Pārlekt uz galveno saturu

Vides aizsardzības tiesības

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_402LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Neilande
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jf@rsu.lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Administratīvās tiesības, Eiropas Savienības tiesības.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas par cilvēka un dabas vides tiesiskajām attiecībām, izprast ekoloģisko tiesību nozīmi, dabas vides tiesiskās aizsardzības vispārīga rakstura problēmas, kas raksturīgas atsevišķām tautsaimniecības nozarēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Atbildība par videi nodarīto kaitējumu. Semināru apakštēmas: • Atbildības pamatnosacījumi par kaitējumu augsnei (zemes dzīlēm). • Atbildības pamatnosacījumi par kaitējumu ūdeņiem. • Atbildības pamatnosacījumi par kaitējumu īpaši aizsargājamām sugām (biotopiem). • Atbildības pamatnosacījumi par mežam nodarītā kaitējuma rezultātā radītajiem zaudējumiem. • Atbildības pamatnosacījumi par medījamiem dzīvniekiem nodarītā kaitējuma rezultātā radītajiem zaudējumiem.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Vides tiesību jēdziens. Vides tiesību raksturs. Vides tiesību attīstības posmi. Vides tiesību avoti: Satversme, starptautiskie līgumi. Vides tiesiskās aizsardzības jomas. Vides tiesību metodes. Antropocentriskā pieeja. Ekocentriskā pieeja. Valsts un pašvaldību kompetence vides aizsardzībā. Vides politikas līdzekļi. Vides tiesiskās aizsardzības principi.Lekcijas2.00auditorija
3Cilvēka tiesības uz labvēlīgu vidi. Valsts pienākums aizsargāt vidi un uzlabot tās stāvokli. Personas subjektīvās tiesības uz labvēlīgu vidi. Tiesību uz labvēlīgu vidi saturs: procesuālās un materiālās tiesības. Pastāvošo Eiropas cilvēktiesību aizsardzības instrumentu izmantošana vides aizsardzībā. Tiesību uz labvēlīgu vidi procesuālie aspekti: tiesības uz vides informāciju, tiesības piedalīties ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, tiesības vērsties tiesā ar vidi saistītos jautājumos.Lekcijas2.00auditorija
4Speciālie vides tiesiskie režīmi. Semināra apakštēmas: • Dabas rezervāti un to tiesiskais režīms. • Nacionālie parki un to tiesiskais režīms. • Biosfēras rezervāti un to tiesiskais režīms. • Dabas parki un to tiesiskais režīms. • Dabas pieminekļi un to tiesiskais režīms. • Dabas liegumi un to tiesiskais režīms. • Aizsargājamo ainavu apvidi un to tiesiskais režīms. • Aizsargājamās jūras teritorijas un to tiesiskais režīms. • Aizsargājamo teritoriju izveidošanas kārtība un saglabāšana.Lekcijas2.00auditorija
5Valsts pārvalde vides aizsardzības jomā. Semināra apakštēmas: • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas funkcijas un kompetence vides aizsardzības jomā. • Valsts vides dienesta funkcijas un kompetence vides aizsardzības jomā. • Dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas un kompetence vides aizsardzības jomā. • Vides pārraudzības valsts biroja funkcijas un kompetence vides aizsardzības jomā. • Pašvaldību funkcijas un kompetences vides aizsardzības jomā.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6Vides aizsardzība un teritorijas plānošana. Teritorijas plānošana kā vides aizsardzības līdzeklis. Teritorijas plānošanas līmeņi un principi. Sabiedrības tiesības uz līdzdalību plānošanas procesā. Teritorijas plānojuma jēdziens un veidi. Teritorijas plānojums kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums. Pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādāšana, saskaņošana, apstiprināšana, spēkā stāšanās, grozīšanas kārtība un ievērošanas pārraudzība. Teritorijas plānojuma tiesiskuma kontrole.Lekcijas1.00auditorija
7Piesārņojuma ierobežošana un novēršana. Atkritumu apsaimniekošana. Semināru apakštēmas: • Piesārņojuma ierobežošanas un novēršanas līdzekļi. • Rūpniecisko iekārtu radītā piesārņojuma kontrole. • Integrētās piesārņojuma atļaujas. • Atkritumu jēdziens un veidi. • Atkritumu apsaimniekošanas plāni. • Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas un to izsniegšanas apstrīdēšana. • Atkritumu apsaimniekošanas vietas izvēles un noteikšanas kārtība. • Atkritumu pārstrāde un apglabāšana.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Atbildība par videi nodarīto kaitējumu. Semināru apakštēmas: • Atbildības pamatnosacījumi par kaitējumu augsnei (zemes dzīlēm). • Atbildības pamatnosacījumi par kaitējumu ūdeņiem. • Atbildības pamatnosacījumi par kaitējumu īpaši aizsargājamām sugām (biotopiem). • Atbildības pamatnosacījumi par mežam nodarītā kaitējuma rezultātā radītajiem zaudējumiem. • Atbildības pamatnosacījumi par medījamiem dzīvniekiem nodarītā kaitējuma rezultātā radītajiem zaudējumiem.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
5Valsts pārvalde vides aizsardzības jomā. Semināra apakštēmas: • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas funkcijas un kompetence vides aizsardzības jomā. • Valsts vides dienesta funkcijas un kompetence vides aizsardzības jomā. • Dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas un kompetence vides aizsardzības jomā. • Vides pārraudzības valsts biroja funkcijas un kompetence vides aizsardzības jomā. • Pašvaldību funkcijas un kompetences vides aizsardzības jomā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mācību vielas apguve tiks vērtēta ar sekojošu pārbaudes formu palīdzību: 1. dalība semināru nodarbībās ar prezentāciju par izvēlēto tēmu (prezentācija 7 – 10 min.); 2. argumentēta eseja par izvēlēto un prezentēto tēmu (esejā akcentējot problēmas attiecīgajā jomā un/vai atspoguļojot tiesu praksi). Patstāvīgo darbu tēmas: • Speciālie vides tiesiskie režīmi. • Valsts pārvalde vides aizsardzības jomā. • Atbildība par videi nodarīto kaitējumu. • Piesārņojuma ierobežošana un novēršana. • Atkritumu apsaimniekošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens – testa veidā (tēmas, kas apskatītas lekcijās un pastāvīgo darbu ietvaros). Vērtējumu veido testa rezultāti (līdz 10 ballēm) un patstāvīgo darbu vērtējumi. Ja patstāvīgais darbs nav izpildīts vai tā vērtējums ir neapmierinošs, no testa rezultāta tiek atņemta viena balle (par katru neizpildītu vai neapmierinoši izpildītu darbu atņem vienu balli). Ja testa rezultāti ir ar labāku vērtējumu kā patstāvīgo darbu rezultāti, gala vērtējums tiek noteikts balstoties uz testa rezultātiem. Ja patstāvīgo darbu rezultāti ir labāki par testa rezultātiem, gala vērtējums tiek noteikts ņemot vērā arī patstāvīgo darbu vērtējumus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par vides politikas līdzekļiem un vides aizsardzības principiem, cilvēka tiesībām uz labvēlīgu vidi, vides aizsardzības, ilgtspējīgas attīstības un teritorijas plānošanas aspektiem, ietekmes uz vidi novērtējumu un tā pielietojumu.
Prasmes:Studenti veicot pastāvīgos darbus apgūst prasmes orientēties vides tiesību normatīvajos aktos, tos piemērot konkrētās situācijās un interpretēt. Izprot vides tiesību principus un to pielietošanas kopsakarības.
Kompetences:Spēj izmantot iegūtās zināšanas vides tiesību jomā, lai patstāvīgi risinātu juridiskus kāzusus un analizētu normatīvos aktus. Izprast vides un teritorijas plānošanas aktuālās problēmas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Meseršmits K., Meiere S., Ūsiņa E. Eiropas vides tiesības. Rīga, EuroFaculty, 2004.
2Ietekmes uz vidi novērtējums./ Autoru kolekt. – Rīga: Ietekmes uz vidi novērtējuma Valsts birojs, 2002.
3Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga, 2003.
4Meņģele – Stillere L. Vides līgumi Eiropas Savienībā un Latvijā//Likums un Tiesības, 2006., Nr.4 (80), 112.- 119.lpp.
5Latvijas Republikas Satversme.
6Likums “Par pašvaldībām”.
7Vides aizsardzības likums.
8Atkritumu apsaimniekošanas likums.
9Būvniecības likums (vecais un jaunais).
10Teritorijas attīstības plānošanas likums.
11Informācijas atklātības likums.
12Sugu un biotopu aizsardzības likums.
13Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.
14Likums „Par piesārņojumu”.
15Ūdens apsaimniekošanas likums.
16Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
17Atbilstošie Satversmes tiesas spriedumi.
18Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.
Papildu literatūra
1Čepāne I., Meiere S. Patvaļīgā būvniecība, Satversme un vispārīgie tiesību principi // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds: 07.10.2003 Nr.36.
2Čepāne I., Statkus S. Pašvaldības teritorijas plānojums kā nekustamā īpašuma tiesību aprobežojums//Jurista Vārds, 25.01.2005, Nr. 3 (358), 1., 4.-6.lpp.; 01.02.2005., Nr.4 (359), 8.-14.lpp
3Čepāne I., Statkus S. Būvniecības procesā pieņemto lēmumu pārsūdzēšana un būvniecības kontroles mehānismu uzlabošana//Likums un Tiesības, 2005., Nr.10 (74), 302.- 311.lpp.
4Čepāne I. Sabiedrības tiesību aizsardzības efektivitāte teritorijas plānošanas lietās//Jurista Vārds, Nr.3, 2009.
5Meiere S. Sabiedrības iespējas ietekmēt publiskās varas lēmumu būvniecības un vides jomā//Elektroniskais žurnāls #1 “Būvniecība”, http://test.delna.lv/spriedumi, (12.07.2005.)
Citi informācijas avoti
1Kompetento institūciju mājaslapas.
2Tiesu prakses apkopojumi. www.at.gov.lv.