Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Laura Šāberte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Radīt izpratni par tiesību normu faktiskās realizācijas īpatnībām veselības nozarē, trenējot spēju identificēt un nošķirt faktiskus tiesiskus konfliktus no šķietamiem tiesiskiem konfliktiem. Attīstīt studentos prasmi izprast un kritiski analizēt informācijas komunikācijas līdzekļos publicēto informāciju par veselības nozari, ievērojot mediju darbību reglamentējošos normatīvos aktus.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija. Cilvēktiesības. Administratīvās tiesības. Administratīvais process. Civiltiesības. Civilprocess. Krimināltiesības. Kriminālprocess. Komerctiesības. Medicīnas tiesības. Veselības aprūpes organizāciju tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izprot ar komunikāciju saistītu problēmu dažādību veselības nozarē. Studējošie spēj daudzpusīgi analizēt un izprast komunikācijas problēmsituācijas no dažādu iesaistīto pušu skatu punkta, kā arī prot kritiski izvērtēt un identificēt konfliktu tiesisko risinājumu iespējas. Studiju kursa rezultātā studējošie spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.

Prasmes

Studējošie izprot individuālās un sabiedriskās domas veidošanās likumsakarības un mediju efektus veselības nozarē, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu komunikāciju. Studenti iegūst zināšanas par normatīvo prasību realizāciju veselības nozarē no ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu skatu punkta, ar to realizācijas īpatnībām un problemātiku attiecībā uz dažādām pacientu grupām, dažādām situācijām un saslimšanām kontekstā ar žurnālistu profesionālo darbību. Nodarbību rezultātā studenti izprot apstākļus, kādos normatīvās prasības ir jārealizē un faktorus, kas ietekmē to realizāciju. Studenti izprot masu mediju darbību veselības nozarē, prot kritiski izvērtēt publiskajā telpā esošo informāciju un spēj sniegt argumentētu viedokli par to. Tas stiprina studenta spēju kritiski izvērtēt, vai attiecībā uz individuāliem praktiskiem gadījumiem ir noticis šķietams vai faktisks tiesību aizskārums.

Studējošie klasificē komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas no farmaceita profesionālās darbības perspektīvas, kā arī no mediatora perspektīvas. Nodarbību rezultātā studentiem ir pamatzināšanas par farmaceita profesionālās darbības problemātiku veselības nozarē komunikācijas aspektā. Studenti izprot farmaceita funkcijas, tiesības, pienākumus un atbildību veselības aprūpē, kā arī spēj identificēt komunikācijas problēmas un izaicinājumus farmaceita praksē.

Studējoši izprot komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas no mediatora skatu punkta. Nodarbību rezultātā studenti novērtē mediācijas trūkumus, priekšrocības, izaicinājumus un pielietojumu veselības aprūpē. Nodarbību rezultātā students spēj patstāvīgi iegūtās zināšanas pielietot darbā ar konfliktiem veselības nozarē.

Studējošie formulē profesionālās saskarsmes jautājumus veselības aprūpē no veselības aprūpes darbinieka (pamatā ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām) un pacienta (vai viņa pārstāvja) perspektīvas. Nodarbību rezultātā studentiem ir pamatzināšanas par komunikācijas psiholoģiskajiem aspektiem un pamata spējas tos identificēt darbā ar konfliktiem veselības nozarē.

Studējošie izvērtē komunikācijas tiesisko ietvaru pacientu tiesību aizsardzības kontekstā un veselības aprūpes pakalpojumu kontekstā. Nodarbību rezultātā studenti pārzina tiesisko regulējumu un piemērošanas praktiskās īpatnības, un spēj tos pielietot. Studējošie spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītām komunikācijas medicīniskajām un tiesiskajām problēmām gan ar nozares speciālistiem, gan ar citām personām.

Kompetences

Studējošie spēj daudzpusīgi analizēt konfliktus veselības nozarē, kā arī kritiski nošķirt šķietamus konfliktus no faktiskiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleAndreta Slavinska
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleAndreta Slavinska
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleAndreta Slavinska
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleAndreta Slavinska
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleAndreta Slavinska
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleAndreta Slavinska
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēleAndreta Slavinska
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēleAndreta Slavinska