Pārlekt uz galveno saturu

Darba tiesības

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_393LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kitija Bite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jf@rsu.lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas14
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgas zināšanas par tiesībām, civiltiesību pamati.
Mērķis:
Iegūt kvalificēta jurista zināšanas un kompetences attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām, kuras varētu izmantot valsts pārvaldē un/vai privātajā sektorā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija. Darba tiesību jēdziens, sistēma un vēsture. Darba tiesisko attiecību subjekti.Lekcijas1.00auditorija
2Darba līgums un koplīgums.Lekcijas1.00auditorija
3Darba un atpūtas laika organizācija.Lekcijas1.00auditorija
4Darba samaksa.Lekcijas1.00auditorija
5Darba aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
6Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija. Darba tiesību jēdziens, sistēma un vēsture. Darba tiesisko attiecību subjekti.Lekcijas1.00auditorija
2Darba līgums un koplīgums.Lekcijas1.00auditorija
6Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie studiju kursa laikā izstrādā mājas darbu, kurā ietilpst darba tiesību jēdziena analīze (analītiskās un sintēzes metodes izpratne) un viena tiesas sprieduma analīze (akcents uz teleoloģiskās tiesību normu inerpretācijas metodes izpratni).
Vērtēšanas kritēriji:
Studējošā iegūtās teorētiskās zināšanas tiek vērtētas katras nodarbības laikā (tests, kontroldarbs, grupu darbs, diskusija u.c. – precīzs didaktiskais materiāls tiks norādīts nodarbības laikā), bet ar vērtējumu tiks novērtēts mājas darbs. Lai studējošais tiktu pielaists pie kursa gala pārbaudījuma, viņam ir jāsaņem novērtējumu visos studiju kursa kontroldarbos un ir jāsaņem pozitīvs mājas darba vērtējums. Kursa eksāmens ir rakstveida pārbaudījums, kurā tiks vērtētas studenta prasmes juridiska kāzusa risināšanā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa laikā studējošie iegūs zināšanas par: • teorētiskajām pamatnostādnēm darba tiesību jomā; • darba tiesību sistēmu un subjektiem; • darba tiesību galvenajiem posmiem (darba tiesisko attiecību dibināšanu, darbinieka un darba devēja saistībām, darba organizāciju un darba tiesisko attiecību izbeigšanu); • darba samaksas jautājumiem valsts un privātajā sektorā strādājošajiem, strīdus risināšanas veidiem un iespējām un sociālā dialoga būtību.
Prasmes:Studiju kursa laikā studējošie iegūst prasmes: • sistematizēt un analizēt juridiskos tekstus; • patstāvīgi analizēt teorētisko literatūru un judikatūru; • veikt salīdzinošo izpēti dažādu darba tiesību problēmu gadījumos; • patstāvīgi izvērtēt dažādus kāzusus darba tiesību praksē un sniegt to juridisku novērtējumu.
Kompetences:Studiju kursa laikā studējošie iegūst šādas kompetences: • normatīvo aktu izpratne darba tiesību jomā; • tiesību normu interpretācijas metožu izmantošana; • zinātniski ticamu avotu atlase un izvērtēšana; • tiesu spriedumu apzināšana un analīze.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1LR Civillikums 15.nod. I apakšnodaļa. Ziņotājs, Nr.45, 1993.
2Darba likums.
3Dindune, R. Darba likuma komentāri. Rīga, Dienas Bizness, 2002.
4Dubure, V. Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. Rīga, LU, 1998.
5Gailums, I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse.1.,2.,3. grāmata, Rīga, Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, 2003.-2004.
6Joksts, O., Girgensone, B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga, SIA Drukātava, 2011.
7Jebura Juridisko terminu vārdnīca.
8Kārkliņa, A., Krēsliņš, Ē. Darba tiesību aktuālie problēmjautājumi//Jurista Vārds Nr. 12, 26.03.2019.
9Rācenāja, Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga, TURĪBA, 2009.
10Sinaiskis, V. Saistību tiesības. Rīga, LU, 1940.
11Slaidiņa, V., Skultāne, I. Darba tiesības. Papildināts izdevums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2017.
12Torgāns, K. Saistību tiesības I daļa. Mācību grāmata. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2006.
Papildus literatūra
1Latvijas Republikas Satversme.
2ANO Vispārējā Cilvēka tiesību deklarācija.
3Starptautiskās darba organizācijas konvencijas.
4Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.