Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inita Stūre-Stūriņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Gūt izpratni par aprūpes kvalitātes vadību un māsu aprūpes dokumentācijas nozīmi veselības aprūpes procesā. Attīstīt prasmes aprūpes dokumentācijas izstrādē, kas ir balstītas uz jaunākiem zinātniskiem pierādījumiem un atbilst starptautiskiem kvalitātes standartiem.

Priekšzināšanas

Vispārizglītojošie kursi – Aprūpes filosofija un procesa modelis, Klīniskā aprūpe, Līderība un efektīva vadība, Pedagoģija veselības aprūpē, Filosofija un medicīnas ētika, Veselības aprūpes organizācija, Pacientu un darba vides drošība, Veselības aprūpes juridiskie aspekti.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studējošajam ir zināšanas:
Izpratnes līmenī – pacienta drošību ietekmējošie cilvēkfaktori. Sistēmas ietekme uz drošu pacienta aprūpi. Klīniskie riski un pārvaldība.
Lietošanas līmenī: Aprūpes kvalitāte. Pacientu drošības principi. Infekcijas kontrole un profilakse. Drošs zāļu menedžments. Invazīvo procedūru riski pacientu drošības kontekstā. Standartizācijas process. Profesionālās vadlīnijas un rekomendācijas. Klīniskās vadlīnijas un standarti. Klīniskie auditi. Kvalitātes sistēmas procesi un nozīme. Veselības aprūpes sistēma. Pacientu/klientu apmierinātība. Aprūpes prakses kvalitāte.

Prasmes

Prast veikt datu analīzi, kā arī apkopot dažādas teorijas un paust savu viedokli par tām. Kā arī izdarīt secinājumus par veikto pētniecisko darbu.
Izstrādājot aprūpes dokumentāciju izprast un ievērot pacienta drošības pamatprincipus, cilvēkfaktora ietekmi pacienta drošībā un veselības aprūpes sistēmas ietekmi uz pacienta aprūpi. Izprast klīniskos riskus un kvalitātes uzlabošanas metožu pielietošanu aprūpē. Izprast infekciju kontroles un profilakses pasākumus, invazīvās procedūras riskus, medikamentu administrēšanas riskus pacienta drošības kontekstā. Līdzdarboties profesionālo vadlīniju, rekomendāciju attīstīšanā un ieviešanā, kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas procesos. Izprast veselības aprūpes sistēmas ietekmi uz pacienta aprūpi. Piedalīties aprūpes kvalitātes sistēmas izstrādāšanā, īstenošanā un pilnveidošanā. Piedalīties inovatīvu procesu īstenošanā. Attīstīt māsu praksi

Kompetences

Būt spējīgam prezentēt savu darbu, kā arī to aizstāvēt un paust savu nostāju uz uzdotajiem jautājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF6BakalaursObligātsInita Stūre-Stūriņa, Inta Kalniņa, Ieva Damberga, Rigonda Kalna
Māszinības, ĀSNMZF6BakalaursObligātsInita Stūre-Stūriņa, Ieva Damberga, Inta Kalniņa, Rigonda Kalna