Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Zigurds Zaķis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Veidot studentiem izpratni par efektīvu integrētā mārketinga komunikācijas (IMK) kampaņu izveidi digitālajā laikmetā, komunikācijas stratēģiskās plānošanas pieejām un instrumentiem, integrēto kampaņu izstrādes un realizācijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Priekšzināšanas

Kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas par mārketingu un reklāmu, patērētāju uzvedību, un vēlamas zināšanas par biznesa, tai skaitā starptautiska biznesa pamatiem un tā vadīšanu.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti gūst zināšanas par IMK integrēto kampaņu stratēģiskās plānošanas pamatprincipiem, pieejām un instrumentiem.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā, ievērojot diskusijas nodarbībās, individuālo un grupu darbu izpildē un praktiskajam semināram, studenti iegūst prasmes IMK integrēto kampaņu komunikācijas stratēģijas izstrādē un kampaņu un komunikācijas aktivitāšu sistemātiskā izvērtēšanā.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs apguvuši pamatus IMK integrēto kampaņu stratēģijas veidošanai un komunikācijas stratēģiskās plānošanas pamatus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM2MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe2MaģistrsObligāts