Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vinita Cauce
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Nodrošināt studentiem iespēju iegūt pamatzināšanas un prasmes statistiskajās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistika, slēdzienstatistikas metodes atšķirību novērtēšanai un analītiska statistika), kas nepieciešamas zinātniski pētnieciskā darba izstrādei un statistisko rādītāju pielietošanai savā specialitātē.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un informātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
Korekti lietot statistiskos pamatjēdzienus;
Raksturot mērījumu un anketu datus izmantojot statistiskos rādītājus un datu vizualizāciju.

Prasmes

Pratīs definēt statistikas pamattestu hipotēzes;
Pratīs uzzīmēt normālsadalījumu un aprēķināt tā galvenos raksturojošos parametrus;
Pratīs aprēķināt Pīrsona un Spīrmena korelāciju koeficientus;
Pratīs aprēķināt un analizēt regresijas vienādojumu;
Pratīs aprēķināt neatkarīgo un atkarīgo izlašu t-testus;
Pratīs veikt Pīrsona hī kvadrāta un Fišera eksakto testu;
Pratīs lietot apstrādes programmu IBM SPSS datu apstrādei un vizualizācijai;
Pratīs novērtēt kvantitatīvo datu atbilstību normālsadalījuma esamībai;
Pratīs veikt dispersiju analīzi (ANOVA);
Pratīs veikt neparametriskos testus – Manna-Vitnija, Vilkoksona, Frīdmena un Kruskala-Vallisa;
Pratīs veikt Kaplana-Meijera izdzīvotības analīzi;
Pratīs darboties IBM SPSS datorprogrammas vidē ar datu atlasi un veikt nepieciešamos aprēķinus;
Pratīs formulēt nepieciešamos analīzes statistiskos testus; analizēt savus iegūtos datus; spēs tos adekvāti apstrādāt un izdarīt izrietošus un pamatotus secinājumus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi patstāvīgi veikt pamatdarbības IBM SPSS vidē, veicot datu apstrādi, vizualizāciju un nepieciešamos aprēķinus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsObligātsVinita Cauce