Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Lecturer

RSU Department of Humanities

2018 - Present

Senior researcher

University of Latvia Institute of Philosophy and Sociology

2012 - 2018

Researcher

University of Latvia Institute of Philosophy and Sociology

2013 - 2014

Acting lecturer

RSU Department of Humanities

2012 - 2013

Guest lecturer

RSU Department of Humanities

2012 - 2012

Guest lecturer

University of Latvia, Faculty of Economics and Management

2010 - 2012

Research assistant

University of Latvia Institute of Philosophy and Sociology

2011 - 2011

Guest lecturer

University of Latvia, Faculty of Economics and Management

2008 - 2010

Junior research assistant

University of Latvia Institute of Philosophy and Sociology

2010 - 2010

Guest lecturer

University of Latvia, Faculty of Economics and Management

Present

Lecturer

Department of Humanities

Education and training

2009 - 2014

Dr. Phil.

University of Latvia

Title of the doctoral thesis "The Possibility of Absolute Phenomenon in Jean-Luc Marion's Phenomenology"; Scientific supervisor: Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova)

2007 - 2009

M. Phil.

University of Latvia

2003 - 2007

B. Phil.

University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2010. Certificate No. 012008 on the completion of the University of Latvia Faculty of Pedagogy, Psychology and Arts continuing education course "University Didactics: Contemporary Theories and Practice."

Field of research

  • History of phenomenology and contemporary phenomenology (Jean-Luc Marion)
  • Phenomenology of medicine
  • History of philosophy in Latvia

Supervised study course

Phenomenology of the body

Cultural interpretation and criticism

Death and Dying

Personality Psychology

Phenomenology of the body

Head of study course

Phenomenology of the Body

Cultural Interpretation and Criticism

Personality Psychology

Lectured study course

Cultural Interpretation and Criticism

Medical Philosophy and Bioethics

Personality Psychology

Phenomenology of the Body

Philosophical Anthropology

Death and Dying

Medical Ethics

Medical Sociology

Phenomenology of the Body

Philososphical Anthropology

Projects

Researcher: LCS funded LU FSI project "Thematization of Religious Experiences in Post Liberal Situation: Latvian Perspective."

Researcher: LU FSI project "Critical Thinking, Innovation, Competitiveness and Globalization."​

Researcher: National Research Programme "National Identity: Language, Latvian History, Culture and Human Security."

Researcher: LCS funded LU FSI project "Development of Religious Ideas in the Western Philosophical Tradition in 20-21st Century and their Influence in Latvia."

Researcher: LU FSI joint project "Virtual Encyclopaedia of the Humanities: People, Sources and Terms."​​

Researcher: National Research Programme "Letonica: Research on History, Language and Culture."​​Memberships

Board member of "The Central and East European Society for Phenomenology" (2019-ongoing)

Member of the Nordic Society for Phenomenology (2010 - ongoing)

Member of the British Society for Phenomenology (2016 - ongoing)

Member of the school of the doctoral studies "Letonica and Intercultural Research" (2010-2012)

Member of the steering committee for the development of digital platform "Open Commons of Phenomenology" (2015-2016)

Editor of the peer reviewed scientific journal "Religious-philosophical Papers" (2011-ongoing)

Publications

Research articles​​

Grīnfelde, Māra. Illness as the saturated phenomenon : the contribution of Jean-Luc Marion / M.Grinfelde // Medicine, Health Care, and Philosophy. - Vol.22, No.1 (2019, March), p.71-83. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.1007/s11019-018-9843-0

Grīnfelde, Māra. Are nonintentional phenomena possible? : an evaluation of Jean-Luc Marion’s response [Elektroniskais resurss] / M.Grinfelde // Phenomenology [Elektroniskais resurss]. - 2018. - P.43-48. - Resurss aprakstīts 2018.g. 17.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.pdcnet.org/wcp23/content/wcp23_2018_0027_0043_0…

Grīnfelde, Māra. Ķermenis un miesa / M.Grīnfelde // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums II / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 15.-42.lpp.

Grīnfelde, Māra. The four dimensions of embodiment and the experience of illness [Elektroniskais resurss] / M.Grīnfelde // AVANT. Trends in Interdisciplinary Studies: The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard [Elektroniskais resurss]. - Vol.IX, Issue 2 (2018), p.107-127. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://avant.edu.pl/en/22018-2

Grīnfelde, Māra. Neizsakāmā pieredzes izpratne un pakāpes Žana Lika Mariona fenomenoloģijā ar atsauci uz Herdera valodas filozofiju / M.Grīnfelde // Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs un zinātniskais redaktors un ievada autors R.Bičevskis ; zinātniskie recenzenti: I.Nātriņa, R.Cerūzis, U.Sildegs. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017. - 337.-357.lpp.

Vēgners, Uldis. Report of the International Conference "Phenomenology and aesthetics. The 3rd Conference on traditions and perspectives of the phenomenological movement in Central and Eastern Europe" (June 29-July 1, 2017, Riga, Latvia) / U.Vēgners, M.Grīnfelde // Horizon: феноменологические исследования = Horizon: studies in phenomenology. - T.6, No.2 (2017), c.358-365. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grīnfelde, Māra. Reliģisko vērtību tematizācijas specifika fenomenoloģiskajā tradīcijā 20. gadsimta pirmajā pusē / M.Grīnfelde // Vērtības: Latvija un Eiropa : kolektīva monogrāfija divos sējumos / [zinātniskā redaktore un sastādītāja M.Kūle]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. - 2.sēj.: Vērtību pētījumi - reliģijpētnieciskie un nacionālās mutvārdu vēstures aspekti, 3.-16.lpp.

Grīnfelde, Māra. Fenomenoloģija uz neizsakāmā robežas [Elektroniskais resurss] / M.Grīnfelde // Punctum : laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2015, 26.febr.), [1.-6.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.punctummagazine.lv/2015/02/26/

Grīnfelde, Māra. Reliģiskās vērtības / M.Grīnfelde // Reliģiskās vērtības / M.Grīnfeldes zinātniskajā redakcijā ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : FSI, 2015. - 18.-38.lpp. - (Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā: 20. gadsimta 1. puse ; 4. grām.).

Grīnfelde, Māra. Vai neintencionāla pieredze ir iespējama? Žana-Lika Mariona atbilde un tās izvērtējums / M.Grīnfelde // Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R.Bičevskis. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. - 245.-264.lpp. - Kopsav. angļu val.

Abstracts​​

Grīnfelde, Māra. Iemiesotības dimensijas un medicīnas prakse / M.Grīnfelde // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 328.lpp.

Grīnfelde, Māra. Saslimšana kā piesātinātais fenomens / M.Grīnfelde // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 378.lpp.

Grīnfelde, Māra. Ķermenis un miesa : fenomenoloģiskais skatījums uz ķermeni / M.Grīnfelde // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 339.lpp.

Jankovska, Maija. Pacienta ķermeniskā pieredze : fenomenoloģiskā perspektīva / M.Jankovska, M.Grīnfelde // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 446.lpp.

Grīnfelde, Māra. Slimības un veselības jēdzieni fenomenoloģiskā perspektīvā / M.Grīnfelde // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 474.lpp.

Books and brochures​​

Grīnfelde, Māra. Neredzamā pieredze : Žana Lika Mariona dotības fenomenoloģija / M.Grīnfelde ; [zinātniskie recenzenti: I.Kivle, A.Stašulāne] ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. - vi, 329 lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Reliģiskās vērtības / Māras Grīnfeldes zinātniskajā redakcijā ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : FSI, 2015. - 287 lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds latviešu un angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R. Bičevskis ; autori : M.Grīnfelde, Ģ.Jankovskis ...[u.c.]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. - 400, [1] lpp. - Kolektīvā monogrāfija izstrādāta LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" 3. projektā "Nacionālā un eiropeiskā identitāte". - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Contacts

Colleagues

Vija Sīle
Head of the Department, Academic Staff
Laura Bitiniece
Academic Staff
Mairita Satika
Academic Staff
Agnese Cera
Office Manager