Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dagnija Brutāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Attīstīt studentu zināšanas un prasmes iekšķīgo slimību pacientu aprūpē un izglītošanā ambulatorajā praksē; veicināt zināšanu un prasmju izmantošanu praktiskajā darbā; izvērtēt un analizēt pacientu sociālās funkcionēšanas spējas; attīstīt prasmes psiholoģiskā atbalsta sniegšanā un efektīvas saskarsmes veidošanā ar iekšķīgo slimību pacientiem un viņu piederīgajiem.

Priekšzināšanas

Nepieciešamās priekšzināšanas studiju kursa apguves uzsākšanai: anatomija, fizioloģija, bioķīmija, profesionālā komunikācija, attīstības psiholoģija, cilvēka funkcionēšanas biomedicīniskie aspekti.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas par iekšķīgo slimību pacientu saslimšanu pazīmēm un gaitu, pacientu aprūpes specifiku, aprūpes nozīmi un vadīšanu.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs atpazīt iekšķīgo slimību raksturīgās sūdzības un norisi, noteikt un formulēt aprūpes problēmas pacientiem ar iekšķīgo slimību diagnozēm, kā arī plānot un realizēt aprūpes procesu, izvērtējot un analizējot pacientu sociālās funkcionēšanas spējas.

Kompetences

Studenti studiju kursa apguves rezultātā pratīs izprast orgānu sistēmu darbības traucējumu subjektīvos un objektīvos simptomus un sindromus, identificēt galvenās klīniskās pazīmes un tās diferencēt pēc smaguma, prognozēt un plānot pacienta aprūpi. Studenti studiju kursa apguves rezultātā pratīs profesionāli sadarboties ar pacientiem (gan individuāli, gan starpdisciplinārā komandā), ievērot medicīnas ētikas normas, un respektējot pacientu tiesības uzņemties atbildību par patstāvīgu mācīšanos un darboties kā veselības veicinātājs iekšķīgo slimību specifiskas un nespecifiskās profilakses un pacientu aprūpes metožu izvēles kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD3BakalaursObligātsDagnija Brutāne