Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa , Baiba Pumpiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Izglītības vadība

Mērķis

Attīstīt izpratni par organizācijas kā sistēmas darbības principiem. Veidot prasmi veikt organizācijas attīstības vajadzību izvērtēšanu. Plānot procesu, izvēlēties atbilstošas organizācijas un komandas supervīzijas metodes. Izvirzīt supervīziju efektivitātes novērtēšanas kritērijus.

Priekšzināšanas

Apgūti studiju kursi: "Supervizora profesionālā darbība", "Individuālā supervīzija", "Grupas supervīzija".

Rezultāti

Zināšanas

Izskaidro organizāciju veidojošos komponentus un raksturojošos aspektus. Raksturo organizāciju kultūru, tās līmeņus un ietekmi supervīzijā. Analizē organizācijas darba vidi un tās attīstības vajadzības nozares kontekstā. Nosauc un raksturo organizācijas supervīzijas kā rīcībpētījuma procesa sastāvdaļas un soļus. Raksturo vadības pieeju veidus un analizē vadības instrumentu efektivitāti atbilstoši organizācijas specifikai. Izskaidro pārmaiņu vadības principus. Pārzina pretestību pārmaiņām veidus, salīdzina pretestības pārvarēšanas taktikas. Nosauc komandai raksturīgās problēmas, izskaidro komandas supervīzijas mērķus un salīdzina dažādas supervīzijas metodes darbam ar komandu, organizāciju.

Prasmes

Plāno un veic organizācijas/komandas situācijas gadījuma izvērtējumu, analizē ar organizācijas/komandas attīstības posmu saistītos iespējamos izaicinājumus un kultūras ietekmi uz situāciju, nosaka potenciāli pilnveidojamās jomas, sastāda organizācijas/komandas argumentētu attīstības plānu, izvēlas un apraksta atbilstošas supervīzijas darba metodes.

Kompetences

Veic organizācijas situācijas un/vai komandas izvērtējumu. Nosaka attīstības vajadzības un sastāda organizācijas attīstības plānu. Spēj argumentēti raksturot izvēlētās darba metodes, to mērķi. Izdara argumentētus secinājumus par vadības procesu pilnveides vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM1MaģistrsObligāts