Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Asociētā profesora p.i.​​

Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra​

2012 - pašlaik

asociētasociētā profesore Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Ķīmijas katedrā;​​

2011 - pašlaik

vadošā pētniece turpat;​​

1994 - pašlaik

Latvijas Organiskās Sintēzes institūta Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijā asistente uz nepilnu slodzi, ​​

2005 - 2012

docente turpat;​​

2010 - 2011

stundu pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā.​​

1995 - 2004

lektore, turpat,​​

1995 - 2004

asistente Rīgas Tehniskās universitātes Organiskās ķīmijas katedrā.​​

1991 - 1994

laborante turpat.​​

Izglītība

2005

ieguvusi ķīmijas doktora (Dr. chem.) zinātnisko grādu aizstāvot promocijas darbu „Fullerēna C60ciklopievienošanās reakcijas un reakcijas sānu ķēdē" (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte);

2001

stažēšanās Ber-Ševas universitātē (Izraēla);

1998

stažēšanās Odenses universitātes Ķīmijas fakultātē un Kopenhāgenas universitātē CISMI (Dānija) (Dānijas Izglītības ministrijas stipendija);

1994

stažēšanās Bernes Universitātes Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas fakultātē (Šveice);

1991

augstākā izglītība, beigusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, specialitāte – ķīmiķis (dabas vielu ķīmija), diplomdarbs „4-Oksifenil- un 4-aminofenil-1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze".

Papildu informācija

Atbildīgais pasniedzējs:

„Sintētiskā organiskā ķīmija (ĶVĶ 527)" (4KP);

„Organiskā ķīmija (1203)" (8KP) Rīgas Stradiņa universitāte;

Pasniedzējs

„Organiskā ķīmija (pamatkurss) (ĶOĶ 221)" (5KP);

„Organiskā ķīmija (speckurss) (ĶOĶ 222)" (6KP);

„Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)(1) (ĶVĶ 113)" (6KP);

„Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)(2) (ĶVĶ 113)" (4KP);

„Vispārīgā ķīmija (ĶVĶ 109)" (2KP);

„Inženierķīmija (ĶVĶ 115)" (2KP);

„Lietišķā ķīmija (ĶVĶ 116)" (2KP);

„RTU Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolniekiem".

Sagatavotas un nolasītas

2015.-2016. g laikā sagatavotas un 26.01.2016. un 30.03. 2016. nolasītas 8 lekcijas "Vispārīgajā ķīmijā" ("General Chemistry for Latvian department translators") Eiropas Komisijas tulkošanas ģenerāldirektoriāta (European Commission, Directorate-general for Translation) Latvijas departamenta darbiniekiem.​

Vadītie studiju kursi

Organiskā ķīmija

Docētie studiju kursi

Organiskā ķīmija

Vadījusi un recenzējusi

vadījusi 10 bakalaura (RTU un RSU) un 5 maģistra (RTU) darbus;

recenzējusi:

Mācību grāmatu: V.Kokars „Vispārīgā ķīmija" 1.daļa, RTU Izdevniecība, Rīga 2009, 286 lpp;

Lekciju konspektu: R.Valters „Organiskā ķīmija"(speckurss), RTU Izdevniecība, Rīga 2009, 114 lpp;

Lekciju konspektu: ​R.Valters „Organiskā ķīmija"(pamatkurss), RTU Izdevniecība, Rīga 2007, 187 lpp.​​

Projekti

starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks:​

2014-2017

Valsts pētījumu programma "Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)".


01/09/2013 – 21/08/2015

Projekts 2013/0002/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/005 „Cilvēkresursu piesaiste jaunu heterociklisku pretvēža vielu un diagnostikas līdzekļu iegūšanai un to praktiskā pielietojuma pētījumiem".​


01/04/2012 – 15/05/2015

Starptautisks projekts EuroNanoMed „Chemo-hyperthermal Delivery – Combined chemo-hyperthermal control of hepatic tumors based on microwawe-activated subendothelialtargeted nano-assemblies" (CheTherDel).​

Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks:​


15/02/2012 – 26/08/2013

Projekts PVS ID 1557 „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde";
2010 - 2012
LZP grants 09.1566 "Pašorganizējošos polifunkcionālo piridīnija savienojumu uz 1,4-dihidropiridīna bāzes sintēze gēnu terapijas aģentu izstrādei, to veidoto nanostruktūru pētījumi un enzimātiskās katalīzes pielietojums esteros ar attālinātiem hirāliem centriem";

Apbalvojumi

L`OREAL Latvijas stipendija „Sievietēm Zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu (2006).​

Publikācijas

Raksti​​

Evaluation of antiradical activity and reducing capacity of synthesised bispyridinium dibromides obtained by quaternisation of 4-pyrildyl-1,4-dihydropyridines with propargyl bromide / M.Plotniece, M.Rucins, M.Gosteva ...[et al.] // Australian Journal of Chemistry. - Vol.68, No.1 (2015), p.86-92. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Studies of the physicochemical and structural properties of self-assembling cationic pyridine derivatives as gene delivery agents / M.Plotniece, O.Petrichenko, M.Rucins ...[et al.] // Chemistry and Physics of Lipids. - Vol.191 (2015, Oct.), p.25-37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Synthesis and evaluation of reducing capacity and calcium channel blocking activity of novel 3,5-dipropargylcarbonyl-substituted 1,4-dihydropyridines / M.Plotniece, M.Rucins, M.Gosteva ...[et al.] // Chemistry of Heterocyclic Compounds. - Vol.50, No.10 (2015, Jan.), p.1432-1443. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Synthesis and studies of calcium channel blocking and antioxidant activities of novel 4-pyridinium and/or N-propargyl substituted 1,4-dihydropyridine derivatives / M.Rucins, D.Kaldre, M.Plotniece ...[et al.] // Comptes Rendus Chimie. - Vol.17, No.1 (2014, Jan.), p.69-80. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gene delivery agents possessing antiradical activity : self-assembling cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives / M.Plotniece, K.Pajuste, M.Rucins ...[et al.] // New Journal of Chemistry. - Vol.37, No.10 (2013, Oct.), p.3062-3075. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Studies of preparation and stability of liposomes formed by 1,1'-[(3,5-didodeciloxycarbonyl-4-phenyl-1,4-dihydropyridine-2,6-diil)-dimethylen] bispyridinium dibromide / M.Plotniece, M.Rucins, K.Pajuste ...[et al.] // Advanced materials researches, engineering and manufacturing technologies in industry / ed. by H.Tan. - Trans Tech Publications, 2013. - Chapter 1, p.157-162. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes​​

Characterisation of physical-chemical and self-assembling properties of pyridinium moieties containing 1,4-dihydropyridine and pyridine derivatives as NADH/NAD analogues for development of gene delivery systems / M.Plotniece, D.Bandere, K.Pajuste ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 126.lpp.

Pyridinium derivatives for development of theranosticnanosystems / Kl.Pajuste, O.Petricenko, M.Plotniece ...[et al.] // 2nd International Conference "Current trends of cancer theranostics" (CTCT-2016) (Druskininkai, Lithuania, June 19-23, 2016) : Abstracts Book. - Riga, 2016. - P.72.

Studies of transesterification reactions of ethyl acetoacetate with alcohols catalysed by lipases / B.Gruebler, Kl.Pajuste, M.Plotniece ...[et al.] // 9th Biennial International Conference on Organic Synthesis (BOS 2016) (Riga, Latvia, July 3-6, 2016) : Abstracts Book. - Riga, 2016. - P.69.

Self-assembling cationic pyridine derivatives - NAD/NADH analogues as gene delivery systems : bilogical and physicochemical properties / K.Pajuste, M.Rucins, M.Plotniece ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.131.

Structure-activity relationships of delivery agents in a series of self-assembling pyridines as NAD/NADH analoques / O.Petricenko, A.Vezane, M.Plotniece...[et al.] // 29th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2015) (Bordeaux, France, Sept.6-11, 2015) : Abstracts Book. - Bordeaux, 2015. - P.28.

Studies of structure-activity relationships of nanoparticles as novel gene delivery agents [Elektroniskais resurss] : [abstract] / K.Pajuste, A.Vezane, M.Plotniece ...[et al.] // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Studies of substituent influence on physical-chemical properties and biological activity in a series of cationic 1,4-dihydropyridines as gene delivery agents / Kl.Pajuste, K.Pajuste, M.Plotniece ...[et al.] // Abstract Book of the European Nanomedicine Meeting (ENM 2015) (Grenoble, France, Dec.7-9, 2015). - Grenoble, 2015. - P.24.

Synthesis, studies of properties and structure-activity relationships of new delivery systems based on the self-assembling polyfunctional pyridinium derivatives / A.Sobolev, V.Ose, M.Plotniece ...[et al.] // 4th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Sitges, Spain, March 9-13, 2015) : Abstract Book. - Sitges, 2015. - P3.033.

Neibolte, I. Synthesis and spectroscopic properties of substituted 2-cinnamoyl-1,3-indandione O-methyl ethers / I.Neibolte, M.Plotniece, V.Kampars ...[et al.] // 55th International Scientific Conference of Riga Technical University (Riga, Latvia, Oct.14-17, 2014) : Abstract Book. - Riga, 2014. - P.100.

Stirilpiridīnija grupu saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību izpēte / M.Plotniece, D.Bandere, K.Pajuste ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 81.lpp.

Structure-activity relationships for delivery agents on the scaffold of self-assembling cationic 1,4-dihydropyridines / M.Plotniece, A.Plotniece, M.Gosteva ...[et al.] // 28th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2014) (Limassol, Cyprus, Sept.7-12, 2014) : Abstracts Book. - Limassol, 2014. - P.13.

Synthesis and studies of novel bispyridinium-1,4-dihydropyridine dibromides / M.Plotniece, M.Rucins, M.Gosteva ...[et al.] // 8th Biennial International Conference on Organic Synthesis (BOS 2014) (Vilnius, Lithuania, July 6-9, 2014) : Abstracts Book. - Vilnius, 2014. - P.128.

Synthesis of novel bispyridinium-1,4-dihydropyridine Dibromides and evaluation of their antiradical activity and reducing capacity : [abstract] / M.Plotniece, M.Rucins, M.Gosteva ...[et al.] // Assets of Chemistry in Drug Discovery : 21st Young Research Fellow Meeting (XXIemes Journées Jeunes Chercheurs SCT) (Montpellier, France March 24-25, 2014). - Montpellier, 2014. - P.58.

Synthesis of novel methylene bridged polycyclic diazocines and their rearrangement into spirocyclic compounds / M.Plotniece, B.Cekavicus, A.Plotniece ...[et al.] // Abstracts of Riga Technical University 55th International Scientific Conference. Subsection: Environmental and Climate Technologies (Riga, Latvia, Oct.14-17, 2014) / Riga Technical University. Institute of Energy Systems and Environment. - Riga, 2014. - P.29.

Synthesis of self-assembling cationic 1,4-dihydropyridines as delivery agents for studies of structure-activity relationships / M.Plotniece, D.Bandere, A.Plotniece ...[et al.] // 8th Biennial International Conference on Organic Synthesis (BOS 2014) (Vilnius, Lithuania, July 6-9, 2014) : Abstracts Book. - Vilnius, 2014. - P.118.

The influence of substituent on physical-chemical properties of 1,4-dihydropyridine as delivery agents / M.Plotniece, M.Gosteva, V.Ose ...[et al.] // Abstracts of Riga Technical University 55th International Scientific Conference. Subsection: Environmental and Climate Technologies (Riga, Latvia, Oct.14-17, 2014) / Riga Technical University. Institute of Energy Systems and Environment. - Riga, 2014. - P.28.

Neibolte, Ilze. Synthesis and photoluminescence of Eu(III) and Gd(III) complexes with substituted 2-cinnamoyl-1,3-indandione ligands / I.Neibolte, M.Plotniece, V.Kampars // Abstracts of Riga Technical University 54th International Scientific Conference. Section: Material Science and Applied Chemistry (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2013) / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga, 2013. - P.15.

Studies of formation and characterisation of liposomes formed by cationic 1,4-dihydropyridine amphiphile in various medias [Elektroniskais resurss] / M.Plotniece, O.Petricenko, K.Pajuste ...[et al.] // 27th Conference of the European Colloid and Interface Society (Sofia, Bulgaria, Sept.1-6, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Sofia, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ecis2013.org/media/docs/COST_1101_P.pdf

Studies of preparation and stability of liposomes formed by 1,1,-[(3,5-didodeciloxycarbonyl)-4-phenyl-1,4-dihydropyridine-2,6-diil)-dimethylen] bispyridinium dibromide / M.Plotniece, K.Pajuste, M.Rucins ...[et al.] // 2nd International Symposium on Materials Science and Engineering Technology (IMSET-2013) (Guangzhou, China, June 27-28, 2013) : Abstract Book. - Guangzhou, 2013. - P.7.

Nonlinear optical chromophores with 1,3-indanedione moiety : [abstract] / V.Kampars, P.Pastors, M.Plotniece ...[et al.] // Riga Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni (Rīga, 2012.g. 11.-12.okt.). - Rīga, 2012. - 53.lpp.

Studies of nanoaggregates formed by 1,4-dihydropyridine amphiphiles possessing antiradical activity / O.Petricenko, B.Skrivele, M.Plotniece ...[et al.] // 26th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2012) (Malmö/Lund, Sweden, Sept.2-7, 2012) : Abstracts Book. - Malmö/Lund, 2012. - P.243.

Synthesis and studies of amphiphilic self-assembling 1,4-didydropyridines containing conjugated moieties / K.Pajuste, B.Skrivele, M.Plotniece ...[et al.] // International Conference on Organic Synthesis "Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2012)" (Tallinn, Estonia, July 1-4, 2012) : Abstract Book. - Tallinn, 2012. - P.153.

Synthesis and studies of new gene delivery agents on base of cationic 1,4-dihydropyridine derivatives / K.Kore, A.Vezane, M.Plotniece ...[et al.] // International Conference in Pharmacology "Targeting Cellular Regulatory Systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012) : Abstract Book. - Riga, 2012. - P.46.

Synthesis and studies of properties of 1,4-dihydropyridine amphiphiles / M.Rucins, K.Pajuste, M.Plotniece ...[et al.] // International Conference on Organic Synthesis "Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2012)" (Tallinn, Estonia, July 1-4, 2012) : Abstract Book. - Tallinn, 2012. - P.160.

Synthesis of novel N-propargyl substituted 1,4-dihydropyridene derivatives as potential neuroprotective agents / K.Pajuste, D.Kaldre, M.Plotniece ...[et al.] // International Conference on Organic Synthesis "Balticum Organicum Syntheticum" (BOS 2012) (Tallinn, Estonia, July 1-4, 2012) : Abstract Book. - Tallinn, 2012. - P.152.

Jaunu organisko hromoforu sintēze un to raksturojumi / V.Kampars, J.Kreicberga, M.Plotniece ...[u.c.] // Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga, 2011. - 90.lpp.

Self-assembling compounds on base of amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives : studies of biological properties and characterisation of their formed nanoparticles / M.Gosteva, O.Petricenko, M.Plotniece ...[et al.] // 25th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2011) (Berlin, Germany, Sept.4-9, 2011) : Abstracts Book. - Berlin, 2011. - P.145.

Studies of self-assembling, gene delivery and antioxidant properties of polyfunctional pyridinium compounds on base of amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives / B.Skrivele, K.Pajuste, M.Plotniece ...[et al.] // Workshop of COST D43 "Functionalized Materials and Interfaces" (Madrid, Spain, March 30-Apr.1, 2011) : Abstract Book. - Madrid, 2011. - P.64.

Synthesis and studies of amphiphilic self-assembling 1,4-didydropyridines containing conjugated moieties / K.Pajuste, M.Rucins, M.Plotniece ...[et al.] // Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Riga Technical University. Section: Material Science and Applied Chemistry (Riga, Latvia, Oct.13-15, 2011) / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga, 2011. - P.36.

The condensation reactions of n-(indan-1,3-dion-2-yl)-4-methylpyridinium betaine with aromatic aldehydes / V.Kampars, L.Vesjolaja, M.Plotniece ...[et al.] // Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Riga Technical University. Section: Material Science and Applied Chemistry (Riga, Latvia, Oct.13-15, 2011) / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga, 2011. - P.19.

Influence of solvents on the alkylation of 4-(3-pyridyl) group of 1,4-dihydropyridine / K.Pajuste, D.Kaldre, M.Plotniece ...[et al.] // International Conference on Organic Synthesis "Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2010)" (Riga, Latvia, June 27-30, 2010) : Abstract Book. - Riga, 2010. - P.155.

Piterāne, Kristīne. N-(Indan-1,3-dion-2-yl)-4-nitropyridinium Betaine / K.Piterane, M.Plotniece, V.Kampars // International Conference on Organic Synthesis "Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2010)" (Riga, Latvia, June 27-30, 2010) : Abstract Book. - Riga, 2010. - P.166.

Teivena, K. Synthesis of N-(Indan-1,3-dion-2-yl)-4-nitropyridinium Betaine / K.Teivena, M.Plotniece, V.Kampars // 51st International Scientific Conference of Riga Technical University (Riga, Latvia, Oct.15, 2010) : Abstract Book. - Riga, 2010. - Poster No.PO53.

Kontakti

Saistītās ziņas