Pārlekt uz galveno saturu

TV žurnālistika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_075LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sergejs Kruks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads komunikācijas teorijās.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar audiovizuālo vēstījumu veidošanas principiem; skaidrot dažādu raidījumu mērķus un uzbūvi; sekmēt kritisko izpratni par dokumentālo raidījumu un ziņu sižetu verbālo un vizuālo saturu; veicināt vizuālo domāšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1TV vēstījumu veidošana un saprašana: kodēšana/dekodēšana.TV raidījumu žanri un veidi; raidījumu klasifikācijas principi. Žanra izpratnes nozīme raidījuma veidošanā.Lekcijas1.00auditorija
2Ziņu redakcijas darba rutīnas. Notikumu atlase. Sižeta problēmas definīcija. Avotu izvēle un sazināšanās ar avotiem. Intervēšana.Lekcijas1.00auditorija
3Filmēšana. Kadru veidi. Montāža. Ziņu sižeta komponenti. Ziņas teksta un attēla mijiedarbība. Ziņu raidījumu veidi.Lekcijas1.00auditorija
4Ziņu raidījumi.Nodarbības1.00auditorija
5Interviju, diskusiju un dokumentālie raidījumi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6TV raidījumu uztveršanas ikdienas konteksti.Lekcijas1.00auditorija
7Izklaidējošie raidījumi. Ziepju operas un sērijas. Realitātes televīzija. Sports.Lekcijas2.00auditorija
8Izklaidējošie raidījumi.Nodarbības1.00auditorija
9Sabiedriskā un komerciālā TV. Mediju konverģence.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1TV vēstījumu veidošana un saprašana: kodēšana/dekodēšana.TV raidījumu žanri un veidi; raidījumu klasifikācijas principi. Žanra izpratnes nozīme raidījuma veidošanā.Lekcijas1.00auditorija
2Ziņu redakcijas darba rutīnas. Notikumu atlase. Sižeta problēmas definīcija. Avotu izvēle un sazināšanās ar avotiem. Intervēšana.Lekcijas1.00auditorija
3Filmēšana. Kadru veidi. Montāža. Ziņu sižeta komponenti. Ziņas teksta un attēla mijiedarbība. Ziņu raidījumu veidi.Lekcijas1.00auditorija
4Ziņu raidījumi.Nodarbības1.00auditorija
5Interviju, diskusiju un dokumentālie raidījumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Izklaidējošie raidījumi. Ziepju operas un sērijas. Realitātes televīzija. Sports.Lekcijas1.00auditorija
9Sabiedriskā un komerciālā TV. Mediju konverģence.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Padziļināt lekcijās iegūtās zināšanas, lasot obligāto literatūru; izpildīt trīs mājas darbus – ziņu sižeta; intervijas, diskusijas vai dokumentālā raidījuma; izklaidējošā raidījuma analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Izpildīti 3 mājas darbi, līdzdalība semināros, eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie saprot audiovizuālo vēstījumu un televīzijas raidījumu veidošanas un interpretācijas principus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie veido audiovizuālos vēstījumus koncepcijas izstrādes stadijā, ievērojot attēla un teksta mijiedarbības principus, kā arī auditorijas uztveršanu ikdienas kontekstā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie vērtē audiovizuālo vēstījumus un to kontekstuālās interpretācijas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Allan, S. (2010) “News, Audiences and Everyday Life”. Pp. 121-122, 130-141 in News Culture.
2Boyd, Andrew (2001) Broadcast journalism. Techniques of Radio and TV News. Oxford: Focal Press.
3Hall, S. (2006) „Encoding/Decoding”, Pp. 163-173 in Media and Cultural Studies. Key Works.
4Morley, D. (1992) Gender, domestic leisure and viewing practices. Pp. 123-162 in Television, Audiences and Cultural Studies.
5Nichols, Bill (2001) Introduction to documentary. Bloomington: Indiana University Press.
6Walters, Roger (1994) Broadcast Writing. McGriw-Hill.
7Wasko, Janet (2005) A companion to television. London: Blackwell.
8White, Ted and Frank Barnas (2010) Broadcast News: Writing, Reporting, and Producing. 5th Edition. London: Focal Press.
9Dayan, D., E. Katz (1992) Media Events. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Papildu literatūra
1Kruks, S., J. Juzefovičs (2007) Ziņas Latvijas televīzijās. LTV1, LTV7, TV3, LNT, TV5 un PBK ziņu raidījumu satura analīze. Rīga: NRTP.
2Kruks, S., J. Juzefovičs, G. Kikusts, E. Kikuste (2007) Ziņas Latvijas televīzijās. LTV1, LTV7, TV3, LNT, TV5 un PBK ziņu raidījumu satura analīze. Rīga: NRTP.
3Lange, P. (2014) Kids on Youtube. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
4Millerson, G., J. Owens (2009) Television Production. 14th ed. Amsterdam: Elsevier.
5Juzefovičs, J. (2012) Ziņas sabiedriskajā televīzijā. Valmiera: Vidzemes Augstskola.