Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Vadošais pētnieks

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

2014 - pašlaik

Lektore

RSU Humanitāro zinātņu katedra

2012 - 2018

Pētniece

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

2013 - 2014

Lektora p.i.

RSU Humanitāro zinātņu katedra

2012 - 2013

Pasniedzēja

RSU Humanitāro zinātņu katedra

2012 - 2012

Pasniedzēja

LU Ekonomikas un vadības fakultāte

2010 - 2012

Zinātniskā asistente

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

2011 - 2011

Pasniedzēja

LU Ekonomikas un vadības fakultāte

2008 - 2010

Vecākā laborante

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

2010 - 2010

Pasniedzēja

LU Ekonomikas un vadības fakultāte

pašlaik

Lecturer

Department of Humanities

Izglītība

2009 - 2014

Dr. Phil.

Latvijas Universitāte

Promocijas darba nosaukums "Absolūta fenomena iespējamība Žana Lika Mariona fenomenoloģijā"; promocijas darba vadītājs: Dr. phil. Solveiga Krūmiņa Koņkova)

2007 - 2009

M. Phil.

Latvijas Universitāte

2003 - 2007

B. Phil.

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas tālākizglītības programmas kurss „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse". Sertifikāts Nr. 012008 (izdots 2010. gada 14. jūnijā).

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  •  
  • Fenomenoloģijas vēsture un mūsdienu fenomenoloģija (Žans Liks Marions)
  • Medicīnas fenomenoloģija
  • Latvijas filozofijas vēsture

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Pacienta ķermeniskā pieredze veselības aprūpē / Phenomenology of the Body

Kultūras interpretācija un tās kritika / Cultural Interpretation and Criticism

Nāve un miršana / Death and Dying

 

Vadītie studiju kursi

 

Pacienta ķermeniskā pieredze veselības aprūpē / Phenomenology of the Body

Kultūras interpretācija un tās kritika / Cultural Interpretation and Criticism

Personības psiholoģija / Personality Psychology

Nāve un miršana / Death and Dying

 

Ķermeņa fenomenoloģija

Personības psiholoģija

Docētie studiju kursi

 

Filosofiskā antropoloģija

 

Kultūras interpretācija un tās kritika

Medicīnas filosofija un bioētika

Pacienta ķermeniskā pieredze veselības aprūpē

Personības psiholoģija

Projects

 

Pētniece; LU FSI projekts "Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija."​

Pētniece; LZP projekts "Reliģiskās pieredzes tematizācija post-liberālā garīguma situācijā: Latvijas gadījums."

Pētniece; Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte: valoda, vēsture, kultūra un cilvēkdrošība."

Pētniece; LU FSI sadarbības projekts „Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini."

Pētniece; LZP „Reliģisko ideju attīstība Rietumu filozofiskajā tradīcijā 20.–21. gadsimtā un to iespaidi Latvijā."​

Pētniece; Valsts pētījumu programma „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru" projektā „Eiropas vērtības Latvijā un intelektuālās tradīcijas veidošanās (no apgaismības līdz zināšanu sabiedrībai 21. gs.)."​

 

Memberships

 

2019 - pašlaik

Biedrības "The Central and East European Society for Phenomenology" dibinātāja un valdes locekle

2016 - pašlaik

Dalība biedrībā "The British Society for Phenomenology"

2010 - pašlaik

Dalība biedrībā "The Nodric Society for Phenomenology"

2010 - 2012

Doktorantūras skolas "Letonika un starpkultūru pētījumi" dalībniece

2015 - 2016

Digitālās platformas "Open Commons of Phenomenology" darba izstrādes komisijas biedre

2011 - pašlaik

Recenzējama žurnāla "Reliģiski-filozofiski raksti" sastādītāja un redaktore

 

Publications

 

Research articles​​

 

Grīnfelde, Māra. Illness as the saturated phenomenon : the contribution of Jean-Luc Marion / M.Grinfelde // Medicine, Health Care, and Philosophy. - Vol.22, No.1 (2019, March), p.71-83. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.1007/s11019-018-9843-0

Grīnfelde, Māra. Are nonintentional phenomena possible? : an evaluation of Jean-Luc Marion’s response [Elektroniskais resurss] / M.Grinfelde // Phenomenology [Elektroniskais resurss]. - 2018. - P.43-48. - Resurss aprakstīts 2018.g. 17.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.pdcnet.org/wcp23/content/wcp23_2018_0027_0043_0…

Grīnfelde, Māra. Ķermenis un miesa / M.Grīnfelde // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums II / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 15.-42.lpp.

Grīnfelde, Māra. The four dimensions of embodiment and the experience of illness [Elektroniskais resurss] / M.Grīnfelde // AVANT. Trends in Interdisciplinary Studies: The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard [Elektroniskais resurss]. - Vol.IX, Issue 2 (2018), p.107-127. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://avant.edu.pl/en/22018-2

Grīnfelde, Māra. Neizsakāmā pieredzes izpratne un pakāpes Žana Lika Mariona fenomenoloģijā ar atsauci uz Herdera valodas filozofiju / M.Grīnfelde // Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs un zinātniskais redaktors un ievada autors R.Bičevskis ; zinātniskie recenzenti: I.Nātriņa, R.Cerūzis, U.Sildegs. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017. - 337.-357.lpp.

Vēgners, Uldis. Report of the International Conference "Phenomenology and aesthetics. The 3rd Conference on traditions and perspectives of the phenomenological movement in Central and Eastern Europe" (June 29-July 1, 2017, Riga, Latvia) / U.Vēgners, M.Grīnfelde // Horizon: феноменологические исследования = Horizon: studies in phenomenology. - T.6, No.2 (2017), c.358-365. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grīnfelde, Māra. Reliģisko vērtību tematizācijas specifika fenomenoloģiskajā tradīcijā 20. gadsimta pirmajā pusē / M.Grīnfelde // Vērtības: Latvija un Eiropa : kolektīva monogrāfija divos sējumos / [zinātniskā redaktore un sastādītāja M.Kūle]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. - 2.sēj.: Vērtību pētījumi - reliģijpētnieciskie un nacionālās mutvārdu vēstures aspekti, 3.-16.lpp.

Grīnfelde, Māra. Fenomenoloģija uz neizsakāmā robežas [Elektroniskais resurss] / M.Grīnfelde // Punctum : laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2015, 26.febr.), [1.-6.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.punctummagazine.lv/2015/02/26/

Grīnfelde, Māra. Reliģiskās vērtības / M.Grīnfelde // Reliģiskās vērtības / M.Grīnfeldes zinātniskajā redakcijā ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : FSI, 2015. - 18.-38.lpp. - (Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā: 20. gadsimta 1. puse ; 4. grām.).

Grīnfelde, Māra. Vai neintencionāla pieredze ir iespējama? Žana-Lika Mariona atbilde un tās izvērtējums / M.Grīnfelde // Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R.Bičevskis. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. - 245.-264.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Abstracts​​

 

Grīnfelde, Māra. Iemiesotības dimensijas un medicīnas prakse / M.Grīnfelde // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 328.lpp.

Grīnfelde, Māra. Saslimšana kā piesātinātais fenomens / M.Grīnfelde // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 378.lpp.

Grīnfelde, Māra. Ķermenis un miesa : fenomenoloģiskais skatījums uz ķermeni / M.Grīnfelde // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 339.lpp.

Jankovska, Maija. Pacienta ķermeniskā pieredze : fenomenoloģiskā perspektīva / M.Jankovska, M.Grīnfelde // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 446.lpp.

Grīnfelde, Māra. Slimības un veselības jēdzieni fenomenoloģiskā perspektīvā / M.Grīnfelde // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 474.lpp.

 

Books and brochures​​

 

Grīnfelde, Māra. Neredzamā pieredze : Žana Lika Mariona dotības fenomenoloģija / M.Grīnfelde ; [zinātniskie recenzenti: I.Kivle, A.Stašulāne] ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. - vi, 329 lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Reliģiskās vērtības / Māras Grīnfeldes zinātniskajā redakcijā ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : FSI, 2015. - 287 lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds latviešu un angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sast. un zin. red. R. Bičevskis ; autori : M.Grīnfelde, Ģ.Jankovskis ...[u.c.]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. - 400, [1] lpp. - Kolektīvā monogrāfija izstrādāta LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" 3. projektā "Nacionālā un eiropeiskā identitāte". - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Supervised study course

Personality Psychology

Phenomenology of the body

Kontakti

Saistītās ziņas