Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes plānot un modelēt efektīvas, uz zinātniskiem pierādījumiem balstītas rehabilitācijas programmas, kā arī attīstīt prasmes izstrādāt to efektivitātes un kvalitātes novērtēšanas plānu un analīzi.

Priekšzināšanas

Zināšanas klīniskajā medicīnā un medicīniskajā rehabilitācijā, medicīniskās rehabilitācijas formu un pakalpojumu veidu izpratne, uz pierādījumiem balstītas prakses izpratne, zināšanas un izpratne par medicīniskās rehabilitācijas organizāciju un vadību, pakalpojuma izmaksu veidošanos, zināšanas par medicīnisko rehabilitāciju reglamentējošo likumdošanu, zināšanas un prasmes par mērījumiem medicīniskajā rehabilitācijā, zināšanas veselības aprūpes kvalitātes vadībā un pilnveidošanā.

Rezultāti

Zināšanas

Raksturo un skaidro efektīvu programmu plānošanas teorētiskos konceptus un elementus (soļus, plānošanas līmeņus, vajadzību, iespēju un risku izvērtēšanas principus dažādos līmeņos). Raksturo medicīniskās rehabilitācijas programmu izstrādes procesu. Apraksta un skaidro faktorus, kas ietekmē medicīniskās rehabilitācijas programmu izstrādi un realizāciju. Raksturo medicīniskās rehabilitācijas programmu rezultātu izvērtēšanas un efektivitātes analīzes principus, kvalitātes kritērijus un indikatorus.

Prasmes

Izvērtē un analizē vajadzības, iespējas un riskus, lai sekmīgi plānotu, veidotu un attīstītu medicīniskās rehabilitācijas programmas. Izvēlas un plāno atbilstošus, specifiskus programmas elementus. Izvēlas un pamato programmu rezultātu mērījumus dažādos līmeņos. Izvērtē un analizē medicīniskās rehabilitācijas programmu efektivitātes rādītājus un kvalitātes kritērijus.

Kompetences

Plāno un attīsta efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas, kas vērstas uz mērķa grupu vajadzībām un tiek integrētas sociālajā, kultūras, ekonomiskajā, institucionālajā un politiskajā kontekstā.
Kritiski izvērtē un analizē esošo vai jaunradīto medicīniskās rehabilitācijas programmu rezultātus, efektivitātes rādītājus un kvalitātes kritērijus, lai tās attīstītu un pilnveidotu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM3MaģistrsObligātsDaina Šmite