Pārlekt uz galveno saturu

Ziņu žurnālistika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_260LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anna Peipiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts kurss „Ievads žurnālistikā”.
Mērķis:
Kursa uzdevums ir radīt studentos izpratni par ziņu žurnālistikas izveidošanās cēloņiem, būtību, nozīmi dažādu mediju darbā. Kurss iepazīstina ar ziņu rakstīšanas pamatprincipiem un dod pamatpriekšstatus par ziņu vietu masu medijos un ziņu žurnālistikas funkcijām un lomu sabiedrībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads ziņu žurnālistikā. Kursa prezentācija.Lekcijas1.00auditorija
2Ziņas masu medijos. Ziņu žurnālistikas loma un funkcijas. Kas ir ziņa? Kā atrast faktus? Fakta dimensija.Lekcijas1.00auditorija
3Ziņu žurnālistika un laika spiediena ietekme. Kā atrast savu ziņu? Kā izveidot ziņu stresa apstākļos?Nodarbības1.00auditorija
4Ziņu rakstīšanas principi un pieejas. Precizitāte, skaidrība, objektivitāte, godīgums. Kā rodas ziņa? Kā pasniegt jaunumu? Ziņu struktūras, ziņu līdi un to veidošana.Lekcijas1.00auditorija
5Semināra laikā no piedāvātā materiāla, jāizveido 2 tipu/uzbūves ziņas, pamatojot savu izvēli – ziņu kritērijus, struktūru, medija tipu.Nodarbības1.00auditorija
6Ziņu rakstīšana. Ziņu vērtības, to attīstība un nozīme. Ziņu temati un avoti. Kā strādāt ar ziņu avotiem? Piemēru analīze.Lekcijas1.00auditorija
7Ziņu avoti, to izvēle un iegūtās informācijas atlase. Darbs ar ziņu avotiem. Avotu pieejamības un kompetences problēma. Ziņu avoti, kas „jāmedī” un avoti, no kuriem jāatsakās.Nodarbības1.00auditorija
8Raksturīgākās ziņu kļūdas. Ziņu analīze un rediģēšana. Žurnālista uzvedība ziņu materiāla vākšanas un pasniegšanas laikā.Lekcijas1.00auditorija
9Žurnālista uzvedība ziņu materiāla vākšanas un pasniegšanas laikā. Intervijas veidošana ar ziņu žurnālistu.Nodarbības1.00auditorija
10Ziņas tēmas izpēte, ziņas veidošana (rakstiski, video, audio, foto): ievads, avotu izvēle, procesu ietekme ziņas rakstīšanā. Ziņas rediģēšana un vizuālā materiāla izvēle. Sadarbība ar redaktoru.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prezentācijas sagatavošana par vienu no izvēlētajām tēmām. Intervijas sagatavošana ar ziņu žurnālistu.
Vērtēšanas kritēriji:
1. līdzdalība lekcijās – 35% 2. darbs semināru nodarbībās – 20% 3. individuālie darbi – 20% 4. eksāmens – 25%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par ziņu žurnālistikas būtību, ziņu vērtībām, ziņu tematiem, ētikas un profesionālisma principiem ziņu žurnālistikā, ziņu struktūrām, ziņu īpatnībām un to rakstīšanas posmiem dažādos medijos.
Prasmes:Prasmes rakstīt dažāda tipa, dažādu tematu un dažādu struktūru ziņas; iemaņas izvērtēt ziņu kvalitāti, patiesīgumu, neitralitāti, pilnvērtīgumu; iemaņas izvērtēt, vai ziņu tapšanas laikā realitāte nav stereotipizēta, vai žurnālists nav aizspriedumains un neobjektīvs.
Kompetences:Studiju kurss dod pamatiemaņas ziņu rakstīšanā, trenē prasmes atlasīt svarīgāko informāciju, rakstīt precīzi, objektīvi, skaidri un īsi. Tas attīsta prasmi strukturēt informāciju, novērtēt tās nozīmi, objektivitāti, precizitāti, veidojot pamatu darbam ziņu žurnālistikā dažādos medijos. Kursā tiek apskatīti būtiskākie ziņu temati, darbs ar ziņu avotiem un ziņu ietekmes faktori masu mediju atspoguļotās pasaules un reālo notikumu kontekstā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1The Handbook of journalism Studies. Edited by Karin Wahl-Jorgensen Thomas Hanitzsch, Routledge. Taylor & Francis. 2009
2DIGITAL JOURNALISM: MAKING NEWS, BREAKING NEWS. Open society Foundation (2014)
3Mencher, Melvin. News reporting and Writing. 4th ed. vai 5th ed.
4Richard Keeble, The Newspapers handbook, London, 2003
5Weinberg Stewe, The Reporters Handbook,1996
6Fink, Conrad, Introduction To professional Newswriting, 1998
7JOURNALISM, ‘FAKE NEWS’ AND DISINFORMATION A Model Course for Journalism Educators and Trainers Worldwide
8Ethics in the news. Ethical Journalism Network (2017)
9The Future of Journalism Papers from a conference organised by the BBC College of Journalism, BBC College of Journalism (2009).
10Balmas M (2012) When fake news becomes real. Communication Research 41, 3: 430–454.
11Welbers K and Opgenhaffen M (2018) Presenting news on social media. Digital Journalism 7: 45–62.
12Papacharissi Z (2015) Toward new journalism(s): Affective news, hybridity, and liminal spaces. Journalism Studies 16(1): 27–40.
Papildu literatūra
1Brewer PR, Young DG, Lambe JL, et al. (2018) ‘Seize your moment, my lovely trolls’: News, satire, and public opinion about net neutrality. International Journal of Communication 12: 1408–1430.
2Djerf-Pierre M and Shehata A (2017) Still an agenda setter: Traditional news media and public opinion during the transition from low to high choice media environments. Journal of Communication 67, 5: 733–757.
3Wahl-Jorgensen K (2013) Subjectivity and story-telling in journalism: Examining expressions of affect, judgement and appreciation in pulitzer prize-winning stories. Journalism Studies 14(3): 305–320.
4Deuze M (2005) What is journalism: Professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism 6, 4: 442–464.
5Baum MA (2003) Soft News Goes to War: Public Opinion and American Foreign Policy in the New Media Age. Princeton, NJ: Princeton University Press.
6Mast J, Coesemans R and Temmerman M (2017) Hybridity and the news: Blending genres and interaction patterns in new forms of journalism. Journalism 18(1): 3–10.
7Mellado C, Hellmueller L, Márquez-Ramírez M, et al. (2017) The hybridization of journalistic cultures: A comparative study of journalistic role performance. Journal of Communication 67(6): 944–967.
8Ottovordemgentschenfelde S (2017) Organizational, professional, personal: An exploratory study of political journalists and their hybrid brand on Twitter. Journalism 18(1): 64–80.
9The 5 Principles of Ethical Journalism https://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principle…
Citi informācijas avoti
1Political news journalism: Mediatization across three news reporting context http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:743070/FULLTEXT…
2 http://profslw.com/wp-content/uploads/2008/07/General-News…
3http://ethanzuckerman.com/reading/elements%20of%20journalis…
4https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/fi…