Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Helmuts Caune
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Ētika

Mērķis

Filozofijas sadaļā: sniegt studentiem sistematizētu priekšstatu un pamatzināšanas par filozofiskās domas vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā; attīstīt patstāvīgas domāšanas prasmes un spējas studentiem iegūt savu pārliecību par notiekošajiem procesiem sabiedrībā un pasaulē kopumā, apzināties un saprast savu vietu kā indivīdam tajā; iepazīstināt studentus ar galvenajiem filozofijas virzieniem, kategorijām, konceptiem, teorijām filozofiskās domas attīstības procesos, kā arī ar pagātnes un tagadnes ievērojamāko filozofu portretiem;
Medicīnas ētikas sadaļā: veidot studentos pamatzināšanas un izpratni par ētikas, morāles un tikumības vietu un lomu sabiedrībā, to vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā, kā arī to nozīmi personības veidošanā un izaugsmē; iepazīstināt ar Medicīnas ētikas aizsākumiem līdz mūsu dienu modernajiem zinātnes un tehnoloģijas atklājumiem un to izaicinājumiem Medicīnas ētikas jomā; sniegt studentiem atbilstošas un dziļas zināšanas par Medicīnas ētikas nosacījumiem un nozīmi veselības aprūpē; pacienta un ārstniecības personāla un veselības attiecībām – pienākumi, atbildība, tiesības, iespējamo konfliktu risinājumi; sniegt izpratni par Medicīnas ētikas normu un principu obligātu ievērošanu un to veicināšanu.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs guvuši pamatzināšanas par filozofiskās domāšanas specifiku dažādu vēsturisko laikmetu galvenajās filozofiskajās pamatnostādnēs. Kursa apguves rezultātā studenti zinās: identificēt un nosaukt nozīmīgākos filozofijas laikmetus un to pārstāvjus, idejas un ieguldījumu pasaulē; nozīmīgākos ētikas aspektus, virzienus un darbības jomas; raksturot un aprakstīt galvenos medicīnas ētikas principus, vērtības, nosacījumus un normas medicīnas pētījumu un pacientu aprūpes jomās; pacientu tiesības un viņu savstarpējās attiecības ar ārstējošo personālu; paskaidrot un izklāstīt medicīnas ētikas kategorijas, parādīt un uzskaitīt to pielietojumu profesionālajā darbā, kā arī atpazīt, novērtēt un norādīt uz medicīnas ētikas problēmām, dilemmām un to risinājumiem.

Prasmes

Studentiem būs prasmes izvēlēties piemērotākās filozofiskās atziņas konkrētu problēmsituāciju risinājumos. Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs filozofiskās atziņas pielietot praktisku jautājumu risināšanā; iegūs prasmes un spēs atklāt, ieraudzīt un analizēt vispārīgās ētikas, bet jo īpaši medicīnas ētikas un morāles dažādus jautājumus savā profesionālajā darbā; saskatīt un risināt minēto aspektu dažādas problēmas, dilemmas un to cēloņus; spēs veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespējamos medicīnas ētikas pārkāpumus savā darba vidē un apkārtnē; rīkoties noteikti un profesionāli iespējamo risku situācijās veselības aprūpes jomās, kā arī praksē demonstrēt savas personīgās ētikas un morāles augstos standartus.

Kompetences

Studenti būs kompetenti noformulēt, kādas filozofiskas atziņas konkrētos apstākļos ir piemērotākās un efektīvākās noteiktu problēmu risinājumos; studiju kursa apguves rezultātā studenti pietiekami augstā kompetences līmenī orientēsies sabiedrības sociāli politiskajās problēmās un jautājumos;
iegūtās zināšanas un prasmes nodrošinās studentiem kompetenci droši demonstrēt, apliecināt un pierādīt savu profesionalitāti un rīcību medicīnas ētikas jomā, tās pielietojumu attiecīgajā darba vidē, kas balstīta ētiskajās vērtībās, principos un normās; ar savu personīgo piemēru, iegūtajām zināšanām un prasmēm studenti varēs attīstīt un pilnveidot citu iestāžu kompetenci un profesionalitāti medicīnas ētikas ievērošanā; studentiem nonākot turpmākajās darba vietās, iegūtā kompetence veicinās šo iestāžu profesionālismu, ētiku, morāli labas veselības aprūpes jomās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligātsHelmuts Caune, Dita Role, Reinis Vilciņš, Ginta Vēja
Fizioterapija, RFFN7BakalaursObligātsReinis Vilciņš
Māszinības, MZF1BakalaursObligātsHelmuts Caune, Dita Role, Reinis Vilciņš, Ginta Vēja
Māszinības, LFMZFb1BakalaursObligātsHelmuts Caune, Dita Role, Reinis Vilciņš, Ginta Vēja
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligātsHelmuts Caune, Dita Role, Reinis Vilciņš, Ginta Vēja
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA2BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO4BakalaursObligāts
Uzturs, RFU4BakalaursObligāts
Uzturs, RFUN4BakalaursObligāts