Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Juridiskā fakultāte, lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte

studiju programmu attīstības projekta vadītāja pienākumi

2008 - 2016

Kriminālistikas katedras vadītāja

Valsts policijas koledža

1998 - 2008

Daktiloskopisko ekspertīžu nodaļas priekšniece

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde

 

 

1993 - 1998

Trasoloģisko ekspertīžu laboratorijas eksperte

Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs

1988 - 1991

ekonomiste

Rūpnīca ,,Ellar”, ekonomikas un komercijas nodaļa,

Izglītība

2010 - 2013

Apliecinājums par doktora studiju programmas Juridiskās zinātnes apguvi

Rīgas Stradiņa universitāte

2007 - 2009

Diploms, Profesionālais maģistra grāds visaptverošās kvalitātes vadībā

Rīgas Tehniskā universitāte, RTU Ražošanas kvalitātes institūts

1991 - 2001

Akadēmiskās informācijas centra lēmums, profesionālais maģistra grāds

Latvijas Policijas akadēmija

 

 

1991 - 2001

Diploms, jurista kvalifikācija

Latvijas Policijas akadēmija

1992 - 1993

Diploms, ekspertu dienesta speciālistas

Latvijas Policijas akadēmija

1991 - 1992

Diploms, tehniķis – kriminālists

Latvijas Policijas akadēmija

1984 - 1988

Diploms, autoceļu būvniecība un ekspluatācija, tehniķa – celtnieka

Rīgas celtniecības tehnikums

Sasniegumi

Tālākizglītība u.c. profesionālā pilnveide

 

17.03.2014. -07.07.2014. Profesionālās pilnveides izglītības programma ,,Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, Latvijas Universitāte,Rīga, Latvija. Apliecība

2015. Pieaugušo neformālās izglītības programma ,, Pasniedzēju apmācības naida noziegumu jomā”, Office for Democratic Institutions and Human Rights, Valsts policijas koledža.

 

Vadītie studiju kursi

 

Kriminālistika;

Jaunākās tehnoloģijas noziedzīgu nodarījumu atklāšanā;

Kriminālistikas taktika un metodika;

Kriminālistikas tehnika;

Praktiskā kriminālistika.

 

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

bakalaura darbi: 4

studiju darbi: 4

recenzētie:

bakalaura darbi: 4

 

Projekti

 

Dalība Eiropas Savienības Komisijas finanšu programmas „Krimināltiesības” līdzfinansētā projekta JLS/2008/JPEN/AG/0071/CR/02 „Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana” projektā, 2011.

 

Dalība Norvēģijas finanšu instrumenta programmas «Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma» projekta «Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana» Nr. LV08/03 ceturtajā aktivitātē Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu personāla apmācība, 2015

 

Simpozijs

 

Starptautiskais simpozijs "Eiropas ētika psiholoģijā un izglītībā", Latvijas Universitāte, Latvijas profesionālo psihologu asociācija, Eiropas Psihologu asociāciju federācija, 2014.

 

Semināri

 

Apmācība darbam ar ekspertu programmatūru Face Examiner Worstation (darbam ar sejas attēlu apstrādi, t.sk. no videoierakstiem), SIA ,,DPA”, Rīga, 2011.

Apmācības kurss ,,Personu identificēšana un verificēšana Iekšlietu Integrētajā informācijas sistēmā (IIIS)” projekta ,,Biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrāde un ieviešana” ietvaros, SIA ,,ABC software”, Rīgā, 2011.

Apmācības kurss ,,Personu pievienošana un noņemšana uzraudzības sarakstiem Iekšlietu Integrētajā informācijas sistēmā (IIIS)” projekta ,,Biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrāde un ieviešana” ietvaros, SIA ,,ABC software”, Rīga, 2011.

Teorētiskais kurss ,, Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem” un individuālās praktiskās nodarbības ,,Mediju komunikācijas treniņš”, Baltic Communication Partners, Rīga, 2014.

Kanādas Britu Kolumbijas universitātes asoc. prof. Anda Klegera vieslekcija un praktiskā nodarbība ,,Problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā: metodes integrācija studiju procesā”, RSU, Rīga, 2014.

Biznesa treniņš ,,Līderība. Plānošana. Sadarbība.”, SIA,,WIN Partners”, Rīga, 2014.

Seminārs ,,Saskarsme policijas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”, resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ,,ZELDA”, 2015.

 

Konferences

 

Referāts ,,ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНОВАТИВНЫХ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СЛЕДОВ ПАППИЛЯРНОГО УЗОРА НА КОЖЕ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА”. The XIV International scientific conference on ,,Economic and Social Strategies in Times of Financial Crisis. The Experience of Central and Eastern European Contries”, Nałęczów, Polija, 2013.

Referāts ,,CILVĒKA ĀDA KĀ PĒDU ATSTĀJĒJOBJEKTS UN PĒDU UZTVĒRĒJOBJEKTS: TEORĒTISKIE UN PRAKTISKIE ASPEKTI”. Valsts policijas koledžas III starptautiskā zinātniskā conference, VPK, Rīga, 2013.

Referāts ,,Papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana uz cilvēka ādas ar ciānakrilāta metodi - teorētiskie un praktiskie aspekti”. Rīgas Stradiņa universitātes 11.zinātniskā konference, Rīga, RSU. 2013.

Referāts ,,Experts Action Ethical and Legal Aspects”. Starptautiskā zinātniskā conference ,,Knowledge, Education and Change Management in Business and Culture”, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīga, 2013.

Referāts ,,Eksperta darbības teorētiskie un praktiskie aspekti pierādījumu iegūšanā”. III Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, BSA, Rēzekne, 2013.

Referāts ,,Papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanas iespējas uz bioloģiskām virsmām: teorētiskie un praktiskie aspekti”. Starptautiskā konference „Inovatīvā kriminoloģija – nākotnes izaicinājumi”, RSU, Rīga, 2013.

Referāts ,, Inovatīvu metožu ieviešanas praktiskās iespējas Latvijā papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana uz cilvēka ādas”. Starptautiskā zinātniskā konference ,, Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas”, RSU, Rīga, 2013.

Referāts ,,Papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanas metožu analīze: teorētiskie un praktiskie aspekti”. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 55. STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCE, DU, Daugavpils, 2013.

Referāts ,,Joda tvaiku metode un tās pielietošanas iespējas papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanā uz cilvēka ādas”. Starptautiskā zinātniskā konference ,, Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013”, DU, Daugavpils, 2013.

Referāts ,,Tiesu ekspertu pielietojamo izpētes metožu tiesiskais regulējums Latvijā”. Starptautiskā zinātniskā konference ,,Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013”, DU, Daugavpils, 2013.

Referāts ,,Augu lapas kā pēduztvērējobjekts: teorētiskie un praktiskie aspekti”. II starptautiskā zinātniski praktiskā konference ,, Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski – politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas”, BSA, Rīga, 2013.

Referāts ,, Теоретические и практические аспекты исползования информационных технологий в работе эксперта”. The XV International scientific conference on ,,The Network as a Spase for Socioeconomic Cooperation in Central and Eatern Europe” , Nałęczów, Polija, 2014.

Referāts ,, Asiņainu papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana ar melno amīdu: teorētiskie un praktiskie aspekti. Baltijas Starptautiskās akadēmijas IV starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference ,,Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, BSA, Rīga, 2014.

Referāts ,,Uz cilvēka ādas esošo papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanas metožu pēctecība”. 56. starptautiskā zinātniskā konference, DU, Daugavpils, 2014.

Referāts ,,Mikrobioloģiskās metodes pielietošanas teorētiskie un praktiskie aspekti papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanā”. 9. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014”, DU, Daugavpils, 2014.

Dalība praktiskā konferencē ,,Supervīzija un tās kvalitātes nozīme profesionālajā attīstībā”, Latvijas supervizoru apvienība, Rīgas Stradiņa universitāte, NORDPLUS Adult, 2014.

Dalība konferencē ,,IMPROVING POLICE OFFICERS' COMPETENCES IN FIGHTING SYNTHETIC DRUGS, INCLUDING NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (NPS), ISEC PROJECT JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/6407, Lietuva, 2015.

Referāts ,, Uz cilvēka ādas konstatējamo papillārlīniju rakstu pēdu ģenēzes fenomenalitāte”. 57. starptautiskā zinātniskā konference, DU, Daugavpils, 2015.

Referāts ,, Papillārlīniju rakstu pēdu saglabāšanas iespējamība uz miruša cilvēka ādas”. 10. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015”, DU, Daugavpils, 2015.

Referāts ,, Papillārlīniju rakstu pēdu uzslāņojuma atdalīšanas metodes un to attīstības tendences”. 10. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015”, DU, Daugavpils, 2015.

Referāts ,,Kriminālistiskās metodoloģijas attīstības tendences latento papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanā uz cilvēka ādas”. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference ,,Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti”, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, 2015.

Referāts ,,Papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanas metožu aprobācijas praktiskie aspekti”. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference ,,Sabiedrība. Cilvēks. Drošība.”, Baltijas starptautiskā akadēmija, Society for Baltic Security”, Rīga, 2015.

Referāts ,,Papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana uz cilvēka ādas – ārvalstu pētījumu analīze”. IV Starptautiskā zinātniski praktiskā konference ,,Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski – politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas”, Baltijas starptautiskā akadēmija, Rīga, 2015.

Referāts ,,THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF PAPILLARY LINE PATTERN PRINT TRANSFER METHOD APPLICATION”. 58. starptautiskā zinātniskā konference, DU, Daugavpils, 2016.

Referāts ,, Ārvalstu pieredze papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanā uz cilvēka ādas – teorētiskie un praktiskie aspekti”. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference ,,Mūsdienu sabiedrības jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas”, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte, Drošības un politikas attīstības institūts (Zviedrija), Tallinas augstskola NORD (Igaunija), Juridiskā koledža, Rīga, 2016.

Referāts ,,Papillārlīniju rakstu pēdas uz cilvēka ādas. Eksperimentālās sērijas rezultāti”. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference ,,Sabiedrība. Cilvēks. Drošība.”, Baltijas starptautiskā akadēmija, Society for Baltic Security”, Rīga, 2016.

Referāts ,,ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СИТУАЦИИ”. Международная научно-практическа конференция ,,Моделирование в технике и экономикe”, Витебский государственный технологический университет, Витебск, 2016.

Dalība Participated at the international scientific – practical conference ,,Basic Principles on Complying Individual's Rights and Liberties and the Balance of Limitations in Police Work”. Norwegian Financial Mechanism Project No.LV08/3 ,,Improving the Standard of State Police Detention Centres”, Jūrmala, 2016.

Referāts ,,Latentu papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanas un izņemšanas īpatnības no miruša cilvēka ādas". 12. starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017”, Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija, 2017.

Referāts ,,Papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanas metodes ieviešanas praktiskie un tiesiskie aspekti". Daugavpils Universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils, Latvija, 2018.

Referāts ,,Eksperimentālā sērija latentu papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanā un izņemšanā no miruša cilvēka ādas''. RSU 2018. gada ZINĀTNISKĀ KONFERENCE, RSU, Rīga, 2018.

Referāts ,,Eksperimentālo sēriju rezultātu analīze latentu papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanā un izņemšanā no miruša cilvēka ādas". 13. starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018”, Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija, 2018.

Referāts ,,Development Tendencies of Criminalistics in Ensuring Public Safety". 7. konference,, Sabiedrība. Veselība. Labklājība", RS. Rīga, 2018.

 

 

Publikācijas

 

1. Papillārlīniju raksta pēdu vizualizācijas teorētiskie un praktiskie aspekti dzīvo cilvēka ādu. Daugavpils Universitātes 54.Starptautiskās zinātniskās konferences meteriļos. Pieejams elektroniski: https://dukonference.lv/lv/Konferences_rakstu_krajumi. Daugavpils: Saule, 2013.

2. Tiesu ekspertu pielietojamo izpētes metožu tiesiskais regulējums Latvijā. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālājai attīstībai 2013", rakstu krājums, 2013.

3. Joda tvaiku metode un tās izmantošanas iespējas papillārlīniju raksts vizualizēšanā uz cilvēka ādas. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālājai attīstībai 2013", rakstu krājums, 2013.

4. Eksperta kompetences palielināšana notikuma vietā pārbaudē un pierādījumu iegūšanā. Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra "Zeimuļs", Latvijas mākslas akadēmijas Latgales filiāles, Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas III starptautisko jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās konferences "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas", rakstu krājums, 2013.

5. Tendences attīstības tiesu ekspertīzei Latvijā. Materiāli V-ï Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference, kas veltīta XX gadu Riodežā nacionālajai akadēmijai tiesību zinātņu Ukrainas, rakstu krājuma, 2013.

6. Īpašības ieviešana novatorisku metožu vizualizēšanai zīmju papīrlapu uzzināšanu uz cilvēka ķermeņa apstākļiem finanšu krīzes apstākļos. XIV starptautiskā zinātniskā konference "Ekonomikas un sociālās stratēģijas finanšu krīzes laikā. Centrālās un Austrumeiropas kontinentu pieredze", rakstu krājums, 2013.

7. Papillārlīniju raksta pēdu vizualizācijas metožu analīze - teorētiskie un praktiskie aspekti. Daugavpils Universitātes 55.Starptautiskās zinātniskās konferences meteriļos. Pieejams elektroniski: https://dukonference.lv/lv/Konferences_rakstu_krajumi . Daugavpils: 2014. gada saulē.

8. Kriminālas metodikas modernizācijas virzieni, juridiskie aspekti, problēma un iespējamie risinājumi. Daugavpils Universitātes 53.Starptautiskās zinātniskās konferences meteriļos. Pieejams elektroniski: https://dukonference.lv/lv/Konferences_rakstu_krajumi. Daugavpils: 2014. gada saulē.

9. Cilvēka āda kā pēdu atstājējobjekts un pēdu uztvērējobjekts: teorētiskie un praktiskie aspekti. Valsts policijas koledžas 3. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014.

10. Joda tvaiku metode un tās pielietošanas iespējas papilārlīniju raksts pēdu vizualizēšanā uz cilvēka ādas. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālājai attīstībai 2013" materiāli. II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", Daugavpils, 2014.

11. Asiņainu papillārlīniju raksta pēdu vizualizēšana ar melno amīdu: teorētiskie un praktiskie aspekti. Baltijas Starptautiskās akadēmijas IV starptautisko jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās konferences "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas", rakstu krājums, 2014.

12. Augu lapas kā pēduztvērējobjekts: teorētiskie un praktiskie aspekti. Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Rīgas Stradiņas universitātes, Daugavpils universitātes, Humanitāro zinātņu universitātes Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas II starptautiskās zinātniski praktiskās konferences "Pārveidošanās process tiesībās, reģionālā ekonomikā un ekonomikas politikā: ekonomiskās - politiskās un tiesiskās attiecības aktualitātes problēmas", rakstu krājums, 2014.

13. Теоретические и практические аспекты исполнения информационных технологий в работе эксперта. The XV International scientific conference on “The Network as a Spase for Socioeconomic Cooperation in Central and Eatern Europe” , rakstu krājums, 2014.

14. Inovatīvu metožu ieviešnas un pilnveidošanas teorētiskie, praktiskie un tiesiskie aspekti tiesu ekspertu darbības nodrošināšanā Latvijas Republikā. XV starptautiskā zinātniskā konference “10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” elektroniskais rakstu krājums, 2014.

15. PTheoretical and Practical Aspects of Papillary Line Pattern Print Copying Method Application. Daugavpils universitātes 58.Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Pieejams elektroniski: https://dukonference.lv/lv/Konferences_rakstu_krajumi. Daugavpils: Saule, 2016.

16. Теоретические и практические аспекты моделирования в процессе реконструкции ситуации. Сборник материалов докладов международнойнаучно-практической конференции ,,Моделирование в технике и экономикe”. Pieejams elektroniski: http://m2016.vstu.by/files/4414/6374/1174/MODELIROVANIE_V_T…. Витебск, 2016.

17. Отдельные правовые аспекты исследования тела умершего человека в Латвийской республике. Сборник статей конференции ,,Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики”. Pieejams elektroniski: http://institutemvd.by/index.php/ 2012-06-04-06-4760/nauchnayadeyatelnost/konferentsii-seminary/materialykonferentsij seminarov? cont=lists&ccname=publicationviewer. Могилев, Могилевский институт МВД, 2016.

18. Papillārlīniju rakstu pēdu uzslāņojuma atdalīšanas metodes un to attīstības tendences. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015” materiāli. II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, Daugavpils, 2016.

19. Crime without boarders and possibilities of fight against it. 12 Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. Lietuvos teismo ekspertizės centras, Vilnius, Varšuva, 2016.

20. Papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanas un izņemšanas iespējas no bioloģiskām virsmām – teorētiskie un praktiskie aspekti. (R.Sīda, A.Zīle). Žurnāls ,,Administratīvā un Kriminālā justīcija” 4/2016. Rīga, SIA ,,Petrovskis un Ko”.

21. Experimental Series of Trace Formation on Human Skin During Arm Grip and Body Transportation. (A.Lall, A.Zīle)International Reserch and Practice Juridical Journal ,,Criminalist” 12/2016. Kharkiv, Publisher apostillr Publishing House LLC, 2016.

22. Papillālīniju rakstu pēdu vizualizēšana uz cilvēka ādas, pielietojot tiešo apputeksnēšanas metodi. Eksperimentālās sērijas rezultāti. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016”. II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, Daugavpils, 2017.

23. Latentu papillālīniju rakstu pēdu vizualizēšanas un izņemšanas iespējas no miruša cilvēka ādas. Eksperimentālās sērijas rezultāti. Žurnāls ,,Administratīvā un Kriminālā justīcija” 3/2017. Rīga, SIA ,,Petrovskis un Ko”.

 

 

 

 

 

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Andrejs Vilks
Dekāns, Docētājs
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Karina Palkova
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Inga Kudeikina
Studiju programmas vadītāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja, Sekretāre
Jānis Grasis
Prodekāns, Vadošais pētnieks
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks