Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2021 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Aroda un vides medicīnas katedra

2013 - 2021

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Aroda un vides medicīnas katedra

2010 - pašlaik

Direktors

Darba drošības un vides veselības institūts

2008 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

Darba drošības un vides veselības institūts

pašlaik

SAM 8.2.3.0/18/A/011 Vertikāli integrēto projektu (VIP) eksperts

Zinātnes departaments

Izglītība

2001 - 2008

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darbs: Kokapstrādē nodarbināto arodslimības un preventīvo pasākumu kompleksa izstrāde kokapstrādes uzņēmumiem

2000 - 2001

Arodslimību ārsts

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 1998

Ārsta diploms

Rīgas Stradiņa universitāte (Latvijas medicīnas akadēmija)

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2015 NIVA Course "The economics of occupational health and safety – recent findings and hands on-calculation", Uppsala, Sweden.

2012 WHO course "Capacity building on Environment and Health"​, Riga, Latvia

2004 Course "ISO 9000:2000 series QMS. Auditor/Lead Auditor"​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Arodslimību agrīnas diagnostikas iespēju kompleksa izpēte
  • Darba vides riska faktoru multifaktoriāla ietekme uz nodarbināto veselību
  • Darba vides ekonomiskās ietekmes aspekti
  • Ergonomisko riska faktoru kompleksa izpēte, jaunu diagnostikas metožu izpēte un ekonomiskais pamatojums

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Darba vides ergonomika

Civilā aizsardzība

 

Vadītie studiju kursi

Darba vides ergonomika

 

Vides modelēšana

 

Civilā, darba un vides aizsardzība

Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība

Darba aizsardzības pamatprincipi

Vertikālās integrācijas projekts _Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē_

Vides kvalitātes modelēšana

Docētie studiju kursi

Arodmedicīna un arodslimības

Arodmedicīna un darba veselība

Darba vides ergonomika

Vides medicīna

Vides un aroda veselība

Vides zinības

Arodmedicīna, darba veselība un civilā aizsardzība

Bakalaura darbs

Civilā un vides aizsardzība

Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzība

Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzība

Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība

Darba aizsardzības pamatprincipi

Kvalifikācijas darbs

Pirmā palīdzība un civilā aizsardzība

Pirmā palīdzība un civilā aizsardzība

Pirmā palīdzība, civilā un vides aizsardzība

Prakse darba veselībā

Valsts pārbaudījums

Vide, arodveselība un darba medicīna

Vides veselība I

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 1

​maģistra darbi: 4

​kvalifikācijas darbi: >10

recenzētie:

promocijas darbi: 2

​​maģistra darbi: 2

​​kvalifikācijas darbi: >10

 

Projekti

 

SEED MONEY FACILITY projekts „Reliable Occupational Accident Registration – Indicator for Prevention" Nr. S27. Darbības laiks: 15.09.2014.-15.03.2015. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Somijas Veselības un Sociālo lietu ministriju (Finnish Ministry of Social Affairs and Health), Somijas Aordveselības institūtu (Finnish Institute of Occupational Health), Norvēģijas Valsts Darba inspekciju (Directorate of the Labour Inspection), Konsultāciju uzņēmumu „Kooperationsstelle Hamburg" (Vācija);

Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās. Nr. 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025. Darbības laiks: 01.12.2013.-31.08.2015. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

„Nordplus Adult 2013" projekts Nr. NPAD-2013/10083 „Veselības veicināšana darba vietā: realitāte un vajadzības". Darbības laiks: 01.08.2013.-01.08.2014. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Lietuvas Higiēnas institūtu (Hygiene Institute) un Somijas Arodveselības institūtu (Finnish Institute of Occupational Health);

Central Baltic Interreg IVA projekta „Darba spējas un sociālā iekļaušanās" (CB52) vadītājs (2011-2013);

Projekta ES GRUNTVIG „Strādājošo ar zemu izglītības līmeni veselības izglītības uzlabošana mainīga darba tirgus perioda apstākļos" („Strengthening transversal competences of low educated employees concerning their health choices in the context of changing labour market" (LEECH)) nacionālās darba grupas vadītājs (2008.-2011.);

Viens no diviem vadošajiem ekspertiem "Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" projekta "Labklājības ministrijas pētījumi" Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003 pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā" veikšana" īstenošanā (2005.-2007.);

Atbildīgais par 2.aktivitātes realizāciju - ES Phare programma "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai", projekta Nr.2004/006 2455-03-01 "Darba drošības un veselības sistēma (turpmāka attīstība)" (2006.-2007.)

Pētniecības grupas dalībnieks - Latvijas Zinātnes padomes atbalstītais projekts „Mežizstrāde un kokapstrādē sastopamo arodslimību un nelaimes gadījumu izpēte un preventīvo pasākumu izstrāde" (2004.-2006.)

 

Vadošais pētnieks-projekta zinātniskais vadītājs, Darba drošības un vides veselības institūts, ERAF projekts "Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde”, Nr.1.1.1.1/16/A/165

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2002 - Arodslimību ārstu biedrība

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Comparison of biological markers in aerosol-weighed workplaces / I.Pavlovska, Z.Martinsone, A.Ramata-Stunda, I.Vanadzins, I.Martinsone, A.Seile // Journal of Nanoparticle Research. - Vol.21, No.7 (2019, July), article No.138. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1007/s11051-019-4578-2

Extraction of biologically active components from freshwater sapropel / A.Klavina, A.Auce, I.Vanadzins, A.Silova, L.Dobkevica // Vide. Tehnoloģija. Resursi : XII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference (Rēzekne, 2019.g. 20.-22.jūn.) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. - Rēzekne, 2019. - 3.sēj., 114.-118.lpp. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.17770/etr2019vol3.4135

Analysis of occupational morbidity as a significant occupational health problem in Latvia / M.E.Eglite, J.D.Reste, I.J.Kalve, I.A.Vanadzins, T.J.Zvagule ...[et al.] // Здоровье и безопасность на рабочем месте : материалы II Международного научного форума (Минск, Беларусь, 6-8 июня, 2018 г.) = Health and Safety at the Workplace : Proceedings of the Second International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 6-8, 2018). - Минск, 2018. - C.68-72.

Уровень радона в воздухе рабочих мест и общественных помещений в Латвии / Е.Д.Ресте, Ж.Мартинсоне, А.Кокинс, Т.Я.Звагуле, И.А.Ванадзиньш, М.Э.Эглите ...[и др.] // Здоровье и безопасность на рабочем месте : материалы II Международного научного форума (Минск, Беларусь, 6-8 июня, 2018 г.) = Health and Safety at the Workplace : Proceedings of the Second International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 6-8, 2018). - Минск, 2018. - C.186-190.

Application of modern methods for ergonomic assessment of workplaces in Latvia / I.Vanadzins, J.Reste, H.Kalkis, E.Smagris // Современные вопросы здоровья и безопасности на рабочем месте : материалы I Международного научного форума (Минск, Беларусь, 1-3 июня, 2017 г.) = Modern issues of health and safety at the workplace : Proceedings of the 1st International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 1-3, 2017). - Минск, 2017. - C.10-14.

Lakiša, Svetlana. Влияние психосоциальных факторов рабочей среды на трудоспособность работников в Латвии / С.И.Лакиша, И.А.Ванадзиньш, И.Р.Гобиня // Современные вопросы здоровья и безопасности на рабочем месте : материалы I Международного научного форума (Минск, Беларусь, 1-3 июня, 2017 г.) = Modern issues of health and safety at the workplace : Proceedings of the 1st International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 1-3, 2017). - Минск, 2017. - C.184-193.

The effect of different workplace nanoparticles on the immune systems of employees [Elektroniskais resurss] / N.Kurjane, T.Zvagule, J.Reste, Z.Martinsone, I.Pavlovska, I.Martinsone, I.Vanadzins // Journal of Nanoparticle Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.19, No.9 (2017, Sept.), article No.320, [12 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5597690/

Workplace health promotion in health care settings in Finland, Latvia, and Lithuania / I.Vanadziņš, L.Kozlova, M.Eglīte ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.53, Issue 5 (2017, Dec.), p.348-356. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Предварительное исследование наночастиц в различных процессах шлифования в Латвии / Ж.С.Мартинсоне, Д.В.Калюжная, И.Ю.Мартиньсоне, И.А.Ванадзиньш // Современные вопросы здоровья и безопасности на рабочем месте : материалы I Международного научного форума (Минск, Беларусь, 1-3 июня, 2017 г.) = Modern issues of health and safety at the workplace : Proceedings of the 1st International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 1-3, 2017). - Минск, 2017. - C.203-208.

Occupational exposure parameters for characterization of nanoparticulate matter toxicity : metal versus wood processing / I.Pavlovska, Z.Martinsone, I.Vanadzins, I.Martinsone, A.Seile, P.Sudmalis // Process Safety and Environmental Protection. - Vol.102 (2016, July 1), p.230-237. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Skrebele, Gunta. Cik smaga profesionālā nasta? : mediķu arodslimības / G.Skrebele, K.Pastore ; tekstā stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors I.Vanadziņš, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" Aknu slimību nodaļas vadītāja I.Tolmane, Latvijas Māsu asociācijas vadītāja R.Raiska, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Liepājas brigāžu atbalsta centra feldšeris-ārsta palīgs A.Miknis // Doctus. - Nr.5 (2016, maijs), 60.-63.lpp.

The impact of Metal Age® training programme on the well-being of Latvian office workers / D.Sprūdža, L.Kozlova, S.Lakiša, I.Mārtiņsone, I.Vanadziņš, M.Ā.Baķe, R.Erts // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.5 (2016), p.315-324. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vanadziņš, Ivars. Bīstamais azbests aizvien mums apkārt [Elektroniskais resurss] / I.Vanadziņš // Latvijas Sabiedriskie mediji [Tiešsaistes portāls]. - (2016, 22.febr), [1.-3.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 12.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.lsm.lv/lv/raksts/gimene-un-veseliba/dzive/bistam…

The legislative backgrounds of workplace health promotion in three European countries : a comparative analysis [Elektroniskais resurss] / M.Eglīte, I.Vanadziņš, L.Kozlova, S.Lakiša ...[et al.] // Journal of Occupational Medicine and Toxicology [Elektroniskais resurss]. - Vol.10 (2015, May), art. No.18, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4430926/

Vanadziņš, Ivars. Arodslimību jomā svarīgākais - muskuļu, skeleta un saistaudu agrīna profilakse [Elektroniskais resurss] / I.Vanadziņš // Veselības Ekonomists, Speciālizlaidums [Elektroniskais resurss]. - Nr.4 (2015, apr.), 7.-8.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 9.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.lvea.lv

Vanadziņš, Ivars. Iedzīvotāju muguras veselība strauji pasliktinās [Elektroniskais resurss] / I.Vanadziņš // Medicine.lv [Tiešsaistes portāls]. - (2015, 26.maijs), [1.-3.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 9.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://medicine.lv/raksti/

Vanadziņš, Ivars. Strādāt gudri, nevis smagi : [kā darba aizsardzība var kāpināt uzņēmumu produktivitāti Latvijā] / I.Vanadziņš // Ir, pielikums "Atbildīgs bizness 2015". - (2015, 10.jūn.), 18.-21.lpp.

Wrist hypothermia related to continuous work with a computer mouse : a digital infrared imaging pilot study / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, I.Vanadzins // International Journal of Environmental Research and Public Health. - Vol.12, No.8 (2015, Aug.), p.9265-9281. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vanadziņš, Ivars. Sickness absenteeism in Latvia / I.Vanadzins // Sickness absenteeism in the BSN countries: Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russian Federation and Sweden / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2014. - P.24-29.

WASI - indoor air quality / S.Lakiša, I.Martinsone, M.Ā.Baķe, M.Grāvele, A.Cercina, I.Vanadzins ...[et al.] // Arcada Working Papers [Helsinki]. - No.7 (2014), p.71-86.

WASI - well-being at work, social inclusion and participatory methods : background, importance and theoretical framework / I.Vanadzins, I.Martinsone, J.Surakka ...[et al.] // Arcada Working Papers [Helsinki]. - No.7 (2014), p.13-28.

WASI: the metal age method / I.Vanadzins, L.Kozlova, I.Martinsone, S.Lakiša, D.Sprūdža, M.Ā.Baķe ...[et al.] // Arcada Working Papers [Helsinki]. - No.7 (2014), p.29-49.

Woolfson, Charles. Historical and contemporary challenges to occupational safety and health in Latvia / C.Woolfson, I.Vanadzins // Policy and Practice in Health and Safety. - Vol.12, No.2 (2014), p.47-65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Work ability and stress factors of Latvian office workers / D.Sprudza, S.Lakisa, R.Erts, M.A.Bake, I.Vanadzins, L.Kozlova, I.Martinsone // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.80-91.

 

Tēzes​​

 

Lakiša, Svetlana. Pašziņotas darba nespējas struktūras izmaiņas no 2006. līdz 2013. gadam / S.Lakiša, I.Gobiņa, I.Vanadziņš // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 186.lpp.

Lakiša, Svetlana. Psychosocial and organizational risk factors associated with presenteeism among Latvian employees [Elektroniskais resurss] / S.Lakisa, I.Gobina, I.Vanadzins // 2nd International Conference on Sustainable Employability - Building Bridges between Science and Practice: "Employability in the 21st Century" (Leuven, Belgium, Sept.12-13, 2018) : Abstracts Book [Elektroniskais resurss]. - Leuven, 2018. - P.99. - Resurss aprakstīts 2019.g. 11.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.employability21.com/sites/default/files/uploads/…

Medicīnas māsu darba vides kvalitātes faktori / S.Lakiša, I.Vanadziņš, K.Circenis, A.Paparde // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 192.lpp.

Occupational morbidity in Latvia / M.Eglite, J.Reste, I.Kalve, I.Vanadzins // 1st International Conference "Ergonomics 20" & "Estonia 100" (Tartu, Estonia, Oct.25, 2018) : [Abstracts]. - Tartu, 2018. - P.8.

Quality-Work-Competence among Latvian nurses : comparison of different education levels / S.Lakisa, A.Paparde, K.Circenis, I.Vanadziņš // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.73.

Radona gāzes līmeņa novērtēšana Latvijas uzņēmumu un publisko ēku gaisā / J.Reste, A.Romans, Ž.Martinsone, A.Kokins, T.Zvagule, I.Vanadziņš // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 187.lpp.

Vibrācija kā muskuloskeletālo sāpju asociētais faktors nodarbinātajiem Latvijā / D.Kaļužnaja, Ž.Martinsone, J.Reste, I.Vanadziņš // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 182.lpp.

Arodveselība kā sabiedrības veselības problēma Latvijā [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Eglīte, I.Vanadziņš, J.Cīrule ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 10.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Černova, Eva. Arodslimību diagnostikas problēmas Latvijā / E.Černova, I.Vanadziņš // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 231.lpp.

Eglīte, Maija. Профессиональная заболеваемость в Латвии как медико-социальная проблема = Occupational morbidity in Latvia as a medical and social problem : [тезисы] / М.Н.Эглите, И.А.Ванадзиньш, И.Г.Цируле // Медицина труда и промышленная экология = Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia. - No.9 (2017), c.226. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Lakiša, Svetlana. Darba nespējas struktūras izmaiņas no 2006. līdz 2016. gadam / S.Lakiša, I.Gobiņa, I.Vanadziņš // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 173.lpp.

Lakiša, Svetlana. Sickness absence and presenteesism rate in socio-demographic groups in Latvian work population = Частота презентеизма и отсутствия заболевания в социально-демографических группах Латвийского работающего населения : [тезисы] / S.Lakisa, I.Gobina, I.Vanadzins // Медицина труда и промышленная экология = Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia. - No.9 (2017), c.234-235. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Martinsone, Žanna. Vides piesārņojuma ietekme uz Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotāju veselību un labsajūtu / Ž.Martinsone, I.Vanadziņš // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 232.lpp.

Mazkustīgs darbs ar datoru un tā ietekmes uz cilvēka ķermeni termogrāfisks novērtējums [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Reste, E.Šmagris, T.Zvagule, N.Kurjāne, M.Eglīte, I.Vanadziņš // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Martinsone, Žanna. Analyses of environmental protection issues among special protection areas inhabitants' in Latvia / Z.Martinsone, I.Vanadzins // 20th International Scientific Conference "EcoBalt 2016" (Tartu, Estonia, Oct.9-12, 2016) : Book of Abstracts. - Tartu, 2016. - P.20.

Martinsone, Žanna. Health as quality of life component among inhabitants of special protection areas in Latvia / Z.Martinsone, I.Vanadzins // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.72.

Martinsone, Žanna. Vides piesārņojuma ietekme uz Latvijas ekoloģiski jutīgo teritoriju iedzīvotāju veselību / Ž.Martinsone, M.Ā. Baķe, I.Vanadziņš // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 86.lpp.

PM10 and PM2.5 pollution in different districts of Riga City / L.Skreitule, I.Vanadzins, A.Kokins, Z.Martinsone // 20th International Scientific Conference "EcoBalt 2016" (Tartu, Estonia, Oct.9-12, 2016) : Book of Abstracts. - Tartu, 2016. - P.34.

Assesment of mandatory health examinations for employees in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, J.Cirule, I.Kalve // Work 2015 "New meanings of work" (Turku, Finland, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Turku, 2015. - P.93-94.

Autoinflammatory reaction as a result of the interaction between workplace nanoparticles and the immune system [Elektroniskais resurss] : [abstract] / N.Kurjane, T.Zvagule, J.Reste, Z.Martinsone, I.Martinsone, I.Vanadzins // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstract No.071. - Resurss aprakstīts 2016.g.16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cdcora15/data/htmlapp/main.html#

Dažādas intensitātes roku noslogojuma izvērtēšana ar termogrāfijas metodi / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjāne, I.Vanadziņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 78.lpp.

Detection and analysis of nanoparticles in human cell [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Pavlovska, I.Vanadzins, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, P.Sudmalis // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Dominējošās rokas noteikšana, izmantojot termogrāfijas metodi / E.Šmagris, J.Reste, I.Vanadziņš, M.Eglīte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 144.lpp.

Elaboration of new principles of nanoparticle health risk assessment in dusty occupational environments/workplaces [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Vanadzins, Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis I.Pavlovska, // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Instrumentation for qualifying and quantifying nanoparticles' exposure into occupational environment : [abstract] / Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // Nano 2015: Nanoscience and Nanotechnology International Conference (Porto, Portugal, Febr.11-13, 2015). - Porto, 2015. - P.67-68.

The effect of different workplace nanoparticles on the immune system of employees / N.Kurjāne, T.Zvagule, J.Reste, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, I.Vanadziņš // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.105.

The measuring approaches of nanoparticles at workplaces of wood and metal industries in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Martinsone, I.Vanadzins, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Wrist hypothermia due to computer work / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane, I.Vanadzins // Work 2015 "New meanings of work" (Turku, Finland, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Turku, 2015. - P.259-260.

Darba vides apstākļi un riski Latvijā : 2013. gada pētījuma dati / I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, J.Reste, S.Lakiša, M.Grāvele, M.Eglīte, I.Mārtiņsone // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 87.lpp.

Sāpju izplatība nodarbinātajiem Latvijā saistībā ar darba apstākļiem / Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte, H.Kaļķis, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 134.lpp.

Wellbeing and work-related stress among Latvian office workers / D.Sprudza, S.Lakisa, R.Erts, M.A.Bake, I.Vanadzins, L.Kozlova, I.Martinsone // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.71-72.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" vadītāja
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja