Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Līga Ēriksone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studējošiem teorētiskās zināšanas par aktualitātēm nozarē un attīstīt praktiskās iemaņas atlasīt, analizēt un izvērtēt informācijas resursus un tur iegūto informāciju. Pilnveidot izpratni par kritisko domāšanu, un to pielietojot veidot zinātniski pamatotus klīniskos lēmumus. Attīstīt prasmes veidot zinātniskās literatūras pārskatus.

Priekšzināšanas

Veiksmīgai studiju kursa apguvei un iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču izmantošanai, nepieciešamas zināšanas Māszinību studiju kursos: Pierādījumos balstīta aprūpe un māsu profesionālā darbība, Ievads bibliotēkas lietošanā, Medicīniskā terminoloģija svešvalodā, Klīniskā aprūpe, Sabiedrības veselība, Vispārīgā psiholoģija un izpratne par studiju procesā veidotiem zinātniskiem darbiem.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs:
• Nosaukt un aprakstīt pierādījumos balstītas prakses nozīmi māsu darbā un pacientu aprūpes procesā.
• Aprakstīt pētījuma problēmu, aktualitāti.
• Identificēt un definēt problēmu un parādīt risinājuma meklēšanai atbilstošas kritiskās domāšanas prasmes.
• Nosaukt informācijas meklēšanas resursus un atpazīt klīniskajai situācijai atbilstošus risinājumus.
• Orientēties informācijas avotos.
• Domāt vispārinājumos un radoši.

Prasmes

Pēc studiju kursa apguves studējošais pratīs:
• Integrēt pētījumu rezultātus māsu praksē.
• Izmantot uz pierādījumiem balstītu profesionālo informāciju.
• Izvērtēt jaunākos uz pierādījumiem balstītos pētījumus un atbilstoši klīniskajai situācijai, integrēt tos aprūpes darbā.
• Sekot jaunāko medicīnisko tehnoloģiju un zinātnisko sasniegumu attīstībai.
• Integrēt inovācijas māsu praksē.
• Izvērtēt kritiskās domāšanas nozīmi pacientu aprūpē.
• Identificēt un definēt problēmu.
• Izpētīt situāciju, apkopot informāciju un izvērtēt datus.
• Izvirzīt, analizēt un novērtēt alternatīvus risinājumus, izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumus.
• Uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un rīcību.
• Identificēt būtiskākos jautājumus un pamatcēloņus sarežģītās situācijās.
• Novērtēt savu profesionālo pilnveidi, novērtēt tās ietekmi uz praksi.
• Meklēt un apstrādāt informāciju.
• Pārliecinoši un atbilstīgi kontekstam formulēt un izteikt savus mutiskos un rakstiskos argumentus.
• Pielietot laba dizaina principus, veidojot prezentācijas un sagatavojot pārskatus.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais patstāvīgi spēs:
• Īstenot pierādījumos balstītu aprūpi, izmantojot pētniecības metodoloģiju un terminoloģiju.
• Izmantot pierādījumos balstītus sasniegumus māsas praksē.
• Nodrošināt māsas prakses kvalitāti un attīstību.
• Veikt nepārtrauktu savu zināšanu un prasmju izvērtēšanu, uzturēšanu un pilnveidošanu.
• Iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu procesā.
• Loģiski argumentēt, diskutēt, prezentēt savu nostāju, paust viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju.
• Pārliecinoši un kritiski (droši) izmantot informācijas tehnoloģijas.
• Izmantot kritisko domāšanu lēmumu pieņemšanā.
• Līdzdarboties veselības aprūpes un sociālās labklājības jomas pētījumos un projektos.
• Atrast un pielietot informāciju, lai risinātu nestandarta problēmas.
• Pielietot iegūtās prasmes māsas darba procesā.
• Apzināsies laba zinātniskā pārskata un rezultātu prezentācijas dizaina nozīmi.
• Pielietot iegūtās prasmes profesijas attīstības veicināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choice
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb6BakalaursObligāts
Māszinības, MZF6BakalaursObligāts