkontroles punktu režīms, Lietvedība policijas iestādē

2009 - 2009

CEPOL nacionālā kontaktpunkta mācību vīzīšu koordinatore

Latvijas Policijas akadēmija, Rīga

2003 - 2007

Mācību koordinatore

Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde, Rīga

- personāla apmācību koordinēšana un organizēšana

- personāla atlase kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem

- studiju programmu izvērtēšana

- Valsts robežsardzes virsnieka profesijas standarta izstrāde

- dalība Eiropas Savienības Robežaģentūras FRONTEX Apmācību nodaļā

2003 - 2007

Nacionālais mācību koordinators

FRONTEX Aģentūra ES robežu pārvaldei, Varšava (Polija)

- sauszemes robežapsardzības moduļa apmācības programmas izstrādes darba grupas vadītāja

- viltotu dokumentu apmācības kursa programmas izstrādes darba grupas dalībniece

- Eiropas Savienības Apmācību dienas organizatore Latvijā

- starptautisko un nacionālo robežsargu profesionālo apmācības procesu koordinēšana

- dalība stratēģiskās sanāksmēs/darba grupās par pieaugušo profesionālo izglītību

- pedagogu apmācība pēc Eiropas standartiem programmas izstrāde Gruzijas misijai

pašlaik

Docenta p.i.

Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

Izglītība

2013 - pašlaik

Diploms par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu tiesību zinātn

Latvijas Universitāte

Promocijas darbs "Dienesta gaitas Latvijas policijā tiesiskais regulējums"

2007 - 2009

Teorētiskās studijas Policijas tiesību programmā Latvijas Policijas akadēmijā

Latvijas Policijas akadēmija, Rīga (Latvija)

1995 - 1997

Bakalaura grāds pedagoģijā ar kvalifikāciju sākumskolas un pamatskolas skolotājs

Rīgas Izglītības un vadības augstskola, Rīga (Latvija)

Sasniegumi

Vadītie studiju kursi

Darba tiesības

Ievads studijās

Ievads tiesību zinātnē

Ievads tiesību zinātnē

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

Darba aizsardzība

Pētnieciskā darba izstrādes pamati

Docētie studiju kursi

Darba tiesības

Eiropas Savienības darba tiesības

Ievads tiesību zinātnē

Pašvaldību tiesības

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

Eiropas tiesības

Tiesību zinātnes teorētiskie kursi

Vispārīgā tiesību teorija

Ievads tiesību zinātnē un civiltiesībās

Prakse IV

Projekti

 

- dalība Pasaules latviešu zinātnieku 4. kongresa Rīcības komitejā un jurista izglītības un juridiskās zinātnes sekcijas vadītāja Pasaules latviešu juristu III kongresa Rīcības komitejā – no 2017. gada aprīļa;

- akreditācijas komisijas sekretāre studiju virziena un studiju programmas izvērtēšanai Tiesību zinātnē – 2016. gada oktobris - akreditācijas komisijas vadītāja studiju virziena un studiju programmas izvērtēšanai Tiesību zinātnē 2015.gada marts

- lektore Latvijas Jauno zinātnieku un Borisa un Ināras Teterevu fonda projektā "Zinātnes popularizēšana Latvijas reģionos" - 2014.gads

- projekta pieteikuma sagatavošana NordPlus projektam par sadarbības tīklu un mobilitātes veidošanu - 2013

- eksperte ESF projektā "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana"

- studiju virziena Tiesību zinātne izvērtēšana - 2012

- projekta izstrāde "Atbalsts doktora studijām Latvijas Policijas akadēmijā"- 2009.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Bite, Kitija. Regulatory framework of strike and its problem in Latvia / K.Bite // SHS Web of Conferences : Proceedings. - EDP Sciences, 2019. - Vol.68 (2019), article. No.01020, [9 p.]. - 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2018). - DOI: 10.1051/shsconf/20196801020

Dinsberga, Jolanta. Legal consequences and problems of the servitudes of right of way established by administrative acts in Latvia [Elektroniskais resurss] / J.Dinsberga, K.Bite // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.01011, [14 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Bite, Kitija. Pašvaldības rīcības brīvība azartspēļu organizēšanas atļaujas izsniegšanā : iedzīvotāju un komersanta interešu balanss [Elektroniskais resurss] / K.Bite // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(7) (2017), 78.-95.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 14.sept. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Bite, Kitija. Vecuma diskriminācijas nošķiršana darba un dienesta tiesiskajās attiecībās / K.Bite // Jurista Vārds. - Nr.10 (2017, 7.marts), 24.-28.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Bite, Kitija. Alkohola reibums kā uzteikuma iemesls darba un dienesta tiesiskajās attiecībās / K.Bite // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.1/2 (2016), 64.-75.lpp.

Bite, Kitija. Atsevišķi darba uzskaites un samaksas jautājumi summētajā darba laikā / K.Bite // Jurista Vārds. - Nr.40 (2016, 4.okt.), 18.-23.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Bite, Kitija. Darba likuma 96. panta “Profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana” ģenēze / K.Bite // Zinātniskie raksti : 2015.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 38.-46.lpp.

Bite, Kitija. Drona kā bezpilota gaisa kuģa lidojumu tiesiskā regulējuma attīstība Latvijā / K.Bite // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.4 (2016, okt./nov./dec.), 32.-39.lpp.

Bite, Kitija. Šaujamieroču pielietošanas tiesības un amatpersonu profesionālā izglītība [Elektroniskais resurss] / K.Bite // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.3(3) (2015), 27.-44.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Bite, Kitija. Pašvaldības īstenojamo funkciju transformācija 20.gs. / K.Bite // II Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" = II Международная научно-практическая конференция "Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике: актуальные проблемы экономико-политических и правовых отношений" = 3rd International Scientific and Practical Conference "The transformation process of law, the regional economy and economic policy: the relevant economic and political and legal issues" (Rīga, 2014.g. 12.dec.) : rakstu krājums/ Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga, 2014. - 26.-35.lpp.

Bite, Kitija. Subsidiaritātes princips darba strīdu risināšanā / K.Bite // The Baltic Journal of Law = Baltijas Juridiskais Žurnals = Балтийский юридический журнал. - Nr.1 (2014), 47.-55.lpp.

 

Tēzes​​

 

Bite, Kitija. Atlīdzība par neveiktu darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktā darba dienā / K.Bite // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 305.lpp.

Bite, Kitija. Jurista kvalifikācijas iegūšanas tiesiskā regulējuma problemātika Latvijā = The problems of legal regulation for obtaining of lawyer’s qualification in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Bite // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : III Pasaules latviešu juristu kongress (Rīga, 2018.g. 19.-20.jūn.) [Elektroniskais resurss] : tēzes / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - [25.-26.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 11.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Bite, Kitija. Legal regulation of the strike and its problem in Latvia / K.Bite // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.31.

Bite, Kitija. Nepilngadīgie bēgļi un profesionālā izglītība Latvijā / K.Bite, L.Galle // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 321.lpp.

Bite, Kitija. Darba likuma 96. panta ģenēze / K.Bite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 418.lpp.

Bite, Kitija. Bērna tiesības uz darbu un īpašu aizsardzību tiesiskais regulējums / K.Bite // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 439.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sandra Kaija
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks
Andrejs Vilks
Docētājs, Prodekāns
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Karina Palkova
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Inga Kudeikina
Studiju programmas direktore, Docētāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas direktore
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas direktors
Kristiāna Poļakova
Zinātniskā asistente
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore