Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Stiprināt un nodrošināt Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmenim sociālajās zinātnēs atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma pielietojumu praksē, izstrādājot pētījumus un radošus produktus atbilstoši studiju programmas (žurnālistika, sabiedriskās attiecības, multimediju komunikācija, fotogrāfija) specializācijai.

Priekšzināšanas

Sekmīgi apgūta bakalaura studiju programmas obligātā daļa un ierobežotās izvēles daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares teorētiskās pamatnostādnes, principus, struktūru, pētniecības metodoloģijas un praktiskās metodes.
Padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares attīstības vēsturi, teorijas un aktuālās problēmas, ieskaitot teoriju un principu kritisku izpratni.

Prasmes

Spēj autonomi izvēlēties informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē aktuālu un inovatīvu empīriska pētījuma tēmu un to īstenot.
Spēj autonomi izvēlēties informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē aktuālu un inovatīvu radošā projekta tēmu un īstenot to.
Prot izvēlēties un pielietot informācijas un komunikācijas zinātņu nozarei atbilstošas teorijas un pētniecības metodes, lai izstrādātu nozarē aktuālu un inovatīvu pētījumu.
Spēj izvēlēties un pielietot informācijas un komunikācijas zinātņu nozarei atbilstošus tehnoloģijas un tehniskos risinājumus, lai meistarīgi un inovatīvi īstenotu radošus projektus fotogrāfijā, multimedijos, žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās.
Spēj raksturot un kritiski izprast informācijas un komunikācijas zinātņu nozares problēmas starpnozaru aspektā.
Demonstrē augsta līmeņa prasmes, kas nepieciešamas, lai risinātu sarežģītas un neprognozējamas problēmas informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē.

Kompetences

Atbilstoši informācijas komunikācijas zinātņu nozares īpatnībām, spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, lai veiktu pētniecisko un radošo darbību.
Spēj vadīt sarežģītus pētnieciskos un radošos projektus un uzņemties atbildību par lēmumu pieņemšanu neprognozējamos darba vai mācību apstākļos kā arī uzņemties atbildību par personu vai grupu profesionālās attīstības vadību.
Spēj uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī izprot informācijas un komunikācijas zinātņu nozares profesionālo ētiku.
Spēj kritiski un atbildīgi piedalīties informācijas un komunikācijas zinātņu nozares attīstībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FON7BakalaursObligātsAlnis Stakle
Multimediju komunikācija, MKN7BakalaursObligātsAlnis Stakle