Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olita Staņislavska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt un palīdzēt izprast tādu informācijas apjomu, kas veicinātu teorētisko zināšanu kopuma izveidi, konkrēti:
1. Veidot, attīstīt un nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas farmācijas tiesību jomā.
2. Attīstīt farmācijas tiesību izpratni un normu piemērošanu starpdisciplinārā kontekstā.
3. Attīstīt studentu izpratni un analītiskās prasmes, risinot aktuālo farmācijas tiesību problemātiku.
Šajā kursā studentiem tiek sniegtas zināšanas par farmācijas tiesību jautājumiem, sākot no farmācijas aizsākumiem, līdz pat mūsdienu aktuālajām problēmām, sniegts ieskats par to, kā farmācijas tiesības ir saistītas arī ar citām tiesību jomām, kā arī sniegtas zināšanas par zāļu ražošanas un izplatīšanas tiesisko regulējumu no visu iesaistīto personu skatu punktiem.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija, Cilvēktiesības, Ievads Civiltiesībās, Civilprocesa tiesības, Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Krimināltiesības. Sevišķā daļa, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa, Kriminālprocess. Sevišķā daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Spēja parādīt attiecīgajai farmācijas tiesību jomai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim; spēja parādīt farmācijas tiesību jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Spēja parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā; spēja patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos; spēja pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos; spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu; spēja virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi; spēja, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; spēja, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku darbību.

Kompetences

Spēja izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību; spēja parādīt izpratni par profesionālo ētiku; spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot; spēja piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā; spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT3BakalaursIerobežota izvēleOlita Staņislavska
Tiesību zinātne, TZ5BakalaursIerobežota izvēleOlita Staņislavska
Tiesību zinātne, TZN3BakalaursIerobežota izvēleOlita Staņislavska
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz3BakalaursIerobežota izvēleOlita Staņislavska