Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Cīrule
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Valsts tiesības

Mērķis

Sniegt zināšanas par juridiskās retorikas principiem, nodrošināt prasmes un iemaņas, tai skaitā teorētiskās un praktiskās iemaņas analizēt un veidot juridiskos tekstus, vienlaikus attīstot juridisko tekstu jaunrades tehniku (līdztekus nostiprinot zināšanas juridiskajā terminoloģijā); palīdzēt un rosināt izprast tiesību aktu un dokumentu sagatavošanu un praktisko piemērošanu.
Studiju kursā paredzēts aplūkot retorikas un juridiskās retorikas pamatjautājumus, sniegt ieskatu retorikas un juridiskās retorikas vēsturē, uzmanību akcentējot uz tiesu komunikāciju un tiesu runu, biežāk sastopamajām kļūdām juristu runā un rakstos, jo jurista kļūmes runas saturā un priekšnesumā skar klienta intereses, tādēļ nav vērtējamas tikai kā personīgās neveiksmes.

Priekšzināšanas

Prasmes un iemaņas lietot literāro valodu, priekšstats un zināšanas par aktuālāko valodas kultūrā, terminoloģiju.

Rezultāti

Zināšanas

Tiek apgūts noteikts informācijas kopums par juridisko retoriku, tās pamatjautājumiem, terminoloģiju, gūta sapratne par juridisko tekstu veidošanu, argumentāciju un pētījumu sagatavošanu, izteiktā un rakstītā nozīmi profesionālajā darbībā.
Izpratne par runas mākslas teorijas pamatiem, publiskas runas nozīmi, tiesu runas raksturojumu, īpatnībām un nozīmi pierādīšanā, praktiskajā darbībā kopumā.

Prasmes

Studējošie iegūst prasmes apkopot, analizēt, secināt un praktiski strādāt ar informācijas avotiem, gūt savas atziņas par pētāmo priekšmetu, kā arī to visu izmantot turpmākajā darbībā, tai skaitā – juridisko tekstu analīzē un jaunrades tehnikā.
Pārvaldīt savu runas un rakstu māku, analizēt savu un citu veikumu, ievērojot juridiskās retorikas, terminoloģijas un profesionālās ētikas īpatnības, tai skaitā atbilstošās attiecīgo tiesību aktu normas.
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Kompetences

Profesionāla lietpratība, savai kompetencei atbilstošas zināšanas; profesionāla, individuāla un sociāla pieredze un izpratne juridiskās retorikas jautājumos.
Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz4BakalaursObligātsIlze Cīrule
Tiesību zinātne, TZ3BakalaursObligātsIlze Cīrule
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT4BakalaursObligāts
Tiesību zinātne, TZN4BakalaursObligātsIlze Cīrule, Marta Mackeviča