Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

pašlaik

Asociētais profesors

Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

1981 - 2007

Tiesas priekšsēdētājs

Rajona tiesa

Iestādes vadīšana, krimināllietu un civillietu un administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas organizēšana un vadīšana, tiesas nolēmumu gatavošana. 

2004 - 2005

vecākais tieslietu eksperts

EUROJUST- THEMIS ES Likuma Varas misija Gruzijā.

Pirmā ES Likuma varas misija, kuras mērķis bija palīdzēt izstrādāt Gruzijas valstij vispusīgu krimināltiesību, procesa, tiesas, advokatūras, tiesībsarga, juridiskās izglītības reformu. Es biju atbildīgs par tieslietu sektoru un juridisko izglītību. Strādājām kopā ar Gruzijas partneriem, apmeklējām tiesas, vērojām procesus, gatavojām kopīgi priekšlikumus reformai. 

2005 - 2006

Tieslietu eksperts

ES Augstākā Pārstāvja drošības jautājumos Dienvidkaukāzā Gruzijas birojs

Misijas mērķis bija stimulēt Gruzijas partnerus pieņemt Rīcības plānu ar konkrētiem pasākumiem un finansējuma avotiem. Plāns bija nepieciešams , lai Gruzija turpinātu Eurojust- kriminālreformas stratēģijas īstenošanu. Darba uzdevumos ietilpa tikšanās par Gruzijas partneriem, citām starptautiskām organizācijām un plāna izstrādes uzraudzība. 

2008 - 2011

Ad litem tiesnesis

ANO Starptautiskais Tribunāls par Bijušo Dienvidslāviju (ICTY)

2005.gada augustā mani ANO Drošības Padome ievēlēja par ad litem tiesnesi. 2008.gada martā es tiku apstiprināts par ad litem tiesnesi lietā Prosecutor v Gotovina at all. Manos pienākumos ietilpa piedalīšanās šīs lietas iztiesāšanā, veicu Tribunāla dežūrtiesneša pienākumus, gatavoju dažādus juridiskos dokumentus un tiesu nolēmumus un veicu arī citus tiesnesim raksturīgus pienākumus.

2007 - 2017

Satversmes tiesas tiesnesis un Priekšsedētāja vietnieks

Latvijas Republikas Satversmes tiesa

Kā tiesnesim manos pienākumos ietilpa, tiesā ienākošo dokumentu izpēte un tiesas un tiesas kolēģijas nolēmumu projektu sagatavošana.

Kā priekšedētāja vietnieks, es pildīju tiesas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā. Šajā laikā es biju faktiskais iestādes vadītājs, pildīju gan administratīvas, gan juridiskas funkcijas. 

2007 - pašlaik

Juridiskās fakultātes Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

Kā asociētais profesors, es organizēju un vadu bakalaura un maģistra studentu kursus, veidoju studiju programmas. Es šobrīd bakalauriem pasniedzu "Konstitucionālās tiesības", bet Maģistriem "Vadības informācijas sistēmas", piedalos konferenču organizēšanā un veicu citus ar pasniedzēja darbu saistītus pienākumus.

2017

Lektors

Latvijas Policijas koledža

Saskaņā ar līgumu veicu vecāko policijas virsnieku apmācību kibernoziegumu jomā gan Rīgā, gan arī Latvijas reģionos, kur atrodas Policijas koledžas filiāles.

Izglītība

2001 - 2006

Doktora iur. Diploms

Latvijas valsts universitāte

Doktorantūras studiju laikā apguvu svešvalodu, krimināltiesības, Eiropas Integrācijas tiesības, Speciālās pedagoģijas metodes, kriminālprocesu un citus ar šo jomu saistītus priekšmetus. Aizstāvēju promocijas darbu "Noziedzīgi nodarījumi pret informācijas sistēmu drošību ( kibernoziegumi)". Promocijas darba vadītājs profesors Uldis Krastiņš.

1995 - 1997

Tiesību maģistrs

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

Apguvu krimināltiesības, kriminālprocesu, civiltiesības, Eiropas Savienības tiesības, Tiesu teoriju, civiltiesības, starptautiskās tiesības u.c.

1976 - 1981

Jurista diploms

Latvijas Universitāte

Apguvu visus jurista darbam nepieciešamos priekšmetus, ieskaitot, tiesību teoriju, civiltiesības, civilprocesu, krimināltiesības, kriminālprocesu, valsts tiesības, latīņu valodu, tiesu psihiatriju un psiholoģiju, tiesu medicīnu u.c.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016. gadā Apmeklēju RSU Pedagoģijas Centra rīkotos kursus:

apguvu darbu ar e- studijām un šobrīd praktiski visu zināšanu novērtēšanas procesu veicu tikai e- studijās;

 Apmeklēju Turnitin apmācības kursus un referātu vērtēšanu veicu šajā programmā.

2017. gada augustā piedalījos kursos par grupu nodarbību organizēšanu un studentu novērtēšanas metodēm.

Papildus komandu apmācības metodi esmu apguvis lasot literatūru un komunicējot ar saviem kolēgiem citās universitātēs. 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Kibernoziegumi;

Kiberjurisdikcija;

Informācijas sabiedrības tiesības;

Robotikas tiesības 

Starptautiskās publiskās tiesības

 

Izstrādātās studiju programmas

Vadītās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte bakalaura studiju programma Konstitucionālās tiesības.

Rīgas Stradiņa universitātes maģistru studiju programma: Vadības informācijas sistēmas, jeb informācijas sabiedrības tiesības.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Vadības informācijas sistēmas jeb informācijas sabiedrības tiesības.

 

Kibernoziegumu izmeklēšana (IT resursu izmantošana noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā)

Vadības informācijas sistēmas

Docētie studiju kursi

 

Vadības informācijas sistēmas jeb Informācijas sabiedrības tiesības ir kurss, kurā studenti apgūst zināšanas par tehnoloģiju mijiedarbību ar tiesībām. 

 

 

Konstitucionālo tiesību ietvaros, studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par Satversmi, Valsts uzbūvi, konstitucionālo orgānu funkcijām, likumdošanas procesu, vēlēšanu sistēmu.

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 2

​maģistra darbi: 3

bakalaura darbi: 2

recenzētie:

promocijas darbi: 3

​​maģistra darbi: 2

bakalaura darbi: 2

 

Projekti

 

Kopprojekts ar M. Romeris universitātes pētniekiem:

"Analysis of EU and NATO cybersecurity strategies and adaptation to Lithuanian situation - model of Lithuanian cybersecurity strategy." The Project is financed by Lithuanian Science Council. Project No. MIP-099/2015/PRC-36, financing agreement as of July 1, 2015.–2017.gada marts.

Projekts "Par mācību grāmatu un monogrāfiju izdošanu Stradiņa universitātē 2017. gadā" Mācību grāmata "Informācijas sabiedrības tiesību pamati" Izdevniecības padomes sēdes 2017. gada 19. maija protokola izraksts Nr. 66-4/2. Juridiskās fakultātes Domes 2017.gada 20. marta lēmums. 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Rīgas Rotari kluba biedrs

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2015, Eiropas Savienības Komisijas Goda medaļa par darbību Eurojust misijā Gruzijā;

2015. gads Ārlietu ministrijas Goda raksts;

2016. gads Latvijas Republikas tieslietu sistēma.

“Pirmās pakāpes Goda zīme “par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.

 

Publikācijas

 

 

Raksti:

Uldis Ķinis (2017) “From Responsible Disclosure Policy (RDP) towards State Regulated Responsible Vulnerability Disclosure procedure (hereinafter -RVDP): The Latvian approach”Computer law & Security Review The International Journal of technology Law and Practice. ISSN: 0267-3649 Online publication complete: 8-DEC-2017, Science Direct // http://www.sciencedirect.com.db.rsu.lv/science/article/pii/S0267364917303606  

Darius Štitilis, Paulius Pakutinskas , Uldis Kinis , Inga Malinauskaitė “Concepts and principles of Cyber security strategies”  Journal of security and sustainability issues ISSN 2029-7017.

Sagatavots komentārs Kriminālprocesa likuma 136,191 un 192. pantam. Projekta zinātniskā redaktore profesore Kristīne Strada – Rozenberga. 2016. gada decembris.

 

Ķinis, Uldis. Krimināllikuma 193. un 193.[sup]1 panta piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas : [par krāpniecisko darbību personas identitātes zādzībā attālinātas bankas pakalpojumu izmantošanai un ātro kredītu noformēšanai] / U.Ķinis // Jurista Vārds. - Nr.7 (2015, 17.febr.), 10.-21.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Ķinis, Uldis. Krimināllikuma normu konkurence maksāšanas līdzekļu un pakalpojumu nelikumīgas izmantošanas gadījumā : [par LR Krimināllikuma piemērošanu] / U.Ķinis // Jurista Vārds. - Nr.36 (2015, 15.sept.), 10.-16.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Ķinis, Uldis. Kibernoziedzība - tās mērīšana, problēmas un risinājumi / U.Ķinis // Zinātniskie raksti : 2013.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 70.-80.lpp.

Ķinis, Uldis. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā / U.Ķinis // Jurista Vārds. - Nr.27 (2014, 15.jūl.), 10.-15.lpp.

Ķinis, Uldis. Ārējo krimināljurisdikcijas konfliktu cēloņi / U.Ķinis // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.3 (2013, jūl./aug./sept.), 38.-47.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.

Ķinis, Uldis. Konstitucionālā kontrole valsts finanšu jautājumos Satversmes tiesas praksē : [par LR Satversmes tiesas spriedumos paustajām atziņām par valsts finanšu līdzekļu pārvaldīšanas kārtību] / U.Ķinis, D.Amoliņa // Jurista Vārds. - Nr.8 (2013, 26.febr.), 10.-17.lpp.

Ķinis, Uldis. Krimināljurisdikcijas konfliktu jēdziens / U.Ķinis // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.2 (2013, apr./maijs/jūn.), 21.-28.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.

Ķinis, Uldis. Genesis of information society law / U.Kinis // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2011 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.36-49.

Ķinis, Uldis. Ar krimināllikumu aizsargātās intereses un tiesības informācijas tehnoloģiju jomā / U.Ķinis // Jurista Vārds. - Nr.41 (2012, 9.okt.), 10.-15.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Ķinis, Uldis. Nodarījumi pret informācijas sistēmu drošību : [par krimināltiesību piemērošanas efektivitāti noziedzīgos nodarījumos Valsts inform. sistēmās] / U.Ķinis // Jurista Vārds. - Nr.39 (2011, 27.sept.), 6.-15.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

 

Referāti un tēzes:

 

 Uldis Ķinis “Vispārīgo tiesību principu attīstība e – vidē”  Rīgas Stradiņa universitāte Zinātniskā konference, 2015.gada 15. marts.

 U. Ķinis “Atbildīgas ievainojamības atklāšanas tiesiskie aspekti” Konference “Tiesiskās sistēmas modernizācijas virzieni; reālais stāvoklis un nākotnes perspektīvas”. Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultāte, Mikola Romeris, Juridiskās koledža, Talllinas augstskolas Nord, Zviedrijas Drošības un politikas institūts. 2017.gada 26. aprīlis.

U. Ķinis“Kiber- jurisdikcijas attīstības virzieni mūsdienu sabiedrībā” Starptautiska zinātniski – praktiska konference “Sabiedrība, cilvēks, drošība 2017” Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīgas Stradiņa universitātes juridiskā fakultāte, Latvijas kriminologu asociācija, Society for Baltic Security (SBS) , 2017.gada 28. aprīlis.

Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference:  Atbildīgas informācijas sistēmas drošības ievainojamības tiesiskie aspekti..2016. gada 17. marts.

 Referāts Mikolas Romeris univ starptautiskajā konferencē: “Responsible Disclosure Policy (RDP) or Statutory Procedure: the Latvian Approach”,  Viļņa, 28. augusts 2016.

Ukrainas Konstitucionālās tiesas starptautiskā konference: Referāts: “The Constitutional Complaint: in the Case Law of the Constitutional Court of the Republic of Latvia”. 2016. gada 5. oktobrī, Kijeva Ukraina.

 

 

 

 

Ķinis, Uldis. Valstiskās suverenitātes un krimināltiesiskās jurisdikcijas kolīzijas kibertelpā / U.Ķinis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 321.lpp.

Ķinis, Uldis. Vispārīgo tiesību principu attīstība e-vidē / U.Ķinis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 304.lpp.

Ķinis, Uldis. Kriminālatbildība par maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu elektroniskajā vidē : piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas / U.Ķinis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 421.lpp.

Ķinis, Uldis. Konstitucionālo tiesu loma cilvēka pamattiesību un brīvību nodrošināšanā informācijas sabiedrībā / U.Ķinis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 445.lpp.

Ķinis, Uldis. Conflicts of criminal jurisdiction / U.Ķinis // Stockholm Criminology Symposium 2013 (Stockholm, Sweden, June 9-12, 2013) : Program & Abstracts. - Stockholm, 2013. - P.102.

Ķinis, Uldis. Ģenerālklauzulu un nenoteiko juridisko jēdzienu interpretācijas metodes krimināltiesībās / U.Ķinis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 421.lpp.

Ķinis, Uldis. Krimināljurisdikcijas piemērošanas problēmas kibertelpā / U.Ķinis // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 17.-18.lpp.

Ķinis, Uldis. Kritiskās informācijas infrastruktūras tiesiskā regulējuma problēmas / U.Ķinis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 448.lpp.

Ķinis, Uldis. Valsts informācijas sistēmu krimināltiesiskā aizsardzība - problēmas un risinājumi / U.Ķinis // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 33.-34.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Ķinis, Uldis. Kibernoziedzība, kibernoziegumi un jurisdikcija / U.Ķinis. - Rīga : Jumava, 2015. - 518, [1] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

 

Ķinis, Uldis. Jurisdikcija un kibernoziegumi / U.Ķinis. - Rīga : Jumava, [2013]. - [375 lpp.]

 

U. Ķinis Noziedzīgi nodarījumi pret informācijas sistēmu drošību. Kibernoziegumi. Monogrāfija. Rīga, Turība, 2007. [250llp]

 

Informācijas un komunikāciju tiesības I un II sējums U. Ķiņa redakcijā. Rīga, Turība, 2002. [ 1000llp.]

 

U. Ķinis Noziedzīgi nodarījumi datortīklos. Kibernoziegumi. Monogrāfija., Rīga, TNA, 2001. [ 140llp.]

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks
Andrejs Vilks
Docētājs, Prodekāns
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Karina Palkova
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Inga Kudeikina
Studiju programmas vadītāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristiāna Poļakova
Zinātniskā asistente
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja