Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lelde Atvara
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Sniegt zināšanas par procesa modeli, lai nodrošinātu uz pierādījumiem balstītas pacientu aprūpes plānošanu un īstenošanu multikulturālā vidē. Attīstīt spēju kritiski izvērtēt klīnisko situāciju, identificēt un formulēt aprūpes problēmas, ņemot vērā ar pacienta veselības traucējumiem saistītās vajadzības, noteikt aprūpes mērķus un prioritātes, plānot aprūpi, aprakstīt aprūpes problēmu risinājumu un pacienta izglītošanu.

Priekšzināšanas

Propedeitika, anatomija, saskarsmes psiholoģija un komunikāciju prasmes, filozofija un medicīnas ētika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas aprūpes filosofijā, iegūs padziļinātas zināšanas un izpratni par pacientu aprūpes problēmām un aprūpes īpatnībām dažādu veselības traucējumu gadījumos, un starpkultūru komunikāciju multikulturālā vidē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs identificēt un formulēt aprūpes problēmas, pamatot izvirzītās aprūpes problēmas un to risinājumu. Attīstīs kritisku domāšanu autonomai lēmumu pieņemšanai multikulturālā vidē ar dažādiem pacientiem dažādās situācijās.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti attīstīs profesionālo kompetenci aprūpes problēmu identificēšanā un risināšanā, spēs novērtēt klīnisko situāciju un pielietot sistemātisku un holistisku pieeju pacientu aprūpē formulējot aprūpes problēmas, plānojot aprūpi, aprūpes darbību aprakstu un pacienta izglītošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb2BakalaursObligāts
Māszinības, MZF2BakalaursObligāts