Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:14 / 21
Kursa vadītājs:Uģis Ciematnieks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība; Pedagoģija; Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Veicināt studējošos zinātniskā pētījuma īstenošanai un pētījuma rezultātu aizstāvēšanai par veselības sporta tēmām, secīgi īstenojot apstiprināto zinātnisko aparātu.

Priekšzināšanas

Sekmīgi apgūts studiju kurss "Zinātniskā darba metodoloģiskie pamati", izvēlēta bakalaura darba tēma.

Rezultāti

Zināšanas

Zina akadēmiska pētījuma veikšanas nosacījumus, pētījuma rezultātu interpretācijas un analīzes nozīmi.

Prasmes

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti attīstīs savas prasmes patstāvīgu pētījumu veikšanā un spēs parādīt:
1. Izpratni par pētījumu veikšanas organizāciju.
2. Iemaņas patstāvīgā pētniecībā veselības sporta un fizisko aktivitāšu īstenošanas problēmās, kas ietver pētījuma tēmas izvēli un pamatojumu, mērķu un uzdevumu izvirzīšanu, pētījuma jautājuma formulēšanu, pētījuma datu ieguves un analīzes metodes izvēli, zinātniskās literatūras atrašanu, zinātniskā pētījuma uzrakstīšanu un noformēšanu, pētījuma prezentācijas un diskusiju prasmes.

Kompetences

Izpratne par pētnieciskā darba izstrādi. Darba prezentācijas un pasniegšanas iemaņu pilnveide. Spēja patstāvīgi analizēt un prezentēt pētnieciskā darba rezultātus. Izpratne par pētniecības aktualitātēm veselības un sporta zinātnē. Bakalaura darba plānojuma izstrāde. Pētnieciskā projekta pieteikuma sagatavošanas principi. Iemaņas darbam grupās un individuāli. Iemaņas nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību par pētījumiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.