Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Inese Stars
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Nodrošināt studentiem iespēju iegūt zināšanas par kvalitatīvās pētniecības metodoloģijas ideju un ideoloģisko pamatojumu; par metožu daudzveidību un pielietojuma iespējām sabiedrības veselībā. Prezentēt kvalitatīvās pētniecības filozofisko paradigmu, pētniecības principus un plašo pielietojumu. Parādīt pamata stratēģiju pārskatu, kas ir nepieciešams kvalitatīvai pētniecībai. Attīstīt kritiskās izpratnes prasmes par kvalitatīvo pētījumu priekšrocībām un trūkumiem.

Priekšzināšanas

Pētniecības metodoloģija, zināšanas sociālajos studiju priekšmetos (socioloģija, sociālā antropoloģija, psiholoģija), sabiedrības veselība.

Rezultāti

Zināšanas

Spēs izklāstīt kvalitatīvās pētniecības filozofiskos pieņēmumus; atpazīt un noteikt galvenos kvalitatīvā pētījuma veidus; paskaidrot pētījuma veidu atšķirības, to piedāvātās pētnieciskās iespējas un piemērotību konkrētas problēmas izpētei; organizēt pētījuma dizaina posmus; uzskaitīt kvalitatīvā pētniecībā izmantojamās datu ieguves un analīzes metodes; aprakstīt ar datu ticamību saistītos teorētiskos aspektus, tai skaitā problēmas, kas saistītas ar datu ticamību kvalitatīvajā pētniecībā un to iespējamos risinājumus; izskaidrot ētiskos jautājums kvalitatīvajā pētniecībā.

Prasmes

Spēs izvēlēties konkrēta pētījuma problēmas risināšanai atbilstošāko kvalitatīvā pētījuma veidu; aizstāvēt savas pētnieciskās idejas; ģenerēt un formulēt pētījuma problēmu, mērķi un jautājumu /-us; izvērtēt atlases metodes adekvātumu piedāvātajos dažādu pētījumu piemēros; izveidot padziļinātās intervijas jautājumu protokolu; veikt teksta tematisko analīzi sniegtajā intervijas materiālā; diskutēt par pētījumiem, kuros izmantotas kvalitatīvās pētniecības metodes.

Kompetences

Izstrādāt kvalitatīvā pētījuma plānu, integrējot sociālās zināšanas un zināšanas sabiedrības veselībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.