Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

viesdocētājs

Latvijas Mūzikas akadēmija

2016 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Doktorantūras nodaļa

2012 - pašlaik

Profesors

Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2012 - pašlaik

Eksperts

LZA

2008 - 2012

viesdocētājs

Liepājas Universitāte

2006 - 2011

vadošais pētnieks, asoc.profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2006

Pētnieks (Fulbright scholarship)

Indiana University

1995 - 2005

lektors, docents, nodaļas vad. p.i.

Latvijas Universitāte, Komunikācijas studiju nodaļa

1988 - 1995

redaktors, nodaļas vad.

Latvijas Radio

Izglītība

1999 - 2003

Dr.sc.inf. (Informācijas un komunikācijas zinātņu doktors)

Université Paris 2 Panthéon-Assas

1998 - 1999

DEA Medias et Multimedias

Université Paris 2 Panthéon-Assas

1995 - 1997

M.Phil. Media and Communication

University of Oslo

1986 - 1991

Žurnālista diploms

Latvijas Valsts universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

Pielietojamā semiotika

Politiskā diskursa analīze

Mākslas izmantošana komunikācijā

PSRS kultūras politika

Kultūras nacionālisms

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitātes​ doktora studiju programma Komunikācijas kultūra un multimediji

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Kultūras un komunikācijas teorijas (Dr.)

Komunikācijas mikro un makroteoriju integrācija (Mag.)

Diskursa analīze (Mag.)

Korpusa analīze (Mag.)

Semiotika

Televīzijas žurnālistika

Radio žurnālistika

Mediju satura kvantitatīvā analīze

 

 

Vadītie studiju kursi

Diskursa analīze

Doktorantu semināri

Komunikācijas mikro un makroteoriju integrācija

Komunikācijas un kultūras teorijas

Mediju kritika un analīze

Promocijas eksāmens komunikācijas zinātnē

Radio komunikācija

Radiožurnālistika

Semiotika

TV žurnālistika

Zināšanu izplatīšana

Zinātniski pētnieciskais darbs

Docētie studiju kursi

Antropoloģijas izpētes metodes

Bakalaura darba seminārs

Diskursa analīze

Doktorantu semināri

Komunikācijas mikro un makroteoriju integrācija

Komunikācijas situāciju analīze

Komunikācijas un kultūras teorijas

Mediju kritika un analīze

Radio komunikācija

Radiožurnālistika

Semiotika

TV žurnālistika

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie ​maģistra darbi: 12 (2012-2017)​

​vadītie promocijas darbi: 6 (kopš 2016)

 

 

Projekti

 

Pētnieciskā projekta vadītājs; projekts "Krīzes ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti" (RSU iekšējais grants ZP 15/2013), 2013-2015.

VPP pētnieciskā apakšprojekta vadītājs; projekts "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (VPP EKOSOC-LV), 2015-2018.

Pētnieciskā projekta vadītājs; projekts "12. Saeimas korpusa izeveide (U.S. Federal Assistance Award), 2016-2017.

Eksperts-pētnieks; projekts "Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā" (Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds), 2017-2018.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

European Communication Research and Education Association (kopš 2016)

International Association for Semiotic Studies (kopš 2014)

Baltic Association for Media Research (kopš 1996)

Association for Advancement of Baltic Studies (kopš 2004)

LR Valsts kontroles Sabiedriskās padomes loceklis (kopš 2014)

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Konsultatīvā padome (2012-2013)

 

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Akadēmiskās konferences

2017 „Pragmatics of Dmitry Schostakovich’s 8th String Quartet”. 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics CROSS-INTER-MULTI-TRANS, International Semiotics Institute, Kaunas University of Technology, 26-30 August.

2017 “Kultūras jēdziens Latvijas politikas dokumentos: dubultā sociālā kontrakta leģitimācija”. RSU zinātniskā konference, 6.-.7. apr.

2017 “Politiskā diskursa kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze, izmantojot Saeimas korpusu”, Latvijas Universitātes 75. konference. LU, Rīga, 16. feb.

2016 "Continuos semiosis of the contested past: Political monuments as art, technology and ideology." European Architecture Dialogue about "Difficult Built Heritage. Interdisciplinary, German-Baltic Symposium on strategies of transforming existing and neglected buildings, ensembles or urban environments of the younger history. Riga Technical University, 24-25 November.

2016 6th European Communication Conference “Mediated (Dis)Continuities: Contesting pasts, presents and futures”, Prague, 9-12 November.

2016 “Indivīda sabiedriskums un apmierinātība ar dzīvi”, VPP EKOSOC-LV konference. Rīga, Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa Universitāte, 3-4 novembris.

2016 Politics and Ethics of Nationalism. Rīgas Stradiņa Universitāte, 17-18 October. (Organizer).

2016 Zinātniski praktiskā konference „Personība un sabiedrība: pārskats par pētījumu rezultātiem”, RSU, 14. oktobris.

2016 Panel organized at the 9th CEECOM conference “Media and Communication studies: bridging disciplines, bridging countries”, Tartu University, 16-18 June.

2016 Panel organized at the 25th International Conference of Association for the Advancement of Baltic Studies. “Global, Glocal, and Local: Distinction and Interconnection in the Baltic States”, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 26-28 May.

2016 “Inter- un metamuzikalitāte Dmitrija Šostakoviča opusos”. III starpdisciplinārā zinātniskā konference „Mūzikas pētījumi Latvijā”, Latvijas Mūzikas akadēmija, Rīga 31.03-01.04.

2016 “Publiskās komunikācijas neveiksme semiotikas skatījumā”. RSU annual Academic conference. Riga, 24-25 March.

2016 „Identifying the political: Rhetoric, Poetics and Populist Talk in Contemporary Politics”. Nordic Summer University & University of Latvia, 22-23 February.

2015 ECREA Communication and Democracy Conference “Political Agency in the Digital Age. Media, Participation and Democracy”, Copenhagen Business School, 9-10 October.

2015 Bridges and Boundaries: Theories, Concepts and Sources in Communication History, European Communication Research and Education Association International Conference, Venice, 16-18 September.

2015 International Conference "Baltic Sea Region in the Context of EU Integration", University of Latvia, Riga, 11-13 June.

2015 2nd International Congress of Numanities, International Semiotics Institute, Kaunas Institute of Technology, 25-29 May.

2015 International Semiotic conference Semiotica2015, University of Lodz, Poland, 24-27 May.

2015 II starpdisciplinārā zinātniskā konference “Mūzikas pētījumi Latvijā”, Latvijas Mūzikas akadēmija, Rīga, 26.-27. marts.

2015 RSU Zinātniskā konference, 26.-27. marts.

2015 Urban and rural economic growth and social development, European Economic and Social Committee, Riga, 25 March.

2014 Was the crisis a good teacher? Latvians evaluate the Success story. Oslo and Akerhus University College, Oslo, 8 December.

2014 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communication Industries, Charles University, Prague, 20-22 November.

2014 Baltic Studies in Russia, Russian State Archive for Social and Political History (RGASPI), Moscow, 12-14 November.

2014 12th World Congress of the International Association for Semiotic Studies, New Bulgarian University, Sofia, 16-20 September.

2013 5-е Международные научные чтения „СМИ и массовые коммуникации – 2013”, Москва, МГУ, 14-15 ноября.

2013 Television Histories in (Post)Socialist Europe, seminar, Södertörn University, 7 November.

2013 Krišjāņa Barona konference, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rīga, 24. oktobris.

2013 11th Congress of International Society for Ethnology and Folklore, Tartu, Estonia, 30 June - 4 July.

2012 “The political aspects of the public art”, Goethe Institut, Rīga, 4-5 October.

2012 Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta 24. konference „Meklējumi un atradumi”, Rīga, 17. maijs.

2012 Многообразие культур: Культура в виртуальном пространстве, Балтийская Международная академия, Рига 31 мая – 1 июня.

2012 23rd International Conference of Association for the Advancement of Baltic Studies, University of Illinois, Chicago, IL, 27–29 April.

2011 Krišjāņa Barona konference „Tradīcija un robežas”, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rīga, 24.-27.10.

2011 2nd Annual International Conference on Visual and Performing Arts, 6-9 June, Athens, Greece

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Kruks, Sergejs. Politikas izzušana Saeimas diskursā / S.Kruks, I.Skulte // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 70.sēj., Nr.3 (2016), 51.-58.lpp.

ParliSearch - a system for large text corpus discourse analysis / R.Dargis, G.Rabante-Busa, I.Auzina, S.Kruks // Human language technologies - the Baltic perspective : Proceedings of the 7th International Conference Baltic HLT 2016 (Riga, Latvia, Oct.6-7, 2016) / edited by I.Skadiņa, R.Rozis. - Amsterdam : IOS Press, 2016. - P.115-121. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kruks, Sergejs. Piemiņas zīmju semiotika Latvijas kapsētās / S.Kruks // Letonica. - [Nr.]29 (2015), [27.]-43.lpp. - Kopsav. angļu val.

Kruks, Sergejs. Television changing habits : TV programming in 1960s Soviet Latvia / S.Kruk // Modernization, nation-building, and television history / ed. by S.Anderson, M.Chakars. - London : Routledge, 2015. - P.89-109.

Kruks, Sergejs. Diskurss, diskursa analīze = Discourse and discourse analysis / S.Kruks // Mūsdienu kultūras stāvokļi = Conditions for contemporary Culture. Riga / red. O.Redbergs. - [Rīga], 2013. - 253.-260.lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.

Kruks, Sergejs. Divas informācijas telpas, paralēlās informatīvi lingvistiskās telpas, sašķelta informācijas telpa = Two information spaces, parallel informative and linguistic spaces, a split information space / S.Kruks // Mūsdienu kultūras stāvokļi = Conditions for contemporary Culture. Riga / red. O.Redbergs. - [Rīga], 2013. - 187.-192.lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.

Kruks, Sergejs. Kultūra = Culture / S.Kruks // Mūsdienu kultūras stāvokļi = Conditions for contemporary Culture. Riga / red. O.Redbergs. - [Rīga], 2013. - 17.-32.lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.

Kruks, Sergejs. Kultūras kanons = Cultural canon / S.Kruks // Mūsdienu kultūras stāvokļi = Conditions for contemporary Culture. Riga / red. O.Redbergs. - [Rīga], 2013. - 49.-54.lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.

Kruks, Sergejs. Lenin Eestis : skulptuurid, õigus ja raha / S.Kruks // Vikerkaar. - No.4/5 (2013), p.134-144.

Kruks, Sergejs. Läti sotsiaalse lõimumise kontseptsiooni kriitika = A critique of the Latvian concept of social integration / S.Kruk // Vikerkaar. - N 10/11 (2012), p.137-152.

Kruks, Sergejs. Semiozes izpratne latviešu avotos : valodnieku un mākslas zinātnieku zīmes koncepciju kritika / S.Kruks // Letonika. - Nr.23 (2) (2012), 52.-66.lpp. - Kopsav. angļu val.

Kruks, Sergejs. Tradīcijas robežas. Vasaras saulgriežu svētku pārveidošana 1960.-2010. gadā / S.Kruks // Letonica. - Nr.24 (2012), 34.-48.lpp. - Kopsav. angļu val.

Kruks, Sergejs. Evicting the speaking subject : a critique of Latvian concepts of language / S.Kruk // Journal of Baltic Studies. - Vol.42, N 4 (2011, Dec.), p.447-463.

Kruks, Sergejs. Agency, awakening and the audiovisual : developments in late-soviet Latvian broadcasting / S.Kruk, J.Chakars // Central European Journal of Communication. - Vol.3, N 1 (2010), p.53-65.

Kruks, Sergejs. Profit rather than politics : the production of Lenin monuments in Soviet Latvia / S.Kruk // Social Semiotics. - Vol.20, N 3 (2010), p.247-276.

Kruks, Sergejs. Wars of statues in Latvia : monuments making and telling history / S.Kruk // Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis - Revue Belge de philologie et histoire. - Vol.87, N 3/4 (2010), p.705-721.

 

Tēzes​​

 

Kruks, Sergejs. Kultūras jēdziens Latvijas politikas dokumentos : dubultā sociālā kontrakta leģitimācija / S.Kruks // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 372.lpp.

Kruks, Sergejs. Publiskās komunikācijas neveiksme semiotikas skatījumā / S.Kruks // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 316.lpp.

Kruks, Sergejs. Paula Jureviča komunikācijas modelis / S.Kruks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 380.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Ekonomiskā krīze Latvijā : veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 225 lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Kruks, Sergejs. Pilsoniskā sabiedrība un komunikācijas prakse / S.Kruks // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 7.nod., 153.-174.lpp.

Kruks, Sergejs. Priekšvārds / S.Kruks // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 9.-17.lpp.

Kruks, Sergejs. Ārtelpas skulptūras semiotika, ekonomika un politika : pieminekļu celtniecība un demontāža Latvijā, 1945-2010 / S.Kruks. - [Rīga] : Neputns, [2011]. - 526 lpp.

Grāmatas

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša

Sergejs Kruks, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Kontakti

Kolēģi

Anda Rožukalne
Dekāne, Katedras vadītāja, Docētāja
Sandra Mihailova
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ilva Skulte
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Laķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Klāvs Sedlenieks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
Ieva Puzo
Vecākā pētniece