Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ivars Vanadziņš
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Veidot studentiem pareizu izpratni un veicināt pamatzināšanas par ergonomiku kā zinātni, kas pēta cilvēka attiecības ar darbu, par cilvēka un darba mijiedarbību, par ergonomisko risku izraisītām veselības problēmām, par preventīviem pasākumiem ergonomisko risku novēršanā.

Priekšzināšanas

Cilvēka fizioloģijas un anatomijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs identificēt ergonomiskos riskus savās darbas vietās, analizēt ergonomisko risku novērtēšanas rezultātus, salīdzināt tos dinamikā, salīdzināt identificētās problēmas Latvijā un pasaulē, analizēt ergonomisko risku ietekmi uz darba un dzīves kvalitāti.

Prasmes

Studenti spēs patstāvīgi identificēt un novērtēt ergonomiskos riskus, to iedarbību uz cilvēku, izvērtēt iegūtos rezultātus un interpretēt datu ticamību. Studenti spēs novērtēt dažāda sporta ekipējuma un aprīkojuma ergonomiskumu un piemērotību, izvēloties labāko.

Kompetences

Studenti spēs noteikt piemērotākos un ekonomiski pamatotākos veselības veicināšanas darbā pasākumus, lai attīstītu cilvēku resursu potenciālu, nodrošinātu nodarbināto veselības aizsardzību un radītu zinātniski pamatotu bāzi nepieciešamo preventīvo pasākumu izvēlē atbilstoši Latvijas likumdošanas un Eiropas Kopienas direktīvu prasībām, spēs prezentēt iegūtos rezultātus rakstiski un mutiski nozares speciālistiem, sabiedrībai, kā arī prezentēt rezultātus un risinājumus zinātniskajās un praktiskajās konferencēs.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisObligātsIvars Vanadziņš