Pārlekt uz galveno saturu

Kriminālmeklēšanas pamati

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.10.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_300LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Kriminālistika un operatīvās darbības teorijaMērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Rihards Bunka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jf@rsu.lv, jf@rsu.lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Priekšzināšanas nav nepieciešamas.
Mērķis:
Sniegt izpratni jautājumos par kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības būtību, tiesisko pamatu un saturu. Uzdevumi: 1. Veicināt studentu izpratni par kriminālmeklēšanas principiem, saturu, līdzekļiem un procesu. 2. Veicināt studentu izpratni par sadarbību ar citiem operatīvās darbības subjektiem. 3. Veicināt studentu izpratni par sadarbību ar tiesībsargājošam institūcijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālmeklēšanas jēdziens un būtība. Kriminālmeklēšanas principi un tiesiskais pamats.Lekcijas2.00auditorija
2Kriminālmeklēšanas subjekti un kriminālmeklēšanas dalībpersonas.Lekcijas2.00auditorija
3Operatīvās darbības pasākumi.Lekcijas3.00auditorija
4Kriminālmeklēšanas pasākumi.Nodarbības2.00auditorija
5Kriminālmeklēšanas līdzekļi.Nodarbības2.00auditorija
6Kriminālmeklēšanas process.Lekcijas2.00auditorija
7Bēguļojošu noziedznieku un bezvēsts pazudušo personu meklēšana.Lekcijas2.00auditorija
8Policijas dienestu sadarbība ar kriminālpoliciju.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
3Operatīvās darbības pasākumi.Lekcijas1.00auditorija
4Kriminālmeklēšanas pasākumi.Nodarbības1.00auditorija
5Kriminālmeklēšanas līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
6Kriminālmeklēšanas process.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs bibliotēkā, darbs ar interneta resursiem, pārrunas, diskusijas.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa tēmu apguve, līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, kārtējo pārbaudījumu izpilde.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students apguvis pamatzināšanas par kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības būtību; students apguvis pamatzināšanas par kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības tiesisko pamatu un saturu; students apguvis pamatzināšanas par kriminālmeklēšanas principiem; students apguvis pamatzināšanas par kriminālmeklēšanas līdzekļiem un procesu; students apguvis pamatzināšanas par sadarbību ar citiem operatīvās darbības subjektiem; students apguvis pamatzināšanas par sadarbību ar tiesībsargājošām institūcijām.
Prasmes:Prasme pielietot iegūtās zināšanas kriminālmeklēšanas procesā; prasme pielietot iegūtās zināšanas operatīvajos pasākumos; prasme pielietot iegūtās zināšanas sadarbībā ar citiem operatīvās darbības subjektiem; prasme pielietot iegūtās zināšanas informācijas analīzē.
Kompetences:Pārzina kriminālmeklēšanas procesu un līdzekļus; pārzina operatīvos pasākumus; pārzina sadarbības iespējas ar citiem operatīvās darbības subjektiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
116.12.1993. likums "Operatīvās darbības likums" ("LV", 131, 30.12.1993.; Ziņotājs, 1, 13.01.1994.) [stājas spēkā 13.01.1994.];
217.10.1996. likums "Par valsts noslēpumu" ("LV", 181 (666), 29.10.1996.; Ziņotājs, 22, 28.11.1996.) [stājas spēkā 01.01.1997.];
323.03.2000. likums "Fizisko personu datu aizsardzības likums" ("LV", 123/124 (2034/2035), 06.04.2000.; Ziņotājs, 9, 04.05.2000.) [stājas spēkā 20.04.2000.];
417.06.1998. likums "Krimināllikums" ("LV", 199/200 (1260/1261), 08.07.1998.; Ziņotājs, 15, 04.08.1998.) [stājas spēkā 01.04.1999.];
521.04.2005. likums "Kriminālprocesa likums" ("LV", 74 (3232), 11.05.2005.; Ziņotājs, 11, 09.06.2005.) [stājas spēkā 01.10.2005.];
604.06.1991. likums "Par policiju" (Ziņotājs, 37, 24.09.1992.) [stājas spēkā 04.06.1991.];
731.10.2002. likums "Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums" ("LV", 168 (2743), 19.11.2002.; Ziņotājs, 23, 12.12.2002.) [stājas spēkā 01.01.2003.];
8Beikmanis J., Ievads kriminālmeklēšanā shēmā. LPA, 2006.
9Kavalieris A., Operatīvās darbības likuma komentāri. LPA, 2003.
10Kavalieris A., Makans L., Ievads kriminālmeklēšanā. LPA, 2002.
Citi informācijas avoti
1Žurnāls ,,Administratīvā un kriminālā justīcija”.
2Nedēļraksts ,, Jurista vārds”.
3www.likumi.lv
4www.akti.lv
5www.vp.gov.lv
6www.intranet.vp.gov.lv
7www.forensics-news.com