Pārlekt uz galveno saturu

Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde

Projekta/līguma nr.
1.1.1.1/16/A/165
Projekta finansējums
490 216,44 EUR, tai skaitā 416 683,97 EUR ERAF finansējums, 36 766,23 EUR valsts budžeta finansējums un 36 766,24 EUR RSU līdzfinansējums

Projekta īstenošana
01.04.2017. - 30.03.2020.

Mērķis

Izpētīt Latvijā iegūstamā sapropeļa medicīnisko īpašības, lai veicinātu tā zinātniski pamatotu izmantošanu balneoloģijā, nodrošinot jaunu medicīnisku procedūru un pakalpojumu izstrādi, kā arī veicinot jaunu un eksportspējīgu produktu veidošanu

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Literatūras apskats par esošajiem pētījumiem, kas saistīti ar sapropeļa un no tā iegūto ārstniecībā izmantojamo dūņu izmantošanu kosmetoloģijā, balneoloģijā un medicīnā – ietver līdz šim pasaulē veikto pētījumu apskatu
  • Vadlīniju sagatavošana sapropeļa ārstniecisko īpašību saglabāšanai rūpnieciskās ieguves procesā, un rekomendāciju sagatavošana sapropeļa atbilstības novērtēšanai, nosakot īpašību kritērijus
  • Piecu dažādu atradņu sapropeļa izpēte, kas ietver atbilstoši kritērijiem atlasīto ieguves vietu apsekošanu, paraugu ieguvi dažādos dziļumus un to sākotnējo apstrādi, laboratorisku ārējo pazīmju novērtēšanu un fizikāli – ķīmisko parametru izpēti, bioķīmisko rādītāju analīzi un mikrobioloģisko radītāju novērtēšanu
  • Iegūto paraugu potenciālā pielietojuma medicīnā izpēte, kas ietver pētījuma aptaujas anketu izstrādi, dalībnieku un kontroles grupas iekļaušanas kritēriju izstrādi, un pētījuma veikšanu trijos virzienos: dermatoloģisko īpašību izpēti, ietekmi uz dzīšanas un reģenerācijas procesiem un sapropeļa ekstraktu un to sastāvā esošo aktīvo vielu iedarbības novērtējumu uz dermas fibroblastu, keratinocītu un endotēlija šūnu kultūrām
  • Potenciālā inovatīvo medicīnisko zāļu formu izpēte, kas ietver formu izpēti, kādās sapropelis varētu tikt ražots, lai to lietotāji varētu ērti iegādāties un pielietot
  • Rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde, kas ietver vadlīniju izstrādi par darbībām, kas veicamas, lai iegūtie paraugi pilnvērtīgāk saglabātu, tiem piemītošās īpašības
  • Komandējumi un darba braucieni, kas ietver dalību zinātniskās konferencēs vai līdzīgos pasākumus, izzinot jaunākās pētniecības tendences un prezentējot projekta rezultātus
  • Ētikas komisijas atzinuma saņemšana dermatoloģisko testu un locītavu/muskuļu ietekmes novērtējumu veikšanai

Projekta aktualitātes

Projekta darba grupas pirmā tikšanās – 4.03.2017.

2017. gada 4. aprīlī notika projekta darba grupas pirmā tikšanās. Projekta komanda tika iepazīstināta ar projekta mērķi, veicamajām darbībām un sasniedzamajiem rezultātiem. Tika definēti tuvākie veicamie darba uzdevumi.

esf-mediciniskas-dunas2.jpg

2017. gadā īstenotās aktivitātes – 30.12.2017.

2017. gadā projektā uzsāktas un tika īstenotas 7 projektā plānotās darbības.

1. darbības ietvaros tiek veidots literatūras apskats par esošajiem pētījumiem, kas saistīti ar sapropeli un no tā iegūto ārstniecībā izmantojamo dūņu izmantošanu kosmetoloģijā, balneoloģijā un medicīnā. Analizēti zinātniskās literatūras avoti par kūdru, ārstnieciskajām dūņām, sapropeli un tā atradnēm Latvijā, kā arī par humīnskābju un fulvoskābju izdalīšanas metodēm un sapropeļa īpašību analīzi, īpaša uzmanība tika vērsta uz sapropeļa dermatoloģisko īpašību testēšanu un antioksidatīvajām īpašībām in vitro un oksidatīvā stresa modulēšanā pie dažādiem deģeneratīviem procesiem cilvēka organismā. Sagatavots zinātniskā raksta “Sapropelis, ieguves vietas, raksturojums un pielietojums medicīnā” melnraksts.

2. darbības ietvaros uzsākta „Vadlīniju sagatavošana sapropeļa ārstniecisko īpašību saglabāšanai” sagatavošana. Vadlīnijās paredzēts iekļaut nākotnē plānotā sapropeļa stabilitātes pētījuma rezultātus: atkarībā no paraugu iegūšanas vietas un laika, uzglabāšanas temperatūras, konservēšanas metodes u. c. Veikta literatūras avotu analīze par ārstniecisko dūņu (tostarp, sapropeļa) īpašībām un to mainību, sapropeļa iegūšanas iespējām, izmantošanas veidiem un glabāšanu ārstniecisko/kosmetoloģisko īpašību saglabāšanai, kā arī paraugu piesārņošanas novēršanai.

3. darbības “Piecu dažādu atradņu sapropeļa izpēte” ietvaros, izstrādāti kritēriji un veikta atbilstošu dūņu un sapropeļa ieguves vietu atlase izvērtējot 174 iespējamās atradnes apskatītas paraugu ieguves iekārtas, paraugu glabāšanas apstākļi un nosacījumi u. c. Šīs aktivitātes ietvaros pētnieku grupa ar dažām no Latvijā esošajām sapropeļa atradnēm iepazinās arī klātienē (Ludzas novadā). Apkopota esošā pieredze par sapropeļa paraugu iegūšanas un uzglabāšanas iespējām, risināts jautājums par paraugus stabilitātes vērtēšanas kritērijiem.  Izstrādātas prasības sapropeļa paraugu ieguvei

4. darbības ietvaros, kas ir “Iegūto paraugu potenciālā pielietojuma medicīnā izpēte”, veikta literatūras analīze un noskaidrotas optimālākās in vitro metodes citotoksicitātes un drošības skrīningam, kas nepieciešams savienojumiem, kas iekļaujami produktos, kas nonāk saskarē ar ādu. Visas pētījumā apskatītās un atlasītās metodes iekļautas ir DB-ALM datubāzē un tiks izmantotas optimālāko sapropeļa preparātu koncentrācijas un sastāva skrīningam. Veikts darbs arī pie pētījuma aptaujas anketu izstrādes, dalībnieku un kontroles grupas iekļaušanas kritēriju izstrādes.

5. darbība – “Potenciālā inovatīvo medicīnisko zāļu formu izpēte” paredz izpētīt formas kādās sapropelis varētu tikt ražots, lai to lietotāji varētu ērti iegādāties un pielietot. Uzsākta zinātniskās literatūras izpēte par līdzšinējo pieredzi sapropeļa saturošu gēlu izveidē - par ūdenī šķīstošajiem gēliem, kā potenciāli piemērotāko zāļu formas veidu sapropeļa dūņu paraugam. Veikta informācijas izpēte arī par ūdenī šķīstošā karboksimetilcelulozes gēla izmantošanu produktu iegūšanai. Veikti pirmie testa mēģinājumi gēla paraugu iegūšanai, izstrādāts formulārs veikto testu gaitas un rezultātu fiksēšanai.

6. darbības “Rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde” ietvaros apkopota un analizēta literatūra par metodiku sapropeļa un citu dūņu rūpnieciskai ieguvei, lai nodrošinātu to medicīnisko īpašību saglabāšanu pēc rūpnieciskās ieguves. Veikta rakstu analizēšana, lai iegūtu priekšstatu par veicamajām darbībām, lai pilnvērtīgāk saglabātu sapropelim piemītošās īpašības un noslēgumā izstrādātu rūpnieciskās ieguves metodoloģijas vadlīnijas.

7. darbība ir komandējumi un darba braucieni, kas dod iespēju prezentēt iegūtos pētījuma rezultātus. 2017.gadā atlasītas potenciālās konferences, uzsākta tēžu gatavošana 4. starptautiskai biomedicīnas polimēru un polimērisko biomateriālu konferencei (4th International Society for Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials.

sapropelis-ludza-2017.jpg

Sapropeļa ieguvei izmantots ezers Ludzas novadā

 

Noslēgusies sapropeļu paraugu iegūšana – 31.03.2018.

Noslēgusies sapropeļa paraugu iegūšana

Sapropelis ir sīkgraudains un salīdzinoši irdens nogulums, kas veidojas ūdens vidē no makrofītu, aļgu un ūdens dzīvnieku atliekām. Tas ir bagātas ar organiskajām vielām un ir atrodams gan, kā ezeru nogulums, gan purvos zem kūdras slāņa, gan iekšzemes jūras gultnēs.

Sapropelis veidojas anairobā vidē, fizikāli, ķīmiski un bioķīmiski sadaloties ezera biotai. Latvijā ar sapropeli bagātākie ezeri ir Latgales reģionā, kādēļ sapropeļa paraugu ieguve tika veikta Audzeļu, Dūnākļa, Ivušku, Zeiļu un Mazajā Kivdalovas ezerā.

Sapropeļa paraugu ieguvi veica SIA Geo Consultants. Laika apstākļi šajā gadā bija īpaši labvēlīgi sapropeļa paraugu ieguvei. Sapropeļa iegūšana uz ledus virsmas atvieglo procesu un nodrošina to, ka paraugi ir mazāk ūdeņaini, tātad labākas kvalitātes. Kopumā paraugi tika iegūti ar zondējuma urbja palīdzību, kurš tika speciāli izgatavots sapropeļa paraugu ņemšanai, jo sapropeļa īpatnējās struktūras dēļ nav iespējams izmantot kūdras un grunts paraugu iegūšanas urbjus. Šim rokas urbim augšējā daļā bija speciāli izveidots vārsts, kas ļāva izspiesties ūdenim un dūņām no kapsulas, savukārt ceļot ārā neļāva ūdenim atkal ieplūst zondē.

Kopā tika iegūti 105 sapropeļa paraugi, kas attiecīgi pēc tam tiks analizēti, pētīts to sastāvs, organiskās vielas, minerālvielas u. c.

sapropela-ieguve.png

 

Publicēti populārzinātniskie raksti par sapropeli – 30.09.2018.

Lai informētu sabiedrību par pētījuma būtību un rezultātiem, interneta vietnē www.vesels.lv publicēti divi populārzinātniskie raksti.

Raksts “Sapropelis medicīnā” izskaidro to, kas ir sapropelis un kā tā izpēte attīstījusies medicīniskos nolūkos. Sapropeļa izmantošanas medicīnā zinātniskā attīstība sākusies ar 19. gs. Eiropas valstīs kā Vācija, Francija, Itālija, Austrija un Rumānija. Arī Latvijā ir sapropeļa atradnes un sapropeļa ārstnieciskās īpašības tiks pētītas šā projekta ietvaros. Raksts ir pieejams šeit: http://www.vesels.lv/raksti-par-veselibu/cilveks/sapropelis-medicina.html

Savukārt raksts “Sapropelis – kas tas ir” skaidro sapropeļa izplatību un izmantojamību dažādos ārstniecības virzienos. Sapropeļa atradnes ir dažādas, līdz ar to arī iegūstamais sapropelis ir dažāda izskata, ar dažādu sastāvu un organiskajām vielām. Vairāk informācijas rakstā: http://www.vesels.lv/raksti-par-veselibu/cilveks/sapropelis-kas-tas-ir.html

Projekta rezultāti tiks prezentēti RSU Zinātniskajā konferencē -  29.12.2018.

Sapropeļa izpētes rezultātā iegūtie un analizētie dati tika apkopoti un sagatavotas divas zinātniskās tēzes RSU Zinātniskajai konferencei:

  • The level of pesticide residues in the lakes of the sapropel deposit in the eastern regions of Latvia;
  • Extraction of active ingredients for pharmaceutical use from freshwater sapropel in Latvia;

 

Tēzēs ir iekļauts apskats par sapropeļa ekstraktu iegūšanu tālākai izmantošanai medicīnisko zāļu formu izstrādei un par pesticīdu atlieku līmeņiem sapropeļa paraugos.

RSU Starptautiskā zinātniskā konference notiks no 2019.gada 1.līdz 5.aprīlim. Konferencē būs ziņojumi gan medicīnas un veselības nozarē, gan Starpdisciplinārā sociālo zinātņu nozarē.

Apstiprinātas tēzes dalībai starptautiskā zinātniskā konferencē Francijā - 28.03.2019.

Projekta pētniecības rezultāti ir apkopoti un iesniegtas tēzes dalībai starptautiskajā konferencē “3rd Edition of Global Conference on Pharmaceutics and Drug Delivery Systems” (PDDS 2019), kas notiks no 24.-26.jūnijam Parīzē, Francijā. 
Konferencē piedalīties viespētnieks Agris Auce ar mutisku prezentāciju par saldūdens sapropeli kā izejvielu medicīnā un farmaceitiskajā ražošanā, savukārt zinātniskā asistente Aneka Kļaviņa piedalīsies ar stenda referātu par sapropeļa ekstraktu izstrādi. 

Projekta rezultāti

Projekta rezultātu kopsavilkums

Darbība

Plānotais rezultāts

Plānotais rezultāts skaitliskā izteiksmē

Informācija

Informācijas aktualizēšanas datums

Literatūras apskats par esošajiem pētījumiem

Zinātniskā publikācija

1 zinātniskā publikācija

29.06.2018. iesniegta publikācija LZA vēstīm B daļa 

 29.06.2018.

Vadlīniju sagatavošana sapropeļa ārstniecisko īpašību saglabāšanai rūpnieciskās ieguves procesā

Vadlīnijas

1 dokuments

 

 

Piecu dažādu atradņu sapropeļa izpēte

Paraugu kopa

100 paraugu
kopa

23.03.2018. pabeigta sapropeļa paraugu ieguve. Iegūti 105 sapropeļa paraugi.

29.06.2018.

Iegūto paraugu potenciālā pielietojuma medicīnā izpēte

Zinātniskā publikācija

3 zinātniskās publikācijas

06.2019. publicēts raksts  “Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference” Volume III

 30.06.2019.

09.2019.iesniegts raksts “'Methods for extracting biologically active components from freshwater sapropel” žurnālā BMC Chemistry.

30.09.2019.

 

 

Potenciālā inovatīvo medicīnisko zāļu formu izpēte

Patents

1 patents

Iesniegts patenta “Sapropeļa ekstrakta ūdenī šķīstošs gēls un tā iegūšanas paņēmiens”  

 01.12.2019.

Rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde

Vadlīnijas

1 dokuments

 

 

Komandējumi un darba braucieni

Uzstāšanās

12 uzstāšanās

RSU Conference 2019. Knowledge for use in practice

30.04.2019.

3rd Global Conference on Pharmaceutics and Drug Delivery Systems (2 prezentācijas)

 30.06.2019.

Natural Organic matter geochemical flows and properties:from theory to practice

30.06.2019.

International Scientific and Practical Conference "Environment.Technology.Resouces"

30.06.2019.

2019 International Conference on Biotechnology and Bioengineering

30.09.2019.

The International Scientific Conference 10th Forum of Ecological Engineering

30.09.2019.

Pirmais Latvijas Nacionālais rehabilitācijas kongress

30.09.2019.

2nd Middle East Pharmacy and

Pharmaceutical Conference

15.12.2019.

Ētikas komisijas atzinuma saņemšana

Ētikas komisijas atzinums

1 atzinums

28.06.2018. saņemts ētikas komitejas lēmums

29.06.2018.