Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jana Kukaine
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar feminismu kā sociālu, politisku un intelektuālu virzienu, tā aktualitāti un pielietojumu mākslas un kultūras, kā arī ikdienas dzīves analīzē.
Sniegt ievadu feministiskajā estētikā, mākslā, šo jomu attīstības posmos, tostarp Latvijā.
Kursa laikā tiks veidota izpratne par feminisma centrālajiem jautājumiem, problēmām un tēmām mākslas un kultūras procesu analīzē un interpretācijā.
Kurss piedāvā padziļinātas teorētiskas zināšanas, kā arī ieskatu svarīgākajos tekstos. Piedāvātie konceptuālie rīki tiks pielietoti arī mūsdienu mākslas parādību, kā arī studentu ikdienas pieredzes analīzē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• Pārzinās feminisma teoriju aktuālos jautājumus mūsdienu kultūras procesos.
• Raksturos feminisma teoriju vēsturi un mūsdienu attīstības virzienus.
• Izpratīs feminisma teoriju galvenos jēdzienus, to pielietojumu mākslas un kultūras parādību analīzē.
• Izklāstīs feministiskās estētikas galvenās tēmas un jautājumus.
• Izpratīs dzimumu vienlīdzības nepieciešamību mākslā un kultūrā.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši:
• Prasmi novērtēt un analizēt kultūras norises no feminisma teoriju viedokļa.
• Prasmi atšķirt un pielietot dažādus feminimisma teorijas jēdzienus un argumentus.
• Prasmi saskatīt feminisma aktualitāti Latvijas mākslas un kultūras kontekstā.
• Iemaņas interpretēt mākslas darbus un literārus tekstus no feminisma teoriju viedokļa.
• Iemaņas veidot lokālajā kultūras specifikā balstītu feministisku skatījumu.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši:
• Kompetenci analītiski izvērtēt kultūras procesus, piemērojot feminisma teorijas.
• Atbildību par mākslas un kultūras interpretācijas kvalitāti, vērtību un atbilstību demokrātiskas sabiedrības mērķiem.
• Kritisku attieksmi pret mākslas un kultūras saturu.
• Kompetenci identificēt dzimumu nevienlīdzības problēmas mākslā un literatūrā.
• Atbildīgu, uz zināšanām balstītu pieeju mākslas kritikā un mākslas pētījumos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MK3BakalaursIerobežota izvēleJana Kukaine
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MKN2BakalaursIerobežota izvēleJana Kukaine