Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dita Plepa
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas juridisko tekstu analīzē un sastādīšanā.

Uzdevumi:
1. Sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas par juridiskās tehnikas noteikumiem, līdzekļiem un paņēmieniem juridisko tekstu analīzē un sastādīšanā (normatīvo aktu un valodas prasības, efektīvi izstrādes paņēmieni), kā arī juridisko tekstu izstrādes, saskaņošanas un pieņemšanas (apstiprināšanas) procedūrām.
2. Attīstīt studējošiem praktiskās iemaņas atsevišķu juridisko tekstu sagatavošanā (normatīvie tiesību akti, administratīvie akti, pārvaldes dokumenti, līgumi u.c.). Attīstīt prasmi veikt tiesību normu iztulkošanu, sagatavot argumentus un veikt pētniecisko darbību.

Priekšzināšanas

Iepriekš jāapgūst studiju kurss „Tiesību teorija”.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas zināšanas par juridiskās tehnikas noteikumiem, līdzekļiem un paņēmieniem juridisko tekstu analīzē un sastādīšanā (normatīvo aktu un valodas prasības, efektīvi izstrādes paņēmieni), kā arī juridisko tekstu izstrādes, saskaņošanas un pieņemšanas (apstiprināšanas) procedūrām.

Prasmes

Prot izstrādāt dažāda veida juridiskos tekstus – normatīvos tiesību aktus, individuālos tiesību aktus, pārvaldes dokumentus. Prot veikt tiesību normu iztulkošanu, sagatavot argumentus, īstenot pētniecisko darbību.

Kompetences

Praktiski prot sastādīt juridiskos tekstus un tos analizēt.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.