Pārlekt uz galveno saturu

Bakalaura darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_023LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Ekonomika; Citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozaresMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Biznesa pētījumu metodoloģija. Statistika. Studiju darbi/ Semestru projekti.
Mērķis:
Apgūt bakalaura darba rakstīšanas principus, pilnveidot izpratni par zinātniska pētījuma metodoloģiju un metodēm, veicināt zināšanas par bakalaura darba pētījuma metodoloģijas izstrādi, pētniecības metožu izvēli un pielietojumu, struktūru, izstrādes gaitu un pabeigšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētījums un pētniecisko darbu tipoloģija. Pētnieciskā procesa metodoloģija un struktūra. Pētījumu metodes un to izvēle. Pētījuma organizācijas posmi. Bakalaura darba struktūra.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētījums un pētniecisko darbu tipoloģija. Pētnieciskā procesa metodoloģija un struktūra. Pētījumu metodes un to izvēle. Pētījuma organizācijas posmi. Bakalaura darba struktūra.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras un informācijas avotu atlase un analīze. Bakalaura darba pieteikuma izstrāde un aizstāvēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Bakalaura darba pieteikuma izstrāde – ieskaitīts/neieskaitīts. (Tiek vērtēts, vai studējošais ir izstrādājis visas bakalaura darba pieteikuma sadaļas, korekti tās aprakstījis, formulējis un savstarpēji sasaistījis, tai skaitā, bakalaura darba pieteikuma izstrādei izmantotās zinātniskās literatūras saraksta kvalitāte). Bakalaura darba pieteikuma aizstāvēšana – ieskaitīts/neieskaitīts. (Tiek vērtēta studējošā spēja prezentēt bakalaura darba pieteikuma sadaļas, to savstarpējo sasaisti, spēja diskutēt par par bakalaura darba tematikas zinātniskiem un praktiskiem aspektiem). Lai nokārtotu šo kursu, abos vērtēšanas kritērijos nepieciešams iegūt ieskaiti.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina bakalaura darba rakstīšanas pamatprincipus, galvenos darba elementus un zinātniskā darba ētiku. Studējošie spēj aprakstīt pētījuma metodoloģijas struktūru un pētījuma procesa posmus, definēt pētījuma mērķi, uzdevumus, pētījuma metožu veidus, to būtību un nepieciešamību.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pilnveido akadēmiskās rakstīšanas prasmi, pratīs izstrādāt pētījuma struktūru un pētījuma organizācijas posmus, kā arī patstāvīgi pielietot atbilstošas pētniecības metodes dažādās uzņēmējdarbības pētniecības jomās.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie spēj veikt augstas kvalitatīvu zinātnisku darbu. Studējošie spēs izstrādāt bakalaura darba pieteikumu atbilstoši izvēlētai tēmai, atlasīt nepieciešamos informācijas avotus, spēs praktiski pielietot pētījuma metodes un interpretēt iegūtos rezultātus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1John W. Creswell Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE, 4th ed., 2013.- 265P
2Uma Sekaran and Roger Bougie Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 6th ed., 2013.-409P
3Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde.- Pētniecība: teorija un prakse. RaKa, 2016.
4Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs u.c. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. RSU, 2018.
Papildu literatūra
1Kristīne Mārtinsone Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes. Raka, 2011.- 284lpp.
2Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Research methods for business students. Prentice Hall Financial Times: Pearson Education, Harlow, 2013.