Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aelita Zīle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

Mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un nostiprināt studentu praktiskās iemaņas kriminālistikas tehnikā, taktikā un metodikā noziedzīga nodarījuma atklāšanā.
Veicināt studentu izpratni par notikuma vietas apskati, dažāda veida pēdu un objektu apskati, izņemšanu un iesaiņošanas īpatnībām un ekspertīzes lomu noziedzīga nodarījuma atklāšanā.
Veicināt studentu izpratni par atsevišķās izmeklēšanas darbībās pielietojamo taktiku un par atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanas metodiku.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Loģika, Administratīvās tiesības, Cilvēktiesības, Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Krimināltiesības. Sevišķā daļa, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa, Kriminālprocess. Sevišķā daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj demonstrēt:
• pamata un specializētās zināšanas kriminālistikas tehnikā, taktikā un metodikā, kas būtiski ietekmē noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas gaitu un kvalitāti;
• kriminālistikas tehnikā, taktikā un metodikā svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni dažāda veida pēdu veidošanās mehānismu un to pēctecības noteikšanā, atbilstošu izmeklēšanas darbību izvēlē katra konkrēta noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā, iespējamo versiju izvirzīšanā un to pierādīšanā;
• zināšanas notikuma vietas apskates, izmeklēšanas plāna sastādīšanā un citu izmeklēšanas darbību veikšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj:
• patstāvīgi veikt studiju kursā uzdotos uzdevumus, izmantojot speciālo literatūru un papildinot savas zināšanas un prasmes;
• demonstrēt zinātnisku pieeju uzdoto uzdevumu risināšanā;
• patstāvīgi uzņemties atbildību par viņam uzdotā uzdevuma kvalitatīvu izpildi un iegūtajiem rezultātiem;
• patstāvīgi pieņemt lēmumu par notikuma vietas apskatē pielietojamās metodes izvēli, par pēdu izņemšanas metodes izvēli, par izmeklēšanas gaitā veicamo izmeklēšanas darbību uzvēli, to argumentējot un aizstāvot savu viedokli;
• patstāvīgi rast risinājumu problēmsituāciju novēršanā uzņemoties atbildību par pieņemto lēmumu un to argumentējot;
• izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas iegūstot informāciju un to analizējot ar mērķi pieņemt atbilstošu lēmumu esošajā situācijā;
• kritiski izvērtēt radušos situāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumu par tālāko rīcību argumentējot un aizstāvot savu viedokli.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj:
• izmantot teorētiskās zināšanas un prasmes kriminālistikas tehnikā, taktikā un metodikā uzdoto uzdevumu risināšanā un sevis pilnveidošanā;
• patstāvīgi iegūt un izanalizēt iegūto informāciju noziedzīga nodarījuma notikuma vietā, izvirzīt iespējamās versijas, patstāvīgi sastādīt veicamo izmeklēšanas darbību plānu;
• veicot studiju kursā uzdotos uzdevumus, patstāvīgi pieņemt argumentētus lēmumus, prognozēt iespējamās problēmsituācijas un rast iespējamos problēmsituāciju risinājumus;
• patstāvīgi veicot studiju kursā uzdotos uzdevumus, kā arī diskutējot un aizstāvot savu viedokli, demonstrēt izpratni par profesionālo ētiku.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN5BakalaursIerobežota izvēleAelita Zīle
Tiesību zinātne, TZz6BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz5BakalaursIerobežota izvēleAelita Zīle
Tiesību zinātne, TZ6BakalaursIerobežota izvēleAelita Zīle