Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Veidot uz pierādījumiem balstītas, sistemātiskas un analītiskas domāšanas attīstību sociālo problēmu identificēšanā un risināšanā. Apkopot, sistematizēt un analizēt zinātniskās literatūras izpētē iegūto informāciju. Veikt pētījumu par izvēlēto tēmu, identificējot problēmjomas, balstoties uz izvirzīto hipotēzi/pētījuma jautājumiem, izvirzot pamatotus secinājumus un izstrādājot konstruktīvus priekšlikumus.

Priekšzināšanas

Sekmīgi apgūti programmas studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs: nosaukt zinātnieku ieguldījumu pētāmās tēmas raksturošanai; aprakstīt izvēlētās tēmas aktualitāti; definēt sociālās problēmas risināšanas pieejas; spēs pielietot kritisko domāšanu, lai reflektētu par pētāmo tēmu; spēs apskatīto sociālo problēmu vispārinājuma pakāpēs saistīt ar īstenoto sociālo politiku.

Prasmes

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs: patstāvīgi izstrādāt un sagatavot pētījuma dizainu; identificēt sabiedrībā aktuālās problēmsituācijas, raksturojot un skaidrojot tās, balstoties uz pierādījumiem un faktiem, saistot ar aktuālām politiskām norisēm; izmantot pierādījumos balstītu informāciju; izvirzīt, analizēt un novērtēt alternatīvus risinājumus, izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumus; izvērtēt pētniecības ētiskos aspektus.

Kompetences

Patstāvīgi plānot un izstrādāt pētniecības pamatprincipiem atbilstošu pētījumu; formulēt viedokli un nostāju pētāmajā jautājumā, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Spēs pētījumā iegūtos datus vispārināt, lai dizainētu nepieciešamo rīcību sociālās problēmas novēršanai politiskā līmenī.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN9BakalaursObligātsMarika Lotko, Iveta Dūma, Lolita Vilka, Liāna Deklava, Anita Ābele, Silva Rupaine, Maruta Pranka, Ārija Baltiņa, Mārtiņš Moors, Vladislavs Volkovs, Jana Pūķe, Zane Šteinerte
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD8BakalaursObligāts