Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jolanta Dinsberga
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt pamata zināšanas par civiltiesībām kā tiesību nozari, veidot izpratni par civiltiesību pamatjēdzieniem; iepazīstināt studentus ar civiltiesību avotiem, nozīmīgākajiem tiesību aktiem civiltiesību jomā; radīt priekšstatu par civiltiesību normu piemērošanu, iztulkošanu; radīt izpratni par civiltiesību subjektiem un objektiem, darījumu veidiem, pārstāvību.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija; Latvijas tiesību vēsture.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie parāda pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni par civiltiesību sistēmu un to vietu visā tiesību sistēmā, civiltiesību avotiem, objektiem, subjektiem, pārstāvību. Spēj parādīt civiltiesībās svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj:
• Parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā.
• Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos.
• Pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
• Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
• Virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi.
• Identificēt civiltiesību objektus, subjektus, orientēties civiltiesību avotos, gribas izteikuma tulkojumā, darījuma dalībnieku identificēšanā, darījuma priekšmeta un formas atpazīšanā, darījuma sastāvdaļu konstrukcijās.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj:
• Izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
• Parādīt, ka izprot profesionālo ētiku.
• Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, piemērot zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sistemātiski un racionāli piemērot juridiskās metodes, uzņemoties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, patstāvīgi paaugstinot savu kvalifikāciju, analizēt juridisko informāciju un aktuālos problēmjautājumus, sniegt priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai civiltiesību jomā. Spēj sastādīt civiltiesisku darījumu, spēj iztulkot civiltiesiskos darījumus, orientējas civiltiesību principos, izprot tiesiski noslēgta darījuma būtību un elementus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN1BakalaursObligātsDace Tarasova
Tiesību zinātne, TZ1BakalaursObligātsJolanta Dinsberga
Tiesību zinātne, TZNT1BakalaursObligātsJolanta Dinsberga
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz1BakalaursObligātsAgnese Reine