Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Liene Saukuma
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anatomija

Mērķis

Gūt zināšanas un prasmes ergonomikas pamatprincipu pielietošanai indivīda darba spēju saglabāšanā un veselības veicināšanai darba vidē.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija un fizioloģija, biomehānika, indivīda un vides mijiedarbība, vides novērtēšanas metodes.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
• nosaukt un izskaidrot ergonomikas pamatprincipus un to nozīmi darba spēju uzturēšanā;
• izskaidrot vielu maiņas procesus organismā un muskuļu darbības fizioloģiju darba laikā, organisma reakciju uz fizisku slodzi, kā arī darba spēju uzturēšanas iespējas;
• aprakstīt darba vides faktorus un indivīda spējas, kas ietekmē darba veikšanu;
• izskaidrot un pamatot ergoterapeita taktiku dažādu arodslimību gadījumā.

Prasmes

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
• novērtēt darba vidi un indivīda spējas saistībā ar darba izpildi, izmantojot kursā apgūtās metodes;
• analizēt ar darbu un indivīdu saistītos ierobežojumus un resursus, kas ietekmē darba veikšanu;
• identificēt ergonomiskos riska faktorus darba vidē un skaidrot to ietekmi darba spēju uzturēšanā;
• ieteikt pielāgojumus darba vidē un profilaktiskus pasākumus indivīdam, lai uzturētu darba spējas;
• pielietot ergonomikas principus pacientu pārvietošanā, izvēlēties un pielietot atbilstošus palīglīdzekļus pacientu pārvietošanā.

Kompetences

Kursa apguves laikā students pilnveidos prasmes atlasīt un analizēt informāciju, sadarboties, izklāstīt un argumentēt savu viedokli, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu grupā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE5BakalaursObligātsLiene Saukuma, Ināra Lomonovska, Maija Eglīte, Rūdolfs Cešeiko, Ilze Markova, Anna Golubeva, Elza Sebre, Zane Liepiņa, Toms Bērants