Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Docente

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2004 - 2019

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2003 - 2014

Bakalaura studiju programmas "Sabiedrības veselība" vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

2014 - 2019

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē

Latvijas Universitāte

2000 - 2002

Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā

Latvijas Universitāte

1996 - 2000

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

RSU Conference 2019 "Knowledge For use in Practice" uzstāšanās ar mutisku ziņojumu "When a teacher is a researcher at the same time - what types of benefits are there for students? (2019. gada 3. aprīlis).

1st International Scientific and 6th VDU, MRU, KU, VU Consortiums of Doctoral Students in Education. Piedalīšanās ar mutisku ziņojumu “Child as an agent in health education research” (2017. gada 13. un 14. oktobris, Klaipēda, Lietuva).

ATEE Spring Conference 2017 Innovations, Technologies And Research In Education. Piedalīšanās ar mutisku ziņojumu “The philosophical underpinnings of school health education” (2017. gada 12. un 13. maijs, Rīga, Latvija).

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Tālākizglītības programma "Ievads docētāja darbā" (21.01.2016.-12.05.2016.), 64 stundu apjomā (4 Krp).

6th International Interdisciplinaty Scientific Conference „Society. Health. Welfare.” Living in the World of Diversity: Social Transformations, Innovations, Solutions. Piedalīšanās ar mutisku ziņojumu „Health literacy as a challenge for health education” (2016. gada 23.–25. novembris, Rīga, Latvija).

LU 74. Zinātniskā konference, Pedagoģijas zinātnes sekcija. Piedalīšanās ar mutisku ziņojumu “Bērncentrētā pētniecības pieeja veselības izglītības pētījumos” (2016. gada 04. februāris, Rīga, Latvija).

Pieredzes apmaiņas seminārs "Studiju kursu izstrāde un īstenošana", RSU, Rīga, 2016.gada 19.aprīlis.

RSU Zinātniskā konference 2016. Piedalīšanās ar postera ziņojumu Informācijas par smēķēšanu iekļaušana mācību stundās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā saistība ar skolēnu smēķēšanas paradumiem” (2016. gada 17. un 18. marts, Rīga, Latvija).

Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference „Veselības aprūpe un sociālā labklājība – vakar, šodien, rīt”. Piedalīšanās ar mutisku ziņojumu “Veselības pratības jēdziens - dažādība un kopīgais mērķis”. (2016. gada 21. aprīlis, Daugavpils, Latvija).

​RSU un LU doktorantūras studiju pieredzes apmaiņas seminārs, RSU, Rīga, 2015.gada 03.decembris.

​Zinātniski praktiskā konference "Audzināšana: apdraudējumi un drošība", LU, 2015.gada 9.novembris. ​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Veselībpratība

Kvalitatīvās pētniecības metodes veselības pētījumos

Veselības sociālie determinanti

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Ievads socioloģijā

Veselības sociālie determinanti

Kvalitatīvās pētniecības metodes

Qualitative research methods

 

Vadītie studiju kursi

 

Ievads socioloģijā​

Sociālā medicīna

Kvalitatīvās pētniecības metodes

Qualitative research methods

Veselības pedagoģija

Veselības sociālie determinanti

 

Docētie studiju kursi

 

Sabiedrības veselības pamati

Ievads socioloģijā

Sociālā medicīna

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Kvalitatīvās pētniecības metodes

Qualitative health research methods

Veselības pedagoģija

Sabiedrības veselības teorijas​

Veselības sociālie determinanti

Kursa darbs sabiedrības veselībā

Health promotion policy and practice

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

bakalaura darbi: 16

​maģistra darbi: 2​

recenzētie:

bakalaura darbi: 10

 

Projekti

 

​Metodoloģiskais darbs - Centrālā Statistikas pārvalde, projekts "European Health Interview Survey (04.2014. – 09.2014.)

Pētnieciskais darbs - Rīgas Stradiņa universitāte, projekts "Rotavīrusa infekcijas klīniskās izpausmes, molekulārā epidemioloģija un ar veselību saistītā dzīves kvalitāte bērniem un vecākiem" (2013 – 2015).

Lektore - Biedrības "Papardes zieds" projekts "A decent life for all: equal opportunities for health action for development (01.2012.-12.2013.).

Metodoloģiskais darbs - Centrālā Statistikas pārvalde, projekts Eiropas veselības un sociālās iekļaušanas apsekojums" (EHSIS) (04.2012. – 09.2012.)​

Metoloģiskais darbs - Centrālā Statistikas pārvalde, projekts Eiropas Savienības apsekojuma modulis par invalīdiem un viņu integrāciju sabiedrībā" (04.2009. - 12.2009.).

Pētnieciskais darbs - Rīgas Stradiņa universitāte, projekts „Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā"; apakšprojekts „Dzīves kvalitātes noteikšanas metodoloģija bērniem ar hroniskām saslimšanām Latvijā" (2008)

Organizatoriskais un pētnieciskais darbs zinātniskajā projektā - Public Health Executive Agency (PHEA) „Ten D by Night". (2008.-2010.)

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2014 - pašlaik

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

2016 - pašlaik

Biedrība "Papardes zieds"

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Health-related quality of life of the parents of children hospitalized due to acute rotavirus infection : a cross-sectional study in Latvia [Elektroniskais resurss] / G.Laizane, A.Kivite, I.Stars, M.Cikovska, I.Grope, D.Gardovska // BMC Pediatrics [Elektroniskais resurss]. - Vol.18 (2018, March), article No.114, [18 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5856199/

Stars, Inese. Health literacy as a challenge for health education [Elektroniskais resurss] / I.Stars // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02004, [8 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Ansule, Ilze. Ar HIV inficētu sieviešu un viņu veselības aprūpes speciālistu zināšanas un attieksme saistībā ar perinatālā perioda veselības aprūpi / I.Ansule, I.Stars, A.Ķīvīte // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 141.-153.lpp.

Stars, Inese. Pusaudžu smēķēšanas paradumu raksturojums saistībā ar informācijas sniegšanu par smēķēšanu mācību stundās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā / I.Stars, S.Japeniņa // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 196.-205.lpp.

Rubene, Zanda. Health literate child : transforming teaching in school health education / Z.Rubene, I.Stars, L.Goba // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 1.daļa, 331-340.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rotavīrusa infekcijas epidemioloģiskā situācija hospitalizētiem bērniem un ar rotavīrusa infekciju saistītā bērna un ģimenes dzīves kvalitāte / G.Laizāne, E.Miklaševičs, A.Karnīte, I.Stars, L.Ozoliņa, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 91.-97.lpp.

 

Tēzes​​

 

Received information and social support for women living with HIV during the perinatal period [Elektroniskais resurss] / I.Ansule, I.Stars, A.Ķīvīte, I.Millere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education (Rēzekne, Latvija, 25.-26.maijs, 2018) [Elektroniskais resurss] : [Abstract]. - 1p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 12.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://conferences.ru.lv/index.php/SIE/SIE2018/paper/view/2…

Ansule, Ilze. Ar HIV inficēto sieviešu zināšanu trūkums par HIV infekcijas ietekmi uz grūtniecības norisi un tās iznākumu / I.Ansule, I.Stars, A.Kivite // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 65.lpp.

Ansule, Ilze. Women's who are living with HIV experiences about health care in the perinatal period / I.Ansule, I.Stars, A.Kivite // 3rd European Congress on Intrapartum Care (Sweden, Stockholm, May 25-27, 2017) : Abstract Book. - Sweden, 2017. - P.137.

Ansule, Ilze. Health care professionals’ experience in health care of women living with HIV in the perinatal period / I.Ansule, I.Stars, A.Kivite // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.18.

Stars, Inese. Health literacy as a challenge for health education / I.Stars // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.114.

Stars, Inese. Informācijas par smēķēšanu iekļaušana mācību stundās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā saistībā ar skolēnu smēķēšanas paradumiem / I.Stars, S.Japeņina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 70.lpp.

Impact of rotaviral infection on family life : data from University Children's Hospital in Latvia / G.Laizāne, I.Grope, I.Nokalna, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse (Oslo, Norway, Sept.17-20, 2015) : Abstracts. - Oslo, 2015. - P.170.

Impact on everyday life and finances of affected families of children with rotaviral infection hospitalized in University Children's Hospital in Latvia / I.Nokalna, G.Laizane, I.Stars, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (Leipzig, Germany, May 12-16, 2015) : [Abstracts]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.0731.

Parental opinion about vaccination against rotaviral gastroenteritis depending on level of education and age / I.Nokalna, I.Stars, G.Laizāne, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse (Oslo, Norway, Sept.17-20, 2015) : Abstracts. - Oslo, 2015. - P.66.

Rota vīrusa infekcijas ietekme uz slimojoša bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti / I.Nokalna, G.Laizāne, I.Grope, I.Stars, D.Gardovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 233.lpp.

Rota vīrusa infekcijas sociāli epidemioloģiskās, klīniskās un molekulāri bioloģiskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā stacionētiem bērniem / G.Laizāne, A.Karnīte, I.Stars, E.Miklaševičs, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 253.lpp.

Rota vīrusa izraisīta gastroenterīta īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā hospitalizētiem bērniem / I.Nokalna, I.Grope, G.Laizāne, I.Stars, D.Gardovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 232.lpp.

Stars, Inese. Veselības pratība kā daudzdimensionāls jēdziens / I.Stars // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 436.lpp.

Characterisation of children with rotaviral infection hospitalised in University Children’s Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, G.Laizane, A.Karnite, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood [Elektroniskais resurss]. - Vol.99, Suppl.2 (2014, Oct.), p.A318-A319. - 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Barcelona, Spain, Oct.17-21, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2.toc. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rotaviral infection associated quality of life for hospitalised children and their family members in University Children’s Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, G.Laizane, A.Karnite, I.Stars, D.Gardovska ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood [Elektroniskais resurss]. - Vol.99, Suppl.2 (2014, Oct.), p.A318. - 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Barcelona, Spain, Oct.17-21, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2.toc. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rotavīrusa infekcijas ietekme uz bērna veselību un viņa ģimenes dzīves kvalitāti / G.Laizāne, A.Karnīte, I.Stars, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 23.-24.lpp.

Spriņģe, Lauma. Ekspertu intervijas kā informācijas ieguves avots vardarbības pret bērniem izpētei Latvijā / L.Spriņģe, I.Stars, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 102.lpp.

Spriņģe, Lauma. Qualitative study on violence against children in Latvia / L.Springe, I.Stars, A.Villerusa // The 4th Regional European Safe Community Conference (Harstad, Norway, June 3-5, 2014) : Abstract Book. - Harstad, 2014. - P.33.

Stars, Inese. Health literacy - different meanings but a common purpose / I.Stars // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.73.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Stars, Inese. The philosophical underpinnings of school-based health education / I.Stars // Innovations, Technologies and Research in Education / edited by L.Daniela. - Cambridge: Scholars Publishing, 2018. - Chapter 20, p.261-272.

Kontakti

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore