Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zane Šteinerte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Sniegt izpratni par līderības nozīmi starpprofesionāļu sadarbības procesos, radīt izpratni par dažādām sadarbības formām/veidiem, juridiskajiem aspektiem sociālā darba jomā, iegūt izpratni par sadarbības partneru kompetenču robežām, iegūt zināšanas un prasmes par veiksmīgas sadarbības nosacījumiem, analizēt/iepazīt piemērotākās sadarbības formas, strādājot ar konkrētām mērķgrupām vai institūcijās.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina un izprot studiju kursa tēmas skaidrojošos pamatjēdzienus, to kopējās un atšķirīgās iezīmes. Zina normatīvajos aktos noteikto sadarbības regulējumu. Zina sadarbības partneru kompetences robežas. Zina līderim nepieciešamās zināšanas, prasmes un izpausmes. Izprot/zina sadarbības un līderības nozīmi sociālā darba nozarē un praksē kopumā.

Prasmes

Studenti prot plānot, organizēt sadarbības tikšanos. Prot novadīt starpprofesionāļu tikšanos, sagatavot tikšanās dokumentāciju, fiksēt rezultātu.

Kompetences

Studenti ir kompetenti iesaistīt/piesaistīt komandas darbā nepieciešamos speciālistus. Studenti ir kompetenti piedalīties starpprofesionāļu komandas darbā. (Kopā ar citiem komandas biedriem vai profesionāļiem risināt konkrētas sociālās problēmas, savas kompetences ietvaros.)

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD5BakalaursObligātsZane Šteinerte