Pārlekt uz galveno saturu

Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.01.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_015LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Igors Trofimovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, D-korp., 4.st., 410. kab., vvdgatrsu[pnkts]lv, +371 67409255, +371 67409175
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sabiedrības veselības pamati, Veselības aprūpes organizācijas pamati.
Mērķis:
Sniegt studentiem izpratni par organizācijas efektivitāti un kvalitātes vadību, nozīmi mūsdienu darba tirgū, veselības aprūpē, apzināt problēmas esošajos organizācijas biznesa procesos, iepazīstināt ar organizāciju efektivitātes un kvalitātes vadības metodēm, kā arī izstrādāt risinājumus efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Organizācijas efektivitāte un kvalitāte un tās nozīme darba tirgūLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Procesu vadība organizācijāLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3LEAN – pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijāmLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Organizāciju efektivitātes un kvalitātes vadības metodesLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Starptautiskie pacientu drošības un kvalitātes standarti veselības nozarēLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Nepārtraukta efektivitātes un kvalitātes uzlabošanaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Padziļināta izpēte par organizācijas efektivitātes un kvalitātes metodēm, iepazīstoties ar literatūras avotiem un salīdzinot ar esošo situāciju izvēlētajā organizācijā (referāts). Priekšlikumu un prakstisku rekomendāciju izstrāde organizācijas efektivitātes un kvalitātes vadīšanai, ievērojot sociālo un ekonomisko situāciju valstī un izvēlētās organizācijas darbības specifiku (referāts).
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība lekcijās, semināros, referāts, eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs organizāciju efektivitātes un kvalitātes metožu pielietošanas nepieciešamību procesu, struktūrvienību un organizāciju darbībā veselības aprūpē un spēs novērtēt organizācijas darbības efektivitāti, pielietojot mūsdienīgas efektivitātes un kvalitātes analīzes metodes.
Prasmes:Studenti pratīs patstāvīgi apkopot un analizēt datus par efektivitāti un kvalitāti organizācijās, veikt efektivitātes un kvalitātes analīzi, aprēķināt zudumus procesos, veikt procesu uzlabošanas izmaksu - ieguvumu analīzi, interpretēt organizāciju efektivitātes un kvalitātes rādītājus, prezentēt tos organizācijās, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem un lietojot atbilstošu terminoloģiju.
Kompetences:Studenti pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot organizācijas efektivitātes un kvalitātes vadīšanas nepieciešamību veselības sektorā, spēs izstrādāt, ekonomiski pamatot un ieviest efektivitātes un kvalitātes uzlabošanas risinājumus, pratīs loģiski noformulēt nepieciešamos organizācijas efektivitātes un kvalitātes uzlabojumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2008, 242 lpp. (akceptējams izdevums)
2Foster S.T. Managing Quality. New Yersey: Pearson Edu., 2017., p. 36 – 56.
3Besterfield D.H. Quality Control. New Jersey: Pearson Education, 2004., p. 1-5. (akceptējams izdevums)
4Ries E., The Lean Startup. USA: Crown Publishing Group, 2011. (akceptējams izdevums)
5Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas. Jaunā ISO 9001 2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga: Leilands un Putnis, Latvijas Vēstnesis, 2009. (akceptējams izdevums)
6Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis, Rīga: Jelgavas tipogrāfija. 2008. (akceptējams izdevums)
7Modig N., Ahlstrom P. This is Lean. Resolving efficiency paradox. Stockholm: Rheologica publishing, 2016.
8Ārvalstu studentiem/For international students:
9Foster S.T. Managing Quality. New Yersey: Pearson Edu., 2017., p. 36 – 56.
10Besterfield D.H. Quality Control. New Jersey: Pearson Education, 2004., p. 1-5. (akceptējams izdevums)
11Ries E., The Lean Startup. USA: Crown Publishing Group, 2011. (akceptējams izdevums)
Papildu literatūra
1Jonker et.al. (2017). An Integrated Quality Management System for Healthcare
2Callender G. Efficiency and Management. USA: Routledge, 2009.
3Coelli T.J. et. al. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. USA: Springer, 2005
4Gygi C., DeCarlo N., Williams B. Six Sigma for Dummies. USA: Wiley Publishing, 2005
5Je ston J., Nelis J. Business Process Management. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2018
6Workplace Safety and Health: Assessing Current Practices and Promoting Change in the Profession. Thomas D. Schneid. 2014. by CRC Press.pp 227
Citi informācijas avoti
1https://isqua.org/