Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Baumanis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Krimināltiesības

Mērķis

Nodrošināt iespēju apgūt Latvijas Republikas krimināltiesību vispārīgo un sevišķo daļu reglamentējošās tiesību normas un krimināltiesību teoriju, kā arī veidot prasmes un iemaņas kvalificēt noziedzīgus nodarījumus.

Priekšzināšanas

Vispārīgās pamatzināšanas publisko tiesību teorijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju rezultātā studējošie izpratīs krimināltiesību vietu un lomu publisko tiesību sistēmā, zinās krimināltiesiskos jēdzienus un sapratīs to būtību, iepazīsies ar krimināltiesiskiem piespiedu līdzekļiem un zinās to noteikšanas kārtību, kā arī zinās atbrīvošanas no kriminālatbildības un soda kārtību.

Prasmes

Studiju rezultātā studējošie pratīs analizēt noziedzīgu nodarījumu sastāvus, pratīs korekti izmantot krimināltiesisko terminoloģiju un spēs kvalificēt noziedzīgus nodarījumus.

Kompetences

Studējošie iegūs sistēmisko kompetenci (krimināltiesību kopveseluma izpratni, vispārīgās zināšanas par Krimināllikuma uzbūvi un darbību), instrumentālo kompetenci (prasme izprast un pielietot krimināltiesību pamatjēdzienus kontekstā, prasme analizēt noziedzīga nodarījuma sastāvu, zināšanas par noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas īpatnībām, zināšanas par apstākļiem, kas izslēdz kriminālatbildību, zināšanas par krimināltiesiskiem piespiedu līdzekļiem un to piemērošanas kārtību) un interpersonālo kompetenci (prasme uztvert, saprast un fiksēt krimināltiesību teorijas saturu un prasme orientēties krimināltiesību normatīvajos aktos). Prasmes kritiski interpretēt un rakstiski vai mutiski izklāstīt krimināltiesību teoriju. Prasme patstāvīgi un grupā risināt praktiskus uzdevumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz1MaģistrsObligātsJānis Baumanis