Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2013 - pašlaik

Veselības aprūpes nozares eksperts

Latvijas Zinātņu padome

2013 - 2014

Docenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte, Māszinību akadēmiskā skola

2011 - 2013

Studiju priekšmetu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, profesionālās maģistra studiju programma „Mākslas terapija”, Rīga (Latvija)

2010 - 2012

Studiju priekšmetu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte, Māszinību akadēmiskā skola, Rīga (Latvija)

2008 - 2011

Drāmas terapijas specializācijas koordinatore un studiju priekšmetu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte, Mākslas terapijas akadēmiskā skola, profesionālā maģistra studiju programma „Mākslas terapija”, Rīga (Latvija)

1995 - 2014

Narkoloģe - psihoterapeite

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Minesotas programmas nodaļa, Rīga (Latvija)

Izglītība

2008 - 2013

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "Narkoloģisko pacientu terapijas iespējas un ietekme uz psihosociālās funkcionēšanas spējām dinamikā"; promocijas darba vadītāji: Dr. med., profesore Inga Millere; Dr. med., profesors Elmārs Rancāns)

1993 - 1996

Psihoterapeita kvalifikācija

Latvijas Medicīnas akadēmija, Rīga (Latvija)

1987 - 1993

Ārsta kvalifikācija

Latvijas Medicīnas akadēmija, Rīga (Latvija)

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2013.-2015. Profesionālā izglītība psihodianmiskajā supervīzijā un izglītošanā. Viļņas universitāte, Lietuva.

2007.-2008. Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, studiju programma „Psihoterapija un psihosomatiskā medicīna" (108 stundas) (Sertifikāts Nr.017043).

2006.-2007. Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, studiju programma „Grupu psihoterapija" (330 stundas), grupu psihoterapeita kvalifikācija (Sertifikāts Nr.016625).

2004.-2006. Rīgas Stradiņa universitāte, Pēcdiploma izglītības fakultāte, studiju programma „Grupu psihoterapijas pamati" (330 stundas), grupas koterapeita kvalifikācija (Sertifikāts Nr.014267).

1997. 2002. Psihodrāma, sociometrija un grupu psihoterapija, psihodrāmas līdera kvalifikācija (pamatizglītība 500 stundas un līdera izglītība 700 stundas), Latvijas Moreno institūts un Stokholmas Psihodrāmas, Sociometrijas un Grupu psihoterapijas institūts (Sertifikāts Nr.16).

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 • psihoaktīvo vielu atkarības, to sekas;
 • trauksme, tās ietekme uz indivīdu;
 • psihosociāla funkcionēšana;
 • psihosomatiska ievainojamība

 

Izstrādātie studiju kursi

 

 • ​Grupu konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika;
 • Psihosomatiskā medicīna (maģistra studiju programmā - mākslas terapeiti);
 • Psihosomatiskā medicīna (bakalaura studiju programmā - māsas)
 • Psihosomatika un psihoterapijas pamati
 • ​Ievads psihosomatiskajā medicīnā;
 • Psihosomatiskā medicīna un psihoterapijas pamati;
 • Supervīzija grupā;
 • Psihodinamiskie koncepti supervīzijā;
 • Narkoloģija (Psihiatrija un narkoloģija)

 

Vadītie studiju kursi

 

 • ​Psihosomatiskā medicīna (bakalaura studiju programmā - māsas);
 • Psihosomatiskā medicīna (maģistra studiju programmā - mākslu terapeiti);
 • Grupu konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika;
 • Ievads psihosomatiskajā medicīnā;
 • Supervīzija grupā;
 • Psihodinamiskie koncepti supervīzijā;
 • Supervīzija Prakse I;
 • Supervīzija Prakse IV;
 • Izvērtēšana un novērtēšana drāmas terapijā
 • Grupu konsultēšana un psihoterapija
 • Ievads psihosomatikā
 • Psihiatrija un narkoloģija​

 

Grupu konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika

Ievads psihosomatikā

Narkoloģija un pacientu aprūpe

Prakse I

Psihiatrija un narkoloģija

Psihiatrija un narkoloģija

Psihodinamiskie koncepti supervīzijā

Psihosociālās vajadzības

Psihosociālās vajadzības

Psihosomatiskā medicīna

Psihosomātiskā medicīna

Psihosomatiskie traucējumi un psihoterapijas pamati

Supervīzija grupā

Mentālā veselība un pacientu aprūpe

Docētie studiju kursi

 

 • ​Psihosomatiskā medicīna (bakalaura studiju programmā - māsas);
 • Psihosomatiskā medicīna (maģistra studiju programmā - mākslu terapeiti);
 • Psihosomatiskie traucējumi un psihoterapijas pamati
 • Grupu konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika;
 • Ievads psihosomatiskajā medicīnā;
 • Supervīzija grupā;
 • Psihodinamiskie koncepti supervīzijā;
 • Supervīzija Prakse I;
 • Supervīzija Prakse IV;
 • Psihiatrija un narkoloģija;
 • Izvērtēšana un novērtēšana drāmas terapijā
 • Ievads psihosomatikā
 • Individuālā konsultēšana
 • Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika
 • Individuālā supervīzija ​
 • Izglītības psiholoģija un metodes

 

Bakalaura darbs

Ievads psihosomatikā

Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika

Klīniskā prakse I (preklīniskā)

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Narkoloģija un pacientu aprūpe

Psihiatrija un narkoloģija

Psihiatrija un narkoloģija

Psihodinamiskie koncepti supervīzijā

Psihosociālās vajadzības

Psihosomatiskā medicīna

Psihosomātiskā medicīna

Psihosomatiskie traucējumi un psihoterapijas pamati

Psihoterapija psihiatrijā

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

​maģistra darbi: 1

​kvalifikācijas darbi: 4

recenzētie:

​​maģistra darbi: 4

bakalaura darbi: 7

​​kvalifikācijas darbi: 3

 

Projekti

 

 • ​Lektors; LM projekts Nr. LRLM2015/28-3-03/26ESF "Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu" (vienošanās līgums ar RSU Nr. 956/2013).
 • Eksperts; biedrības "Latvijas veselības psihologu asociācijas" projekts "Latvijas klīniskais personības testa izstrāde"
 • Lektors; IZM un RSUTālākizglītības fakultātes Kursu daļas īstenotajā profesionālās pilnveides programmā „Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā"22.04.2015. līgums Nr. 6.2.-25/2015/0261.
 • Lektors; LĀB un ESF tālākizglītības programma „Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā"
 • Semināru vadītāja; Atkarību profilakses centra projektā „Atkarīgu cilvēku motivācija" – semināri skolotājiem, sociāliem darbiniekiem un policijas darbiniekiem.
 • Semināru vadītāja; Rīgas narkomānijas profilakses centra projektā „Narkomānijas profilakse skolās" skolēniem un skolotājiem.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 • ​2013 - pašlaik Journal of Addiction Medicine & Therapy, redkolēģijas locekle
 • 2013 - pašlaik Journal of Alcoholism & Drug Dependence (JALDD), redkolēģijas locekle
 • 2011- pašlaik European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA), biedre
 • 2010-pašlaik International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA), biedre

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Zuitiņš, Juris. Interpretatīvās fenomenoloģiskās analīzes pielietojums paliatīvā aprūpē esoša bērna tēvu pieredzes izpētē = Interpretative phenomenological analysis to explore fathers’ experience with a child in palliative care / J.Zuitiņš, A.Pipere, V.Sudraba // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 7.daļa : Psiholoģija, 163.-174.lpp. - DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol7.3720

Sudraba, Velga. Health literacy as a challenge for health education [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Zemite // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02008, [6 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Zuitiņš, Juris. Fenomenoloģiskās pieejas izvēle dzīves pieredzes izpētei : metodoloģiskais salīdzinājums = Choosing the phenomenological approach to explore a lived experience : metodological comparison / J.Zuitiņš, A.Pipere, V.Sudraba // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 307.-319.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsavilkums angļu valodā.

Sudraba, Velga. Svarīgi ir nedomāt, ka viss jau ir gatavs : [par mākslu terapiju attīstību un pasniegšanu] / V.Sudraba // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 104.-107.lpp.

Causes of anxiety during pregnancy [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, K.Circenis, V.Sudraba, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.623-626. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Stress coping strategies of Drug and Alcohol Addicted patients in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.632-636. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Supervision in nursing : Latvian sample study [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava, A.Paparde, V.Sudraba ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.86-91. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Treatment motivation differences between Minnesota and Methadone program with Substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.627-631. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Analysis of the dynamics of treatment motivation and stress coping of substance use disorders patients in Minnesota program of Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, A.Vagale, I.Millere ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.7 (2014, July), p.216-225. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/july2014.htm

Hartmane, Sandra. Drāmas terapija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem trauksmainiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā veselības uzvedības sekmēšanai : pilotpētījums / S.Hartmane, K.Mārtinsone, V.Sudraba // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 352.-363.lpp.

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.303-308. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Sudraba, Velga. Changes of indicators of social intelligence for substance use disorders patients : before Minnesota program, after program treatment and six months later / V.Sudraba, K.Martinsone, V.Arnis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00045-p.1-00045-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Sudraba, Velga. Narkoloģisko pacientu sociālā intelekta rādītāji / V.Sudraba, K.Mārtinsone // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 345.-351.lpp.

Sudraba, Velga. The perception of various physician specialists on addiction treatment methods in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba // Alcoholism & Drug Dependence [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Issue 2 (2014, May), p.[1-5]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://esciencecentral.org/journals/ArchiveJALDD/jaldd-arch…

Treatment motivation factor analysis of patients with substance use disorders In Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.298-302. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

 

Tēzes​​

 

Miķelsone, Laura. Critical action learning as a method in supervisors’ professional development / L.Miķelsone, A.Pipere, V.Sudraba // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.87.

Sudraba, Velga. Stress, its causes and ways to overcome it among students of medicine and health care study programmes / V.Sudraba, K.Vižla // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.328.

Briede, Ieva. Correlation between anxiety indicators and suicidal thoughts or actions among adults aged 18 to 49 years / I.Briede, V.Sudraba // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.176.

Latvijas Klīniskā personības testa kriteriālā validitāte pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, V.Sudraba, A.Stepens // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 287.lpp.

Briede, Ieva. Trauksmes saistība ar pašnāvības domām vai darbībām personām vecumā no 18 līdz 49 gadiem / I.Briede, V.Sudraba // 4. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress (Rīga, Latvija, 2017.g. 21.-23.sept.) : tēžu krājums. - Rīga, 2017. - 12.lpp.

Sudraba, Velga. Anxiety indicators for women in the postpartum period / V.Sudraba, L.Zemite // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.118.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu motivācijas analīze dinamikā / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 131.lpp.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu stresa pārvarēšana / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 132.lpp.

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia / V.Sudrabe, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[u.c.] // 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2014) (Dubrovnik, Croatia, May 1-2, 2014) : Abstracts Book. - Dubrovnik, 2014. - P.96.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Koļesņikova, Jeļena. Dzīves notikumu pieeja stresa pētniecībā / J.Koļesņikova, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 5.3.nod., 173.-174.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Stresa jēdziens un tā attīstība / J.Koļesņikova, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 5.1.nod., 166.-168.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Transakciju pieeja stresa pētniecībā / J.Koļesņikova, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 5.4.nod., 174.-177.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija - psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma / K.Mārtinsone, G.Freimane ; recenzenti un konsultanti: A.Pipere, V.Sudraba ; literārā redaktore I.Rozenvalde ; priekšvārdi: A.Vētra, I.Millere, E.Tērauds ...[u.c.]. - Rīga : RSU, 2019. - 66 lpp.

Mihailova, Sandra. Sāpes, to novērtēšana un kontroles metodes / S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 7.nod., 239.-253.lpp.

Psihoneiroimunoloģija / S.Mihailova, M.Lielā, K.D.Mārtinsone, V.Sudraba // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 10.1.nod., 306.-313.lpp.

Sudraba, Velga. Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija / V.Sudraba, K.Mārtinsone ; recenzenti: D.Balodis, J.Dragūns, M.Zakriževska ; priekšvārds: I.Millere ; vāka dizains: M.Brasliņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 183 lpp.

Sudraba, Velga. Stresa fizioloģiskais pamats / V.Sudraba, J.Koļesņikova // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 5.2.nod., 168.-173.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu : rokasgrāmata primārās un perinatālās aprūpes speciālistiem nikotīna atkarīgu pacientu diagnosticēšanai un īsās intervences sniegšanai pacientu smēķēšanas atmešanas veicināšanai [Elektroniskais resurss] / autoru kolektīvs: A.Vagale, V.Sudraba, A.Oginska ...[u.c.]. - Rīga : Veselības ministrija, 2018. - 56 lpp. - E-grāmata pieejama: http://esparveselibu.lv/wp-content/uploads/2018/03/Rokasgrā…

Sudraba, Velga. Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija / V.Sudraba, K.Mārtinsone ; priekšvārds I.Millere. - Rīga : RSU, 2018. - 175 lpp., 1 nenumurēta lpp.

Heinsberga, Ineta. Objektu attiecības supervīzijā / I.Heinsberga, V.Sudraba // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.3.4.apakšnod., 247.-253.lpp.

Heinsberga, Ineta. Transference supervīzijā / I.Heinsberga, V.Sudraba // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.3.8.apakšnod., 274.-279.lpp.

Kartupele, Inga. Piesaiste un attiecības supervīzijā / I.Kartupele, V.Sudraba // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.3.5.apakšnod., 253.-261.lpp.

Pīlēna, Anita. Projektīvā identifikācija supervīzijā / A.Pīlēna, V.Sudraba // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.3.7.apakšnod., 267.-274.lpp.

Skripka, Jeļena. Kontrtransference supervīzijā / J.Skripka, V.Sudraba // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.3.9.apakšnod., 279.-283.lpp.

Sudraba, Velga. Psihodinamiskie koncepti supervīzijā / V.Sudraba // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.3.nod., 235.-283.lpp.

Sudraba, Velga. Supervīzija grupā / V.Sudraba // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 1.3.6.apakšnod., 77.-82.lpp.

Zariņa, Dzintra. Psihes aizsardzības mehānismi supervīzijā / Dz.Zariņa, V.Sudraba // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.3.6.apakšnod., 261.-266.lpp.

Bite, Ieva. Priekšvārds / I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 15.-26.lpp.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore-Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Sudraba, Velga. Objektu attiecību pieeja / V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 113.-146.lpp.

Sudraba, Velga. Psihoanalītiskā terapija / V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 79.-112.lpp.

Sudraba, Velga. Psihoanalīze un psihodinamiskā pieeja : ievads / V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 77.-78.lpp.

Sudraba, Velga. Psihodrāma / V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 295.-321.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Veselība un slimība psiholoģijā / I.Stokenberga, G.Freimane, V.Sudraba, I.Bite // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 13.nod., 171.-244.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks