Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Lektore

RSU Humanitāro zinātņu katedra

2012 - pašlaik

Pētniece

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

2013 - 2014

Lektora p.i.

RSU Humanitāro zinātņu katedra

2012 - 2013

Pasniedzēja

RSU Humanitāro zinātņu katedra

2012 - 2012

Pasniedzēja

LU Ekonomikas un vadības fakultāte

2010 - 2012

Zinātniskā asistente

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

2011 - 2011

Pasniedzēja

LU Ekonomikas un vadības fakultāte

2008 - 2010

Vecākā laborante

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

2010 - 2010

Pasniedzēja

LU Ekonomikas un vadības fakultāte

Izglītība

2009 - 2014

Dr. Phil.

Latvijas Universitāte

Promocijas darba nosaukums "Absolūta fenomena iespējamība Žana Lika Mariona fenomenoloģijā"; promocijas darba vadītājs: Dr. phil. Solveiga Krūmiņa Koņkova)

2007 - 2009

M. Phil.

Latvijas Universitāte

2003 - 2007

B. Phil.

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas tālākizglītības programmas kurss „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse". Sertifikāts Nr. 012008 (izdots 2010. gada 14. jūnijā).

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  •  
  • Fenomenoloģijas vēsture un mūsdienu fenomenoloģija (Žans Liks Marions)
  • Medicīnas fenomenoloģija
  • Latvijas filozofijas vēsture

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Pacienta ķermeniskā pieredze veselības aprūpē / Phenomenology of the Body

Kultūras interpretācija un tās kritika / Cultural Interpretation and Criticism

 

Vadītie studiju kursi

 

Pacienta ķermeniskā pieredze veselības aprūpē / Phenomenology of the Body

Kultūras interpretācija un tās kritika / Cultural Interpretation and Criticism

Personības psiholoģija / Personality Psychology

 

Docētie studiju kursi

 

Filosofiskā antropoloģija

 

Kultūras interpretācija un tās kritika

Medicīnas filosofija un bioētika

Pacienta ķermeniskā pieredze veselības aprūpē

Personības psiholoģija

Projekti

 

Pētniece; LU FSI projekts "Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija."​

Pētniece; LZP projekts "Reliģiskās pieredzes tematizācija post-liberālā garīguma situācijā: Latvijas gadījums."

Pētniece; Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte: valoda, vēsture, kultūra un cilvēkdrošība."

Pētniece; LU FSI sadarbības projekts „Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini."

Pētniece; LZP „Reliģisko ideju attīstība Rietumu filozofiskajā tradīcijā 20.–21. gadsimtā un to iespaidi Latvijā."​

Pētniece; Valsts pētījumu programma „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru" projektā „Eiropas vērtības Latvijā un intelektuālās tradīcijas veidošanās (no apgaismības līdz zināšanu sabiedrībai 21. gs.)."​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2016 - pašlaik

Dalība biedrībā "The British Society for Phenomenology"

2010 - pašlaik

Dalība biedrībā "The Nodric Society for Phenomenology"

2010 - 2012

Doktorantūras skolas "Letonika un starpkultūru pētījumi" dalībniece

2015 - 2016

Digitālās platformas "Open Commons of Phenomenology" darba izstrādes komisijas biedre

2011 - pašlaik

Recenzējama žurnāla "Reliģiski-filozofiski raksti" sastādītāja un redaktore

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Grīnfelde, Māra. Fenomenoloģija uz neizsakāmā robežas [Elektroniskais resurss] / M.Grīnfelde // Punctum : laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2015, 26.febr.), [1.-6.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.punctummagazine.lv/2015/02/26/

Grīnfelde, Māra. Reliģiskās vērtības / M.Grīnfelde // Reliģiskās vērtības / M.Grīnfeldes zinātniskajā redakcijā ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : FSI, 2015. - 18.-38.lpp. - (Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā: 20. gadsimta 1. puse ; 4. grām.).

Grīnfelde, Māra. Vai neintencionāla pieredze ir iespējama? Žana-Lika Mariona atbilde un tās izvērtējums / M.Grīnfelde // Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R.Bičevskis. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. - 245.-264.lpp. - Kopsav. angļu val.

Grīnfelde, Māra. Ievads. Reliģijas skaidrojumi / M.Grīnfelde // Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā : 20. gadsimta 1.puse / red. M.Grīfelde. - Rīga : FSI, 2013. - 1.sēj., 18.-46.lpp.

Grīnfelde, Māra. Is the phenomenon of revelation possible? An evaluation of Jean-Luc Marion's response / M.Grīnfelde // Reliģiski-filozofiski raksti. Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : FSI, 2013. - 16.[sēj.], 111.-130.lpp.

 

Tēzes​​

 

Grīnfelde, Māra. Ķermenis un miesa : fenomenoloģiskais skatījums uz ķermeni / M.Grīnfelde // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 339.lpp.

Jankovska, Maija. Pacienta ķermeniskā pieredze : fenomenoloģiskā perspektīva / M.Jankovska, M.Grīnfelde // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 446.lpp.

Grīnfelde, Māra. Slimības un veselības jēdzieni fenomenoloģiskā perspektīvā / M.Grīnfelde // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 474.lpp.

Grīnfelde, Māra. Are non-intentional phenomena possible? An evaluation of Jean-Luc Marion's response / M.Grinfelde // XXIII World Philosophy Congress "Philosophy as inquiry and way of life" (Athens, Greece, Aug.4-10, 2013) : Abstracts. - Athens, 2013. - P.255.

Grīnfelde, Māra. Informētā piekrišana intencionālo un neintencionālo pieredzes aspektu kontekstā / M.Grīnfelde // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 450.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Reliģiskās vērtības / Māras Grīnfeldes zinātniskajā redakcijā ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : FSI, 2015. - 287 lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds latviešu un angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R. Bičevskis ; autori : M.Grīnfelde, Ģ.Jankovskis ...[u.c.]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. - 400, [1] lpp. - Kolektīvā monogrāfija izstrādāta LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" 3. projektā "Nacionālā un eiropeiskā identitāte". - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Kontakti

Kolēģi

Vija Sīle
Katedras vadītāja, Docētāja
Agnese Cera
Biroja vadītāja