Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Infektoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ludmila Vīksna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sekmēt paplašinātu teorētisko un praktisko zināšanu apguvi vīrusinfekciju kontekstā, izprast teorētiskās un praktiskās deviācijas no stereotipiskiem slimības norises standartiem, patoģenētiskām variācijām, mikro- un makroorganisko attiecību un ietekmes variantiem, pieejām mūsdienu epidēmisko norišu likumsakarībām, profilakses principu ieviešanas paņēmieni, izmantojot unikālu SARS-CoV-2 pārnesi no dzīvnieku vides cilvēku populācijā un ar to saistīto globālo ietekmi uz veselības aprūpi.

Priekšzināšanas

Anatomija, bioķīmija, bioloģija, mikrobioloģija, patoloģiskā fizioloģija, propedeitika, imunoloģija, iekšķīgās slimības, radioloģija, farmakoloģija, epidemioloģija, laboratorā medicīna.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs raksturot infekciju un infekcijas slimību nākotnes iespējas, zinot dabas un tehnoloģiju ietekmes faktorus, iespējamos patoģenēzes virzienus, iespēju attīstīties izmainītos ārējās vides apstākļos, ietekmes uz indivīdu un sabiedrības veselību; aprakstīs un identificēs specifiskos infekciju attīstības posmus; izskaidros infekciju globalizācijas iemeslus un sistematizēs metodes; formulēs un izskaidros nākotnes terapijas principus; saistīs veselības aprūpes plāna etapus ar individualizētu veselības aprūpi, it īpaši hronisko infekciju gadījumā; izskaidros nākotnes specifiskās profilakses principus, attiecinot tos gan uz sabiedrību, gan indivīdu.

Prasmes

Pratīs veidot plāna projektu medicīniskām darbībām, kas vērstas uz indivīda slimības diagnostiku un ārstēšanu; pratīs sastādīto plānu analizēt, ņemot vērā laboratorijas izmeklējumu esamību vai neesamību un citus datus; pratīs novērtēt citu veidu izmeklēšanas rezultātā iegūtos datus; pratīs integrēt visu veidu izmeklējumus infekcijas vai infekcijas slimības diagnostikas dizainā; izplānot pasākumus, kas nepieciešami infekcijas izplatības ierobežošanai.

Kompetences

Pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskajā infektoloģijā konstatējamās situācijas un teorētiskajā infektoloģijā paredzamās situācijas, diskutētu, izskaidrotu savu viedokli un konstruktīvā veidā veicinātu profesionālo mērķu sasniegšanu un konkrētu uzdevumu izpildi indivīda un sabiedrības veselības nodrošināšanā; saskaroties ar nestandarta situācijām sekmīgi komunicēties infekcijas slimību profilakses, diagnostikas, diferenciāldiagnostikas un ārstniecības jomās; profesionāli sadarboties ar pacientiem, pacientu tuviniekiem, kolēģiem cieņas pilnā gaisotnē, ievērojot medicīnas ētikas normas, respektējot pacientu tiesības un nodrošinot epidemioloģisko drošību; patstāvīgi mācīties un izmantot e-medicīnas vidi saskarsmei ar studentiem un kolēģiem; demonstrēt un pilnveidot sevi kā topošu ārstniecības personu un veselības veicinātāju infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle