Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Aivars Vētra
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iegūstot funkcionālā speciālista kvalifikāciju, spēt patstāvīgi novērtēt pacienta funkcionēšanu kontekstā ar situācijai aktuālo vidi. Mācēt izvēlēties, tajā skaitā, attālinātā veidā, klīniskajai situācijai atbilstošus nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus un nodrošināt apmācību to lietošanā.

Priekšzināšanas

Zināšanas cilvēka anatomijā un fizioloģijā, medicīnas terminoloģijā latīņu un grieķu valodā, cilvēka funkcionēšanas klasifikācijā, sociālās palīdzības principos.

Rezultāti

Zināšanas

• Izprot limitējošos faktorus skābekļa transportēšanā un izmantošanā dažādām pacientu grupām (onkoloģija, kardiovaskulārās saslimšanas, HOPS, multiplā skleroze).
• Izprot bioloģiskās adaptācijas fizisko aktivitāšu/ treniņu rezultātā skeleta muskuļiem, sirds un asinsrites sistēmai, kas ietekmē veselību, fiziskās spējas un dalību ikdienas aktivitātēs.
• Idenficē un izprot skābekļa piegādes, pieprasījuma, izmantošanas limitējošos faktorus dažādu pacientu grupās.
• Izprot un var definēt terminus: maksimālais skābekļa patēriņš, laktāta slieksnis, veiktā darba ekonomija (work economy) un to nozīme personas ikdienas aktivitātēs.
• Demonstrēt padziļinātu izpratni par muskuļu spēka limitējošajiem faktoriem un efektīvām spēka treniņa pieejām, lai sekmētu neiromuskulāro funkciju.
• Izprot un spēj aprakstīt bioloģiskās adaptācijas neiromuskulārajā sistēmā, lai sekmētu veselību, fiziskās spējas un dalību ikdienas aktivitātēs.
• Izprot un spēj definēt, kā arī metodiski izmantot viena atkārtojuma maksimumu, spēka attīstības ātrumu un augstākā spēka vērtību.

Prasmes

• Iegūtās zināšanas spēj integrēt un selektīvi izvērtēt dažādu aerobās izturības treniņu ietekmi uz veselīgu novecošanu, slimību prevenciju un iekļaut mērķtiecīgas aerobās slodzes programmas rehabilitācijā.
• Spēj noteikt un pamatot efektīvas spēka treniņu programmas veselīgā novecošanās procesā, slimību prevencijā un noteikt efektīvu spēka treniņu dažādos rehabilitācijas posmos.
• Integrēt zināšanas balstoties uz pieejamiem zinātniskajiem pierādījumiem par dažādām aerobās slodzes un spēka treniņa metodēm.
• Orientējas tehnoloģiju izmantošanā: sirds darbības frekvences mērīšana, aerobās slodzes un muskuļu spēka trenažieri, to iespējamā pielāgošana dažādos neatkarības līmeņos.

Kompetences

• Noteikt un rekomendēt efektīvu aerobās slodzes treniņu programmu rehabilitācijā.
• Noteikt un rekomendēt efektīvu muskuļu spēka treniņu programmu rehabilitācijā.
• Spēj iesaistīties diskusijā par aerobās slodzes un spēka treniņu nozīmi sabiedrības veselības veicināšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO3BakalaursObligātsAivars Vētra, Vita Deičmane