Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uldis Ķinis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Mēs dzīvojam informācijas sabiedrībā. Tā ir uz zināšanās balstīta sabiedrība, kurā informācijas tehnoloģijai ir būtiska nozīme tiesiskuma un cilvēktiesību nodrošināšanā. Šī kursa galvenais mērķis ir attīstīt digitālo pratību juristiem. Digitālā pratība sevī ietver ne tikai tehniskās un juridiskās zināšanas par tehnoloģijām, bet arī kritisko domāšanu, komandas darbu, juridisko kāzusu risināšanu un citas 2020. gada Jurista profesijas standarta 5.5. p. noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences. Studējošie apgūs zināšanas par kibertelpas regulējuma problēmām, kibertiesību avotiem, atvērtiem datiem un to pielietojumu jurista darbā, izpratni, kā informācijas tehnoloģijas (mākslīgais intelekts, robotika, lielie dati, blokķēdes, virtuālā realitāte u.c.) var ietekmēt sabiedrības tiesiskumu un kiberdrošību, un apgūs iemaņas, kā risināt šīs juridiskās problēmas.

Priekšzināšanas

Profesionālo maģistru programmā studentiem ir nepieciešamas priekšzināšanas tiesību teorijā, tiesību filozofijā, loģikā, konstitucionālajās, civilajās un krimināltiesībās, jāsaprot juridisko zināšanu pārvaldības elementi un procesi.
Akadēmiskajiem maģistriem ir nepieciešama izpratne par tiesībām, to galvenajām nozarēm un jābūt spējai kritiski domāt un loģiski analizēt.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iegūs zināšanas par tiesību piemērošanas īpatnībām informācijas sabiedrībā, tostarp, informācijas tehnoloģiju izmantošanas rezultātā radītu juridisko un faktisko apstākļu izvērtēšanai; tiesību tālākveidošana un analoģijas piemērošana tehnoloģiju jomā; informācijas sabiedrības patstāvīgo un palīgavotu noteikšana un izmantošana; juridisku dokumentu sagatavošana par jautājumiem, kas saistīti ar e- vides izmantošanu.

Prasmes

Studenti iegūs jurista darbā nepieciešamās prasmes, lai spētu izvērtēt juridiskās problēmas, kas saistītas ar e- vidi, tostarp, juridisko seku izvērtēšanu, tiesībtālākveidošanas prasmes e- vidē u.c. Jurista profesijas standartā noteiktās prasmes.

Kompetences

Studentiem jāspēj kursā iegūtās zināšanas integrēt dažādās tiesību jomās. Studentam ir jāspēj personai sniegt juridiskā palīdzība gadījumos, kad tiesiskās attiecības ir saistītas ar e- vides izmantošanu neatkarīgi no tiesību jomas, kādā juridiskās sekas iestājušās. Studentam jāprot sagatavot nepieciešamie juridiskie dokumenti, jāprot atlasīt un piemērot nepieciešamā tieību norma u.c. jurista profesijas standartā noteiktās kompetences. Kursa rezultātā iegūtajām kompetencēm ir jāveicina studenta pētnieciskā darbība un ētiskās atbildības izpratne.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēle