Pārlekt uz galveno saturu

Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.12.2017
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_015LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, D-korp., 4.st., 410. kab., vvdgatrsu[pnkts]lv, vvdgatrsu[pnkts]lv, +371 67409255, +371 67409175
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sabiedrības veselības pamati, veselības aprūpes organizācijas pamati
Mērķis:
sniegt studentiem izpratni par organizācijas efektivitāti un kvalitātes vadību, nozīmi mūsdienu darba tirgū, veselības aprūpē, apzināt problēmas esošajos organizācijas biznesa procesos, iepazīstināt ar organizāciju efektivitātes un kvalitātes vadības metodēm, kā arī izstrādāt risinājumus efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Organizācijas efektivitāte un kvalitāte un tās nozīme darba tirgū.Nodarbības1.00auditorija
2LEAN – pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām.Nodarbības1.00auditorija
3Procesu vadība mūsdienu organizācijās.Nodarbības1.00auditorija
4Organizāciju efektivitātes un kvalitātes metodes.Nodarbības2.00auditorija
5Starptautiskie kvalitātes vadības standarti.Nodarbības2.00auditorija
6Nepārtraukta efektivitātes un kvalitātes uzlabošana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Organizācijas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanas metode (prezentācija) Padziļināta izpēte par organizācijas efektivitātes un kvalitātes metodēm, iepazīstoties ar literatūras avotiem un salīdzinot ar esošo situāciju izvēlētajā organizācijā (referāts) Pētījums par organizācijas efektivitātes un kvalitātes vadīšanu, pielietojot uzlabošanas metodes, secinājumu un praktisko rekomendāciju izstrādāšana, ievērojot sociālo un ekonomisko situāciju valstī un izvēlētās organizācijas darbības specifiku (prezentācija)
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība lekcijās, semināros, grupu darbi, eksāmens
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs organizāciju efektivitātes un kvalitātes metožu pielietošanas nepieciešamību procesu, struktūrvienību un organizāciju darbībā veselības aprūpē un spēs novērtēt organizācijas darbības efektivitāti, pielietojot mūsdienīgas efektivitātes un kvalitātes analīzes metodes.
Prasmes:Studenti pratīs patstāvīgi apkopot un analizēt datus par efektivitāti un kvalitāti organizācijās, veikt efektivitātes un kvalitātes analīzi, aprēķināt zudumus procesos, veikt procesu uzlabošanas izmaksu – ieguvumu analīzi, interpretēt organizāciju efektivitātes un kvalitātes rādītājus, prezentēt tos organizācijās, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem un lietojot atbilstošu terminoloģiju.
Kompetences:Studenti pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot organizācijas efektivitātes un kvalitātes vadīšanas nepieciešamību mūsdienu darba tirgū, spēs izstrādāt, ekonomiski pamatot un ieviest efektivitātes un kvalitātes uzlabošanas risinājumus, pratīs loģiski noformulēt nepieciešamos organizācijas efektivitātes un kvalitātes uzlabojumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kaļķis H. Biznesa ergonomikas vadība. Rīga: Gūtenbergs Druka. 2014., 155 lpp.
2Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2008, 242 lpp.
3Foster S.T. Managing Quality. New Yersey: Pearson Edu., 3 rd ed. 2007., p. 36 – 56.
4Besterfield D.H. Quality Control. New Jersey: Pearson Education, 2004., p. 1-5.Modig N., Ahlstrom P. This is Lean. Resolving efficiency paradox. Stockholm: Rheologica publishing, 2012.
5Ries E., The Lean Startup. USA: Crown Publishing Group, 2011.
6Womack J.P., Jones D.T. Lean Thinking. New York: Free Press, 2010.
7Goldratt E.M., Cox J. The Goal. A process of ongoing improvement. USA: North River Press, 2008.
8Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas. Jaunā ISO 9001 2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga: Leilands un Putnis, Latvijas Vēstnesis, 2009.
9Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis, Rīga: Jelgavas tipogrāfija. 2008.
Papildu literatūra
1Callender G. Efficiency and Management. USA: Routledge, 2009.
2Coelli T.J. et. al. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. USA: Springer, 2005
3Gygi C., DeCarlo N., Williams B. Six Sigma for Dummies. USA: Wiley Publishing, 2005
4Je ston J., Nelis J. Business Process Management. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008
5Workplace Safety and Health: Assessing Current Practices and Promoting Change in the Profession. Thomas D. Schneid. 2014. by CRC Press.pp 227
Citi informācijas avoti
1www.ergonomika.lv
2www.efektivs.lv
3Latvijas Kvalitātes biedrības mājas lapa: http://www.kvalb.lv/
4Periodiskie izdevumi: Financial Times, Wall Street Journal, Forbes, žurnāls Kapitāls, laikraksts Dienas Bizness u.c.